Άρθρα / Νομολογία

Επικαιρότητα

Υπολογισμός προϋπηρεσίας Πινάκων Αναπληρωτών σχολικού έτους 2017-2018

Με την δημοσίευση της υπ” αριθμ. 63486/Ε2/12-4-2017 Απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα: “Πρόσκληση υποψήφιων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης κλάδων Γενικής Εκπαίδευσης (πλην Μουσικών) για ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών σχολικού έτους 2017-2018” ξεκίνησε μια ευρύτερη συζήτηση αναφορικά με το ζήτημα της κατάρτισης των Πινάκων Αναπληρωτών για το σχολικό έτος 2017-2018 υπό την εποπτεία του ΑΣΕΠ και την απόφαση του Υπουργείου να μην συνυπολογίσει στην ήδη αποκτηθείσα προϋπηρεσία και το χρονικό διάστημα της προϋπηρεσίας που αφορά στο χρονικό διάστημα μετά την ημερομηνία λήξεως της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στην επόμενη σχολική περίοδο, ήτοι την 28/4/2017.

Ειδικότερα το ζήτημα γεννάται εκ του λόγου ότι κατά την καταληκτική ημερομηνία λήξεως των δηλώσεων συμμετοχής των αναπληρωτών εκπαιδευτικών στην διαδικασία, την 28/4/2017, εκ των πραγμάτων δεν θα περιλαμβάνεται και η προϋπηρεσία η οποία θα προσφερθεί για το μετά την ως άνω περίοδο διάστημα, ήτοι για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο του 2017.

Το ερώτημα που τίθεται είναι αν η προϋπηρεσία μετά το τέλος του Απριλίου του 2017 θα πρέπει να προσμετρηθεί στους προς κατάρτιση Πίνακες Αναπληρωτών του σχολικού έτους 2017-2018 ή στους αντίστοιχους Πίνακες του επόμενου σχολικού έτους και φυσικά αν η επιλογή αυτή του Υπουργείου, η οποία «επικυρώνεται», τρόπον τινά, από το ΑΣΕΠ, αποτελεί διαδικασία σύννομη αλλά και συνήθη.

Προς απάντηση του ερωτήματος θα πρέπει να σημειωθούν τα εξής:

Α) Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 11 του Ν. 4354/2015, ως προϋπηρεσία υπολογίζεται η υπηρεσία που προσφέρεται σε φορείς της παραγράφου 1 του άρθρου 7 (Δημόσιο, ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΔΕΚΟ κεφ. Α΄ του Ν. 3429/2005) των κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης με σχέση εξαρτημένης εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, αορίστου ή ορισμένου χρόνου (αποκλειομένων σε κάθε περίπτωση των συμβάσεων μίσθωσης έργου). Η ανωτέρω προϋπηρεσία λαμβάνεται υπόψη ανεξάρτητα από τα τυπικά προσόντα με βάση τα οποία είχε προσληφθεί ο/η εκπαιδευτικός.

Για την αναγνώριση προϋπηρεσίας ο/η εκπαιδευτικός θα πρέπει να προσκομίσει, εκτός των άλλων τις αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης.

Β) Σύμφωνα με την υπ΄ αρ. πρωτ. 93953/Δ2/15-09-2006 εγκύκλιο των Διευθύνσεων Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για προϋπηρεσία που έχει παρασχεθεί με πλήρες ωράριο εργασίας (π.χ. Αναπληρωτές πλήρους ωραρίου, Υπάλληλοι Ι.Δ.Ο.Χ. με πλήρες ωράριο εργασίας σε Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.) προσμετράται το σύνολο της προϋπηρεσίας από την ημερομηνία πρόσληψης έως και την λήξη της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι υπηρεσία που έχει προσφερθεί με εργασία πλήρους ωραρίου δεν μπορεί να επικαλύπτεται με άλλη προσφερθείσα υπηρεσία, είτε μειωμένου, είτε πλήρους ωραρίου.

Γ) Η προϋπηρεσία σε Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α. σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ν. 3205/2003 παρ. α., θα πρέπει να αποδεικνύονται από πιστοποιητικά των αρμόδιων υπηρεσιών που έχουν εκδοθεί με βάση επίσημα στοιχεία και στα οποία (πιστοποιητικά) θα πρέπει να αναφέρονται,

  • οι αποφάσεις πρόσληψης και απόλυσης (επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι η πράξη πρόσληψης πρέπει να έχει φορέα Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α.).
  • η ιδιότητα με την οποία υπηρέτησαν,
  • η σχέση εργασίας,
  • ο τρόπος μισθοδοσίας, το ωράριο εργασίας (πλήρες ή μειωμένο) καθώς και
  • η διάρκεια των προϋπηρεσιών αυτών

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι αποτελεί πάγια πρακτική της Διοίκησης να αναγνωρίζει ως χρόνους πραγματικής προϋπηρεσίας, στις περιπτώσεις των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ), όπως στην περίπτωση των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, την διανυθείσα πραγματική προϋπηρεσία η οποία αποδεικνύεται με ορισμένο τρόπο και αυτός είναι η χορήγηση σχετικών βεβαιώσεων από τις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Η διασφάλιση αυτής της πραγματικότητας ήταν και ο λόγος για τον οποίο η ανάρτηση των προσωρινών πινάκων των αναπληρωτών, κάθε έτος, πραγματοποιούνταν μετά το τέλος του συμβατικού χρόνου, προκειμένου να είναι παγιωμένη  η προϋπηρεσία του λήξαντος σχολικού έτους.

Όμως η φετινή επιλογή του Υπουργείου, με την ενημέρωση των Πινάκων με προϋπηρεσία προσφερθείσα μέχρι την 28/4/2017, ημερομηνία αυθαιρέτως ορισθείσα από το Υπουργείο και δυσχερώς να ελεγχθεί από το ΑΣΕΠ, καθώς δεν θα έχουν συνταχθεί οι σχετικές βεβαιώσεις λήξης των συμβάσεων ΙΔΟΧ των αναπληρωτών για το  τρέχον σχολικό έτος 2016-2017, δημιουργεί νέα προβλήματα αξιοπιστίας και ισότητας μεταξύ των υποψηφίων.  Μάλιστα η επιλογή της εν λόγω διαδικασίας, τολμούμε να πούμε, ότι υποκαθιστά την Ανεξάρτητη Αρχή σε υπηρεσία γραμματειακής υποστήριξης του Υπουργείου, ρόλος που σαφώς αντίκειται στον συνταγματικώς καθορισμένο σκοπό του.

Η στάση αυτή του Υπουργείου, η οποία κυριολεκτικά κατέλαβε εξαπίνης τους αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και ειδικότερα όσους προσελήφθηκαν ακόμη και πέντε (5) μόλις  ημέρες πριν την έκδοση της Πρόσκλησης του Υπουργείου, έρχεται σε αντίθεση προς την αρχή της εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη Διοίκηση, δημιουργώντας ανεπίτρεπτο πλαίσιο ανασφάλειας και αναστάτωσης και μάλιστα άνευ λόγου και αιτίας, καθώς δεν πρόκειται για αλλαγή που είχε ανακοινωθεί κατά την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους αλλά δημοσιοποιήθηκε την τελευταία στιγμή, δημιουργώντας εύλογα ερωτηματικά για την σκοπιμότητα της επιλογής του.

 

Τζαμτζής Νικ. Παναγιώτης

Δικηγόρος