Εξειδίκευση
& Αξιοπιστία

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις δημοσίου δικαίου, αιτήσεων αναιρέσων στον Άρειο Πάγο και προσφυγών στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα ασχολείται με υποθέσεις ποινικού, αστικού και εμπορικού δικαίου και την παροχή γνωμοδοτήσεων. Στόχος μας είναι η άμεση, αξιόπιστη και αποτελεσματική, δικαστική ή εξωδικαστική, νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη των εντολέων μας.

Τομεις Ενασχολησης

Υποθέσεις Ε.Δ.Α.Δ. και Δ.Ε.Ε.

Η διαδικασία προσφυγής στα Δικαστήρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εφαρμογή του ενωσιακού δικαίου και η προάσπιση των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων ανθρώπων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, αποτελεί σταθερή επιδίωξή μας καθώς η υπέρασπισή τους συνιστά ενδεχομένως το μέρος του Δικαίου, που περισσότερο από άλλα επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. 

Οι σύγχρονες συνθήκες διαμόρφωσης των νέων δεδομένων, όπως η κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη, η συμπερίληψη και γενικότερα η ανάγκη προστασίας του αδύνατου, κάνουν επιτακτικότερη την όσο τον δυνατόν αρτιότερη, πιο εμπεριστατωμένη και κυρίως αποτελεσματικότερη, δικαστική ή/και εξωδικαστική, υποστήριξη των θιγόμενων μερών.

Το γραφείο μας με πολυετή εμπειρία στις διαδικασίες προσφυγής και παράστασης στα θεσμοθετημένα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, Ευρωπαϊκά Δικαστήρια κ.α.) και αποδεδειγμένης γνώσης των τυπικών διαδικαστικών προϋποθέσεων, μπορεί με επιστημονική επάρκεια και συνέπεια να προασπίσει τα δικαιώματα  των εντολέων του.   

Σχετικά Άρθρα

Θεμελίωση αποζημιωτικής ευθύνης Δημοσίου (Μεταβολή νομολογίας ΣτΕ)
Διεκδίκηση περί του ωραρίου νηπιαγωγών
Προσφυγή κατά προσωρινών πινάκων 1ΓΕ/2019

Με τις υπ” αριθμ. 801-803/2021 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατα τη διαδικασία της πρότυπης δίκης, κρίθηκε το ζήτημα της θεμελίωσης της αποζημιωτικής ευθύνης του Δημοσίου από ζημιογόνες

Με την υπ” αριθμ. 127187/Ε1/1-8-2016 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίστηκε μόνο για τους νηπιαγωγούς που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία σχετικό μειωμένο ωράριο. Για τη διεκδίκηση αποκατάστασης

Σε προηγούμενη ενημέρωσή μας, αναφερθήκαμε στο ζήτημα του αποκλεισμού εκπαιδευτικών από τους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 λόγω της μη καταβολής ή της μη αποδοχής από το ΑΣΕΠ του παραβόλου των