Εργατικό Δίκαιο

Εξειδίκευση
& Αξιοπιστία

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις εργατικού και δημοσίου δικαίου. Παράλληλα ασχολείται με υποθέσεις ποινικού, αστικού και εμπορικού δικαίου, συνταξιοδοτικά ζητήματα και την παροχή γνωμοδοτήσεων. Στόχος μας είναι η άμεση, αξιόπιστη και αποτελεσματική, δικαστική ή εξωδικαστική, νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη των εντολέων μας.

Τομεις Ενασχολησης

Υποθέσεις Εργατικού Δικαίου

Ο κλάδος του εργατικού δικαίου, ατομικού και συλλογικού, αποτελεί ενδεχομένως το μέρος του Δικαίου, που περισσότερο από άλλα επηρεάζει τις διαπροσωπικές σχέσεις των ανθρώπων. 

Το δίκαιο για την ρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, από την μεριά είτε του εργαζόμενου είτε του εργοδότη, καθορίζει το πλαίσιο για την ανάπτυξη της σύγχρονης επιχειρηματικότητας με σεβασμό στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αμφοτέρων των μερών.

Οι σύγχρονες συνθήκες διαμόρφωσης των εργασιακών σχέσεων, ιδίως μετά τον Ν. 4093/2012, συνιστούν μια βίαιη ανατροπή των μέχρι σήμερα δεδομένων, κάτι που κάνει επιτακτικότερη την όσο τον δυνατόν αρτιότερη,

 πιο εμπεριστατωμένη και κυρίως αποτελεσματικότερη, δικαστική ή/και εξωδικαστική, υποστήριξη των θιγόμενων μερών.

Σχετικά Άρθρα

Θεμελίωση αποζημιωτικής ευθύνης Δημοσίου (Μεταβολή νομολογίας ΣτΕ)
Διεκδίκηση περί του ωραρίου νηπιαγωγών
Προσφυγή κατά προσωρινών πινάκων 1ΓΕ/2019

Με τις υπ” αριθμ. 801-803/2021 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατα τη διαδικασία της πρότυπης δίκης, κρίθηκε το ζήτημα της θεμελίωσης της αποζημιωτικής ευθύνης του Δημοσίου από ζημιογόνες

Με την υπ” αριθμ. 127187/Ε1/1-8-2016 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίστηκε μόνο για τους νηπιαγωγούς που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία σχετικό μειωμένο ωράριο. Για τη διεκδίκηση αποκατάστασης

Σε προηγούμενη ενημέρωσή μας, αναφερθήκαμε στο ζήτημα του αποκλεισμού εκπαιδευτικών από τους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 λόγω της μη καταβολής ή της μη αποδοχής από το ΑΣΕΠ του παραβόλου των