Δημόσιο Δίκαιο

Εξειδίκευση
& Αξιοπιστία

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις εργατικού και δημοσίου δικαίου. Παράλληλα ασχολείται με υποθέσεις ποινικού, αστικού και εμπορικού δικαίου, συνταξιοδοτικά ζητήματα και την παροχή γνωμοδοτήσεων. Στόχος μας είναι η άμεση, αξιόπιστη και αποτελεσματική, δικαστική ή εξωδικαστική, νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη των εντολέων μας.

Τομεις Ενασχολησης

Υποθέσεις Δημοσίου Δικαίου

Οι υποθέσεις που σχετίζονται με το δημόσιο δίκαιο, ήτοι ως αποτέλεσμα της σχέσεως των πολιτών με το Δημόσιο και της επέλευσης των ανάλογων αποτελεσμάτων στην διαμόρφωση της διοικητικής κατάστασής τους, συνιστούν το μεγάλο μέρος των υποθέσεων του γραφείου μας.Ζητήματα απαιτήσεων σε βάρος του Δημοσίου, με την άσκηση των ανάλογων αγωγών, αιτήσεων ακυρώσεων και προσφυγών, αντιμετωπίζονται από το γραφείο μας.

Επιπλέον των ως άνω ενδίκων βοηθημάτων και προκειμένου να προασπιστούν προσωρινά τα δικαιώματα των εντολέων μας, γίνεται η αίτηση για τη λήψη προσωρινών μέτρων δικαστικής προστασίας, με τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων ενώ όπου απαιτούνται ασκούνται και τα ανάλογα ένδικα μέσα.

Σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει πλήρης νομική εκπροσώπηση των εν λόγω υποθέσεων ενώπιον των αρμόδιων τακτικών διοικητικών δικαστηρίων αλλά και του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Ειδικότερες υποθέσεις εκπαιδευτικής νομοθεσίας, μεταβολής της υπηρεσιακής κατάστασης δημοσίων υπαλλήλων, συνταξιοδοτικά και θέματα αλλοδαπών, υποστηρίζονται νομικά από το γραφείο μας. Επιπλέον τα θέματα του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, με τις άμεσες επιπτώσεις που προκαλούν στους διοικούμενους, αντιμετωπίζονται με αποτελεσματικότητα και υπευθυνότητα από το γραφείο μας.

Σχετικά Άρθρα

Θεμελίωση αποζημιωτικής ευθύνης Δημοσίου (Μεταβολή νομολογίας ΣτΕ)
Διεκδίκηση περί του ωραρίου νηπιαγωγών
Προσφυγή κατά προσωρινών πινάκων 1ΓΕ/2019

Με τις υπ” αριθμ. 801-803/2021 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατα τη διαδικασία της πρότυπης δίκης, κρίθηκε το ζήτημα της θεμελίωσης της αποζημιωτικής ευθύνης του Δημοσίου από ζημιογόνες

Με την υπ” αριθμ. 127187/Ε1/1-8-2016 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίστηκε μόνο για τους νηπιαγωγούς που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία σχετικό μειωμένο ωράριο. Για τη διεκδίκηση αποκατάστασης

Σε προηγούμενη ενημέρωσή μας, αναφερθήκαμε στο ζήτημα του αποκλεισμού εκπαιδευτικών από τους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 λόγω της μη καταβολής ή της μη αποδοχής από το ΑΣΕΠ του παραβόλου των