Άρθρα / Νομολογία

Επικαιρότητα

Απόφαση περί παράλειψης διορισμού επιτυχόντων γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ 2008

Αριθμός απόφασης:3257/2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Τμήμα Η΄

ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του, στις 14 Δεκεμβρίου 2016, με την εξής σύνθεση: Μαρία Πατσαρίνου, Πρόεδρος Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων, Άννα Μαυρομουστάκη και Χαρίκλεια Κέκη, Εφέτες Διοικητικών Δικαστηρίων. Γραμματέας η Ελένη Μιχελαράκη, δικαστική υπάλληλος.

Για να δικάσει την από 9 Ιουλίου 2015 (ΑΚ ………) αίτηση ακύρωσης,

τ ω ν: 1) Σ. Μ., κατοίκου ….., 2) Θ. Χ., κατοίκου ………, οι οποίες με προφορική δήλωση στο ακροατήριο παραιτήθηκαν από το δικόγραφο της αίτησης ακύρωσης, 3) Σ. Ι., κατοίκου ….. και 4) Χ. Σ., κατοίκου ….., οι οποίοι παραστάθηκαν με το δικηγόρο Παναγιώτη Τζαμτζή, που τον διόρισαν με συμβολαιογραφικά πληρεξούσια,

 

κ α τ ά του Υπουργού Παιδείας, Πολιτισμού Παιδείας και Θρησκευμάτων και ήδη Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο οποίος παραστάθηκε με την Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, Ιωάννα Παχή.

Οι πληρεξούσιοι των διαδίκων δήλωσαν, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 33 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), όπως ισχύει, ότι δεν θα προβούν σε προφορική ανάπτυξη.

Η υπόθεση συζητήθηκε κατά προτεραιότητα μετά την προεκφώνηση, αφού η εισηγήτρια, Άννα Μαυρομουστάκη, αναφέρθηκε συνοπτικά στην έκθεσή της.

Μετά τη συνεδρίαση το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχ. σχ. 5095886, 2489990, 1395910, 5095887/2015 Σειράς Α΄ ειδικά έντυπα παραβόλου).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή οι αιτούντες εκπαιδευτικοί επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008, κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών οι δύο πρώτες και ΠΕ03 Μαθηματικών ο τρίτος και τέταρτος ζητούν την ακύρωση: α) Της παράλειψης του καθ’ ου Υπουργού να απαντήσει αντιστοίχως στα 22412/10.2.2015 και 22409/10.2.2015 «αιτήματα διορισμού» των δύο πρώτων, σε σχολικές μονάδες του κλάδου τους β) Των 68707/Ε2/4.5.2015 και 68691/Ε2/4.5.2015 πράξεων της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τις οποίες απορρίφθηκαν αντιστοίχως τα 41111/12.3.2015 και 41108/12.3.2015 αιτήματα του δεύτερου και τρίτου αντιστοίχως των αιτούντων κατά την αρίθμηση της αίτησης. Με τα αιτήματα αυτά, οι αιτούντες είχαν ζητήσει, καθ’ ερμηνεία των εν λόγω αιτημάτων, κατόπιν επίκλησης της 527/2015 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, την ανάκληση των οικείων Υπουργικών αποφάσεων {α) 98373/Δ2/13.8.2009, Γ΄ 654, β) 100369/Δ2/12.8.2010, Γ΄ 772 διόρθ. σφαλμ. Γ΄ 840, γ) 95059/Δ2/ 23.8.2011, Γ΄ 588, δ) 98290/Δ2/29.8.2012, Γ΄ 925 και ε) 21522/Δ2/14.2.2014, Γ΄ 225}, κατά το μέρος με το οποίο διορίσθηκαν, τα σχολικά έτη 2009-2010 έως 2013-2014, κατά παράλειψή τους, εκπαιδευτικοί του κλάδου τους, από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και από τους πίνακες εκπαιδευτικών με εικοσιτετράμηνη και τριαντάμηνη υπηρεσία.

3. Επειδή, οι δύο πρώτες αιτούσες παραιτήθηκαν από το δικόγραφο της υπό κρίση αίτησης με προφορική δήλωση στο ακροατήριο και, ως εκ τούτου, πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 30 παρ. 1 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8), να καταργηθεί η δίκη ως προς αυτές.

4. Επειδή, κατά γενική αρχή του διοικητικού δικαίου, η οποία έχει εφαρμογή εφόσον ο νόμος δεν ορίζει το αντίθετο, η Διοίκηση δεν έχει, κατ’ αρχήν, υποχρέωση να ανακαλεί τις παράνομες πράξεις της, για τις οποίες έχει παρέλθει η κατά νόμο προθεσμία προσβολής ή που έχουν προσβληθεί ανεπιτυχώς. Στις περιπτώσεις, όμως, κατά τις οποίες με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ακυρώνεται ατομική διοικητική πράξη για το λόγο ότι στηρίχθηκε σε διάταξη αντίθετη προς υπέρτερης τυπικής ισχύος κανόνα δικαίου ή σε κανονιστική πράξη της Διοίκησης που δεν έχει νόμιμο εξουσιοδοτικό έρεισμα, η αρχή αυτή κάμπτεται για τις λοιπές ομοίου περιεχομένου ατομικές διοικητικές πράξεις οι οποίες έχουν εκδοθεί με βάση την ίδια διάταξη, εφόσον για την ανάκλησή τους υποβληθεί στη Διοίκηση αίτηση σε εύλογο χρόνο μετά τη δημοσίευση της ακυρωτικής απόφασης του δικαστηρίου, από πρόσωπο που έχει έννομο συμφέρον. Στην περίπτωση αυτή η Διοίκηση είναι υποχρεωμένη να επανεξετάσει τη νομιμότητα της πράξης και να προχωρήσει στην ανάκλησή της, εντός του πλαισίου της απονεμομένης από τον νομοθέτη διακριτικής ευχέρειας ή δεσμίας αρμοδιότητος για την έκδοσή της, κατ’ εκτίμηση των λόγων υπερτέρου δημοσίου συμφέροντος που τυχόν επιβάλλουν ή αποκλείουν την ανάκλησή της, της ανάγκης προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που εκτήθησαν καλοπίστως από την εφαρμογή της και του χρόνου που διέρρευσε από την έκδοσή της. (ΣτΕ Ολομ. 2176, 2177/2004).

5. Επειδή, εξάλλου, η ρητή απόρριψη από τη Διοίκηση αιτήματος ανάκλησης διοικητικής πράξης ως παράνομης, υπό τις προϋποθέσεις που εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, συνιστά εκτελεστή διοικητική πράξη (πρβλ. ΣτΕ 1175/2008 Ολομ., 2738/2008 σκ. 8, 171, 3414/2009, 1633/2014, 19/2015 7μ.).

6. Επειδή, όπως κρίθηκε με την 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας (που δημοσιεύθηκε στις 16.2.2015) η μεταβατική διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3848/2010, κατά το μέρος που προβλέπει ότι οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται, κατά το χρόνο που αυτή ισχύει, σε ποσοστό 40% από ενιαίους πίνακες αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (πρβλ. και τη ρύθμιση του άρθρου 6 παρ. 2 περ. α΄ υποπερ. ββ΄ του ν. 3255/2004), με αποτέλεσμα τον περιορισμό των διορισμών από τους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας (άρθρα 4 παρ. 1 και 103 παρ. 7 του Συντάγματος). Τούτο, για τους εξής λόγους: α) Με το άρθρο 118 παρ. 6 του Συντάγματος εξακολούθησαν μεν να ισχύουν, μετά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2001, οι προβλεπόμενες στο ν. 2190/1994 εξαιρέσεις, μεταξύ των οποίων η κατά το άρθρο 14 παρ. 2 περ. γ΄ εξαίρεση από τον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. των διορισμών των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης· πλην, η εξαίρεση αυτή, περιλαμβάνει, όσον αφορά τους αναπληρωτές ή ωρομίσθιους, μόνο τους εγγεγραμμένους στον πίνακα του άρθρου 138 του ν. 2725/1999, από τον οποίο διορίστηκαν ως μόνιμοι, μετά τη συνταγματική αναθεώρηση (6.4.2001), αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι του ν. 1566/1985 (άρθρα 7 παρ. 3 περ. β΄ υποπερ. ββ΄ ν. 3027/2002, 6 παρ. 2 περ. β΄ ν. 3255/2004). Συνιστά, δηλαδή, στην ουσία, η εξαίρεση αυτή, επέκταση νομοθετικής ρύθμισης προγενέστερης της συνταγματικής αναθεώρησης του 2001 και δεν εκτείνεται σε νέες ρυθμίσεις μετά τη συνταγματική αναθεώρηση, ασύνδετες προς το νομοθετικό καθεστώς που ίσχυε πριν από τις 6.4.2001. Τέτοια ρύθμιση αποτελεί ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών από πίνακες αναπληρωτών κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3848/2010, ο οποίος δεν υπόκειται στον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., όπως απαιτείται κατά τη διάταξη του πρώτου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 103 του Συντάγματος. β) Ναι μεν ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών από πίνακες αναπληρωτών κατά το άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 3848/2010 αποτελεί επιλογή σύμφωνα με προκαθορισμένα και αντικειμενικά κριτήρια (κατάταξη σε πίνακα αναπληρωτών με βάση την πραγματική προϋπηρεσία του εκπαιδευτικού), όπως δε έχει κριθεί (Σ.τ.Ε. 3593 – 3595/2008), η προϋπηρεσία και η εμπειρία συνιστούν τέτοια κριτήρια· η απόκτηση όμως της προϋπηρεσίας αυτής ανάγεται σε προσλήψεις αναπληρωτών ή ωρομισθίων, οι οποίες δεν είχαν υπαχθεί στον έλεγχο ανεξάρτητης αρχής και, ενόψει και των σχετικών διάσπαρτων στη νομοθεσία διατάξεων, δεν προκύπτει ότι έχουν γίνει με αξιοκρατικές εγγυήσεις. Τα ανωτέρω ισχύουν και όσον αφορά το διορισμό ως μόνιμων, α) εκπαιδευτικών με τριακοντάμηνη πραγματική υπηρεσία αναπληρωτών ή ωρομισθίων και β) εκπαιδευτικών με εικοσιτετράμηνη πραγματική υπηρεσία αναπληρωτών ή ωρομισθίων, οι οποίοι έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. (άρθρο 9 παρ. 8 και 9 του ν. 3848/2010). Όσον αφορά ειδικώς τους εκπαιδευτικούς με εικοσιτετράμηνη πραγματική υπηρεσία, οι οποίοι έχουν λάβει τη βαθμολογική βάση σε οποιονδήποτε διαγωνισμό εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π., ανεπιτρέπτως αυτοί προτιμώνται, έναντι άλλων επιτυχόντων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π., ως εκ της προϋπηρεσίας τους και της λήψης απλώς της βαθμολογικής βάσης στον ίδιο ή, πολύ περισσότερο, σε προηγούμενο διαγωνισμό, διότι ελλείπει η απαραίτητη σύγκριση μεταξύ των επιτυχόντων, η οποία θα επέτρεπε το διορισμό κάθε φορά των αξιότερων υποψηφίων. Συνεπώς, η ανωτέρω ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, καθώς και οι ειδικότερες σχετικές ρυθμίσεις των παρ. 8 και 9 του ίδιου άρθρου, είναι ανίσχυρες.

7. Επειδή, όπως επίσης κρίθηκε με τις 2491 και 2492/2015 αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας (που δημοσιεύτηκαν στις 25.6.2015), οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2, περ. α΄, υποπερ. ββ΄ και παρ. 4 του ν. 3255/2004, με τις οποίες προβλέφθηκε η κάλυψη κενών οργανικών θέσεων με διαδικασίες μη υπαγόμενες στον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π. (ήτοι σε ποσοστό 40% από τον ενιαίο αναπληρωτών εκπαιδευτικών και από τους αναπληρωτές που συμπλήρωσαν στις 30.6.2004 προϋπηρεσία 30 μηνών) είναι αντισυνταγματικές και ανίσχυρες διότι δεν είναι σύμφωνες με τη διάταξη του άρθρου 103 παρ. 7 του Συντάγματος για τους ίδιους λόγους για τους οποίους κρίθηκε με την 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ ότι είναι αντισυνταγματικές και οι διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 και παρ. 8 του ν. 3848/2010, οι οποίες έχουν ταυτόσημο περιεχόμενο με τις ως άνω διατάξεις του ν. 3255/2004.

8. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα ακόλουθα: Με την 2Π/2008 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. (τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 515/8.10.2008), προκηρύχθηκε η διεξαγωγή διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης, για τα σχολικά έτη 2009-2010 και 2010-2011 προκειμένου να καλυφθούν, μεταξύ άλλων κλάδων, 270 θέσεις κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών. Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν αντιστοιχούσαν στο, κατ” άρθρο 6 παρ. 2 περ. α΄ υποπερ. αα΄ του ν. 3255/2004, ποσοστό 60% του συνόλου των προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, ο δε αριθμός τους καθορίστηκε για την ως άνω διετία με την 109363/Δ2/2008 (Β΄ 1738), κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφού λήφθηκε υπόψη και εγκρίθηκε η προκαλούμενη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αιτούντες συμμετείχαν στον εν λόγω διαγωνισμό, έλαβαν την απαιτούμενη κατά νόμο ελάχιστη βαθμολογία ώστε να θεωρηθούν επιτυχόντες, κατατάχθηκαν στο σχετικό αλφαβητικό πίνακα του κλάδου τους, δεν συμπεριλήφθηκαν όμως λόγω του ύψους της βαθμολογίας τους και στον πίνακα διοριστέων του κλάδου τους που καταρτίστηκε από το Α.Σ.Ε.Π. (Γ΄ 571/23.7.2009). Ακολούθως, διορίστηκαν εκπαιδευτικοί του κλάδου τους ως εξής: 1) Κατά το σχολικό έτος 2009-2010 διορίστηκαν με την 98373/Δ2/13.8.2009 (Γ΄ 654) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 137 εκπαιδευτικοί (1/2 των διοριστέων) από τον πίνακα διοριστέων Α.Σ.Ε.Π., 90 από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, 40 από τον πίνακα εκπαιδευτικών με 24μηνη υπηρεσία και 3 από τον πίνακα εκπαιδευτικών με 30μηνη υπηρεσία. Εξάλλου, με την 107208/Δ2/4.9.2009 (Γ΄ 730) υπουργική απόφαση διορίστηκαν 2 εκπαιδευτικοί του κλάδου των αιτούντων από τον πίνακα διοριστέων Α.Σ.Ε.Π. .2) Κατά το δεύτερο σχολικό έτος 2010-2011, υπό την ισχύ του ν. 3848/2010, διορίστηκαν με την 100369/Δ2/12.8.2010 υπουργική απόφαση (Γ΄ 772, διορθ. σφαλμ. Γ΄ 840), 108 εκπαιδευτικοί από τον πίνακα διοριστέων Α.Σ.Ε.Π., 72 από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και 40 από τον πίνακα εκπαιδευτικών με 24μηνη υπηρεσία. 3) Κατά το σχολικό έτος 2011-2012, έως το οποίο παρατάθηκε με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 εδ. α του ν. 3848/2010, ο χρόνος διορισμού μόνιμων εκπαιδευτικών, διορίστηκαν με την 95059/Δ2/23.8.2011 (Γ΄ 588) υπουργική απόφαση 11 εκπαιδευτικοί από τον πίνακα διοριστέων Α.Σ.Ε.Π., 18 από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και 38 από τον πίνακα εκπαιδευτικών με 24μηνη υπηρεσία. 4) Κατά το σχολικό έτος 2012-2013, έως το οποίο παρατάθηκε η μεταβατική κατά τα ως άνω περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση βάσει της 21406/Δ2/2012 (Β΄ 615) απόφασης του καθ’ ου, διορίστηκε με την 98290/Δ2/29.8.2012 (Γ΄ 925) υπουργική απόφαση 1 εκπαιδευτικός του κλάδου τους από τον πίνακα εκπαιδευτικών με 24μηνη υπηρεσία ενώ με την 133470/Δ2/26.10.2012 (Γ΄ 1229) υπουργική απόφαση διορίστηκαν 14 εκπαιδευτικοί από τον πίνακα διοριστέων Α.Σ.Ε.Π. και 5) κατά το σχολικό έτος 2013-2014 έως το οποίο παρατάθηκε η κατά τα ως άνω μεταβατική περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, βάσει της 49104/Δ1/2013 (Β΄ 1017) απόφασης του καθ’ ου, διορίστηκε με τη 21522/Δ2/14.2.2014 (Γ΄ 225) υπουργική απόφαση 1 εκπαιδευτικός από τον πίνακα εκπαιδευτικών με 24μηνη υπηρεσία. Τέλος κατά το σχολικό έτος 2014-2015, έως το οποίο παρατάθηκε η ίδια ως άνω περίοδος με την 80110/Δ1/2014 (Β΄ 1435) υπουργική απόφαση δεν έγιναν διορισμοί εκπαιδευτικών του κλάδου των αιτούντων. (Ήδη η ως άνω μεταβατική περίοδος παρατάθηκε με τη 130262/Ε1/2015 (Β΄1765) υπουργική απόφαση έως και το σχολικό έτος 2015-2016 και με τη 139997/Ε2/2016 (Β΄2845) όμοια έως και το σχολικό έτος 2016-2017). Οι αιτούντες δεν προσέβαλαν τις ως άνω αποφάσεις, κατά το μέρος, που κατά παράλειψή τους είχαν διοριστεί εκπαιδευτικοί από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, από τον πίνακα εκπαιδευτικών με 24ημηνη υπηρεσία και από τον πίνακα αναπληρωτών με 30μηνη υπηρεσία.

9. Επειδή, μετά τη δημοσίευση της 527/2015 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, οι αιτούντες με τα 41111/12.3.2015 και 41108/12.3.2015 αντιστοίχως αιτήματά τους στο καθ’ ου, επικαλούμενοι όσα κρίθηκαν με την εν λόγω απόφαση, ζήτησαν, καθ’ ερμηνεία του περιεχομένου των αιτημάτων τους (πρβλ. ΣτΕ 2738/2008, 1845/2010) την ανάκληση των υπουργικών αποφάσεων α) 98373/Δ2/13.8.2009, Γ΄ 654, β) 100369/Δ2/12.8.2010, Γ΄ 772 διόρθ. σφαλμ. Γ΄ 840, γ) 95059/Δ2/ 23.8.2011, Γ΄ 588, δ) 98290/Δ2/29.8.2012, Γ΄ 925 και ε) 21522/Δ2/14.2.2014, Γ΄ 225, κατά το μέρος με το οποίο διορίστηκαν τη διετία 2009-2010 και 2010-2011 και κατόπιν των ως άνω συνεχών παρατάσεων έως και το σχολικό έτος 2013-2014, βάσει των κριθέντων ως αντισυνταγματικών διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, κατά παράλειψή τους, εκπαιδευτικοί του κλάδου τους από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και από τους πίνακες εκπαιδευτικών με εικοσιτετράμηνη και τριαντάμηνη προϋπηρεσία, προκειμένου να διοριστούν οι ίδιοι τα έτη αυτά.

10. Επειδή, με τις προσβαλλόμενες ομοίου περιεχομένου πράξεις, αφού έγινε αναφορά, μεταξύ άλλων, στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, του άρθρου 5 του ν. 3687/2008, του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2834/2000, του άρθρου 17 παρ. 11 του ν. 2190/1994 και σ’ αυτές των άρθρων 1 του ν. 3068/2002 και 50 παρ. 4 και 5 του π.δ. 18/1989, κρίθηκε α) ότι κατά την περίοδο από το σχολικό έτος 2009-2010 έως και 2013-2014 «έχουν καλυφθεί με μόνιμο διορισμό όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις και β) ότι η Διοίκηση οφείλει «πλήρη και έγκαιρη συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις, εφόσον, όμως αυτές παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις» και ότι η Διοίκηση «τελεί σε αναμονή της οριστικής απόφασης του ΔΕΑ στο οποίο παραπέμφθηκε η υπόθεση» με την εν λόγω απόφαση της Ολομέλειας, καθώς και οποιουδήποτε Δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί ανάλογη δίκη.

11. Επειδή, η με το ως άνω περιεχόμενο ρητή απόρριψη από τη Διοίκηση των αιτημάτων ανάκλησης αποφάσεων διορισμών εκπαιδευτικών, ως ερειδόμενων σε διατάξεις που κρίθηκαν επιγενομένως αντισυνταγματικές με την 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, συνιστά, σύμφωνα με όσα ειδικώς εκτέθηκαν στην πέμπτη σκέψη της παρούσας, εκτελεστή διοικητική πράξη, παραδεκτώς προσβαλλόμενη με την υπό κρίση αίτηση. Συνεπώς, ο αντίθετος ισχυρισμός του καθ’ ου, όπως προβάλλεται με τις από 19.4.2016 απόψεις της Διοίκησης, πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

12. Επειδή, σύμφωνα με όσα κρίθηκαν με τις προαναφερόμενες 527/2015 και 2491 και 2492/2015 αποφάσεις του ΣτΕ, οι διορισμοί εκπαιδευτικών από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, από τον πίνακα εκπαιδευτικών με τριαντάμηνη ή με εικοσιτετράμηνη προϋπηρεσία σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου των αιτουσών και η μη διάθεση των θέσεων αυτών προς πλήρωση από τους επιτυχόντες ήταν μη νόμιμοι, ως στηριζόμενοι στις ανίσχυρες διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 περ. α υποπερ. ββ και παρ. 4 του ν. 3255/2004 ή στις ανίσχυρες διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1, παρ. 8 και παρ. 9 του ν. 3848/2010. Συνεπώς, οι ήδη αιτούντες ως επιτυχόντες του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2008, που προκηρύχθηκε κατ’ επίκληση της ως άνω διάταξης του άρθρου 6 του ν. 3255/2004 και έχοντες κατ’ αρχήν δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία διορισμού (του π.δ. 154/1996) προς κάλυψη του συνόλου των κενών οργανικών θέσεων, είχαν έννομο συμφέρον να αμφισβητήσουν όχι μόνον τη νομιμότητα των αποφάσεων διορισμών κατά παράλειψή τους, τα σχολικά έτη από το 2009-2010 έως 2013-2014 που ερειδόταν στις ως άνω διατάξεις αλλά και τη νομιμότητα των πράξεων απόρριψης των αιτημάτων τους για ανάκληση των εν λόγω πράξεων διορισμών (πρβλ. ΣτΕ 1960, 1932/2017, 2154/2016, 2947/2015, 2491/2015). Συνεπώς, ο σχετικός αντίθετος ισχυρισμός του καθ’ ου πρέπει να απορριφθεί ως αβάσιμος.

13. Επειδή, περαιτέρω σύμφωνα με όσα προεκτέθηκαν, εφόσον με την 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ και στη συνέχεια με τις 2491, 2492/2015 αποφάσεις του ΣτΕ κρίθηκε ότι είναι αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανίσχυρες τόσο οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, με τις οποίες προβλέπεται ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, ο διορισμός εκπαιδευτικών με τριαντάμηνη ή εικοσιτετράμηνη υπηρεσία, όσο και οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 περ. α υποπερ. ββ΄ και παρ. 4 του ν. 3255/2004, με τις οποίες προβλέπεται ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών με διαδικασίες μη υπαγόμενες στον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., με αποτέλεσμα τον περιορισμό των διορισμών από τον πίνακα επιτυχόντων και εφόσον οι αιτούντες με την ιδιότητά τους ως επιτυχόντων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2008, εντός ευλόγου χρόνου από τη δημοσίευση της 527/2015 απόφασης, υπέβαλαν στη Διοίκηση αιτήματα ανάκλησης των α) 98373/Δ2/13.8.2009, Γ΄ 654, β) 100369/Δ2/12.8.2010, Γ΄ 772 διόρθ. σφαλμ. Γ΄ 840, γ) 95059/Δ2/ 23.8.2011, Γ΄ 588, δ) 98290/Δ2/29.8.2012, Γ΄ 925 και ε) 21522/Δ2/14.2.2014, Γ΄ 225 αποφάσεων διορισμού εκπαιδευτικών του κλάδου τους κατά παράλειψή τους, ως ερειδόμενων στις ως άνω αντισυνταγματικές διατάξεις, όφειλε η Διοίκηση, να εξετάσει, αν συνέτρεχε ή όχι περίπτωση ανάκλησης των εν λόγω αποφάσεων, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες της υπόθεσης, κατ’ εκτίμηση δηλαδή λόγων υπερτέρου δημοσίου συμφέροντος που τυχόν επιβάλλουν ή αποκλείουν την ανάκλησή τους και της ανάγκης προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που εκτήθησαν καλοπίστως από την εφαρμογή τους και του χρόνου που διέρρευσε από την έκδοσή τους. Με τις προσβαλλόμενες όμως ταυτοσήμου περιεχομένου αποφάσεις, το περιεχόμενο των οποίων αναλυτικώς εκτέθηκε στην προηγούμενη σκέψη, απορρίφθηκαν τα αιτήματά τους, χωρίς να εξετάσει η Διοίκηση, ως όφειλε, αν συνέτρεχε ή όχι περίπτωση ανάκλησης, κατά τα ως άνω, των οικείων αποφάσεων διορισμού εκπαιδευτικών κατά παράλειψή τους. Πιο συγκεκριμένα, απορρίφθηκαν τα αιτήματά τους κατόπιν αναφοράς στις διατάξεις που ρυθμίζουν τη συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, καθώς και στην αναμονή έκδοσης αποφάσεων από το Διοικητικό Εφετείο επί εκκρεμών με το ίδιο θέμα υποθέσεων, σε όλως δηλαδή άσχετα κριτήρια σε σχέση με το αίτημά τους. Με το ως άνω όμως περιεχόμενο οι προσβαλλόμενες πράξεις με εσφαλμένη, ελλιπή και μη νόμιμη αιτιολογία απέρριψαν τα ως άνω αιτήματα ανάκλησης των προαναφερόμενων Υπουργικών αποφάσεων και για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθούν και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να εξεταστούν τα αιτήματά τους, υπό το προπεριγραφόμενο πρίσμα, κατ’ εκτίμηση δηλαδή λόγων υπερτέρου δημοσίου συμφέροντος που τυχόν επιβάλλουν ή αποκλείουν την ανάκλησή τους και της ανάγκης προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που εκτήθησαν καλοπίστως από την εφαρμογή τους και του χρόνου που διέρρευσε από την έκδοσή τους.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Καταργεί τη δίκη ως προς την 1η (Σ. Μ.) και τη 2η (Θ. Χ.) από τις αιτούσες.

Δέχεται την αίτηση ως προς τους λοιπούς αιτούντες,

Ακυρώνει τις α) 68707/Ε2/4.5.2015 και β) 68691/Ε2/4.5.2015 πράξεις της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου να εξετάσει τα αιτήματα των αιτούντων για ανάκληση των α) 98373/Δ2/13.8.2009, Γ΄ 654, β) 100369/Δ2/12.8.2010, Γ΄ 772 διόρθ. σφαλμ. Γ΄ 840, γ) 95059/Δ2/ 23.8.2011, Γ΄ 588, δ) 98290/Δ2/29.8.2012, Γ΄ 925 και ε) 21522/Δ2/14.2.2014, Γ΄ 225 υπουργικών αποφάσεων, κατά το μέρος, που διορίστηκαν εκπαιδευτικοί του κλάδου τους, τα σχολικά έτη 2009-2010 έως 2013-2014, κατά παράλειψή τους, σύμφωνα με το αιτιολογικό.

Διατάσσει την απόδοση του παραβόλου στους αιτούντες.

Επιβάλλει στο Δημόσιο τη δικαστική δαπάνη των αιτούντων που ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων ενενήντα (490) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 11 Οκτωβρίου, 15 Νοεμβρίου 2017 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση στις 27 Δεκεμβρίου 2017.