Αρχείο κατηγορίας Άρθρα

Ενημέρωση για τον διορισμό των δικαιωθέντων του ΑΣΕΠ 2008

Δημοσιεύθηκε στις 24/4/2019 η πρόσκληση του Υπουργείου Παιδείας με την οποία καλούνται οι δικαιωθέντες εκπαιδευτικοί Α/βάθμιας, επιτυχόντες του ΑΣΕΠ 2008, όπως δηλώσουν την προτίμησή τους για επιλογή περιοχής με σκοπό τον μόνιμο διορισμό τους.

Η ως άνω πρόσκληση αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα βήματα για την ολοκλήρωση της σύνθετης διοικητικής πράξης του διορισμού των δικαιωθέντων εκπαιδευτικών που θα περαιωθεί αποκλειστικά και μόνο με την δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού τους.

Από το καλοκαίρι του 2018 έχουν εκδοθεί από το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, αποφάσεις οι οποίες απορρίπτουν τα σχετικά αιτήματα αναδρομικών μόνιμων διορισμών με το σκεπτικό ότι οι αρχικές αιτήσεις προσφυγής κατατέθηκαν εκτός ευλόγου χρόνου από την έκδοση της υπ’ αριθμ. 527/2015 απόφασης του ΣτΕ, η οποία ουσιαστικά «άνοιξε τον δρόμο» για τους πρώτους δικαιωθέντες. Ουσιαστικά το ΔΕΑ έθεσε ένα χρονικό όριο ενός έτους περίπου εντός του οποίου έπρεπε να είχαν ασκηθεί οι προσφυγές. Το εν λόγω όριο του ενός έτους είναι σαφώς αυθαίρετο, δεν στηρίζεται σε καμία διάταξη (αντιθέτως μάλιστα καθώς η νομολογία αναφέρεται σε διάστημα ακόμη και μιας πενταετίας από την έκδοση της απόφασης) και είναι σχεδόν βέβαιο ότι το ΣτΕ, όπου έχουν προσφύγει ορισμένοι ενδιαφερόμενοι, θα ανατρέψει την εν λόγω απόφαση του ΔΕΑ.

Το ζήτημα του εκπρόθεσμου όμως μπορεί θεραπευτεί μετά την δημοσίευση του ΦΕΚ διορισμού των πρώτων δικαιωθέντων με νέα προσφυγή και εντός 60 ημερών από την δημοσίευση του.

Τέλος, επειδή πολλά ακούγονται τις τελευταίες ημέρες από διάφορους περί εκτέλεσης αποφάσεων που δεν λαμβάνουν υπόψη τη θέση των δικαιωθέντων στον πίνακα του ΑΣΕΠ 2008, ήτοι διορίζουν και τους «χαμηλόβαθμους», επισημαίνεται το εξής:

Το 2016 το Υπουργείο Παιδείας διόρισε, σε εκτέλεση της υπ΄ αριθμ. 6…./201.. αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε σύμφωνα με τις επιταγές της υπ΄ αριθμ. 527/2015 απόφασης του ΣτΕ (αντισυνταγματικότητα του 40%), δικαιωθέντα με τελική θέση κατάταξης στον Πίνακα του κλάδου του την 750 (ήτοι με βαθμό στον διαγωνισμό το 66), ενώ συνολικά την περίοδο 2009-2013 για τον εν λόγω κλάδο διορίστηκαν συνολικά (με το 40%) 400 εκπαιδευτικοί (σημ. οι αριθμοί των θέσεων είναι ελαφρώς παραλαγμένοι λόγω προστασίας προσωπικών δεδομένων).

Για να γίνει αντιληπτή η αναλογία, είναι σαν να διορίστηκε από τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ60, κάποιος με τελική θέση κατάταξης το 2500. Τότε όμως δεν τέθηκε το παραμικρό ζήτημα για την θέση του συγκεκριμένου δικαιωθέντα καθώς για το μεν Δικαστήριο σημασία είχε το γεγονός οτι ήταν επιτυχών του διαγωνισμού ενώ για την δε Διοίκηση οτι εκτελούσε δικαστική απόφαση.
Τζαμτζής Νικ. Παναγιώτης
Δικηγόρος

Νέα προσφυγή διεκδίκησης διορισμού επιτυχοντων ΑΣΕΠ 2008

Δημοσιεύθηκε στις 12/4/2019 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετική πρόσκληση με την οποία καλούνται οι δικαιωθέντες εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΑΣΕΠ του 2008, να υποβάλλουν αιτήσεις προτίμησης για την τοποθέτησή τους στα υπάρχοντα κενά. Επίσης στις 24/4/2019 δημοσιεύθηκε η αντίστοιχη πρόσκληση και για τους δικαιωθέντες εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Το γραφείο μας είχε την τιμή να συμμετέχει στην έκδοση της πρώτης (αλλά και σε αρκετές μεταγενέστερες) απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίστηκε η παράλειψη της Διοίκησης να προχωρήσει σε διορισμό εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αριθμός 3257/2017 ΔΕΑ).
Με την έκδοση της ανάλογης Υπουργικής Απόφασης τοποθέτησης (και μόνο τότε) των δικαιωθέντων εκπαιδευτικών, θα είναι δυνατή η εκ νέου προσφυγή για όσους έχουν παραλειφθεί και μάλιστα χωρίς την ύπαρξη ζητημάτων εκπροθέσμου, όπως αυτά που τέθηκαν σε προηγούμενες δίκες.
Προκειμένου να υπάρξει ένας όσο το δυνατόν καλύτερος συντονισμός και προετοιμασία, για την εμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη και έγκαιρη άσκηση της νέας προσφυγής, παρακαλούμε και εφόσον υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον από Εσάς, όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του γραφείου μας (panostzamtzis@yahoo.gr και info@tzamtzis-law.gr), σχετική αίτηση συμμετοχής για τους μεν εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε μορφή .doc ή σε μορφή .pdf, για τους δε εκπαιδευτικούς της Β/θμιας Εκπαίδευσης σε μορφή .doc ή σε μορφή .pdf
Στη συνέχεια και ανάλογα των αριθμό των συμμετεχόντων θα ενημερωθείτε λεπτομερώς για οτιδηποτε άλλο χρειαστεί (οικονομική συμμετοχή, αποστολή δικαιολογητικών).
Τζαμτζής Νικ. Παναγιώτης
Δικηγόρος

Εκτελεστότητα δικαστικών αποφάσεων περί αναδρομικών διορισμών

Επανερχόμενοι στο ζήτημα που αφορά στα αποτελέσματα της δημοσίευσης των υπ’ αριθμ. 3257/2017 και 3259/2017 αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και κυρίως στο ζήτημα της υποχρέωσης ή μη της Διοίκησης στην εφαρμογή των αποφάσεων, ήτοι στην έκδοση πράξεων διορισμού των αιτούντων, διατυπώνουμε, επισκοπώντας και την σχετική νομολογία (ΟλΣτΕ 2176/2004, ΣτΕ 370/1997, 3944/1995, 144/2014, 1304/1982 και 2364/1975) τις εξής σκέψεις:

Συνέχεια ανάγνωσης Εκτελεστότητα δικαστικών αποφάσεων περί αναδρομικών διορισμών

Αναδρομικοί διορισμοί επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008

Με τις υπ’ αριθμ. Α3257/2017 και Α3259/2017 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών και μετά από σχετικό αίτημα που κατατέθηκε με την νομική υποστήριξη του γραφείου μας, δικαιώθηκαν επιτυχόντες εκπαιδευτικοί του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008, οι οποίοι δεν διορίστηκαν μέχρι σήμερα, κατά το χρόνο διορισμού του καθενός, λόγω της αντισυνταγματικής εφαρμογής, όπως αυτή κρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, της ποσόστωσης του 60-40. Συνέχεια ανάγνωσης Αναδρομικοί διορισμοί επιτυχόντων ΑΣΕΠ 2008

Φύση εργασιακής σχέσης ιεροψάλτη και Ναού

Το ζήτημα της εργασιακής σχέσης των ιεροψαλτών με τους ενοριακούς ναούς και γενικότερα την Εκκλησία είναι ένα ζήτημα που συχνά απασχολεί την ελληνική δικαστηριακή πρακτική και το οποίο ομολογουμένως παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, κυρίως αναφορικά με το είδος και τον νομικό χαρακτηρισμό της (ιδιωτικού ή δημοσίου δικαίου). Συνέχεια ανάγνωσης Φύση εργασιακής σχέσης ιεροψάλτη και Ναού