Αστικό Δίκαιο

Εξειδίκευση
& Αξιοπιστία

Το γραφείο μας εξειδικεύεται σε υποθέσεις εργατικού και δημοσίου δικαίου. Παράλληλα ασχολείται με υποθέσεις ποινικού, αστικού και εμπορικού δικαίου, συνταξιοδοτικά ζητήματα και την παροχή γνωμοδοτήσεων. Στόχος μας είναι η άμεση, αξιόπιστη και αποτελεσματική, δικαστική ή εξωδικαστική, νομική εκπροσώπηση και υποστήριξη των εντολέων μας.

Τομεις Ενασχολησης

Υποθέσεις Αστικού Δικαίου

Το γραφείο μας έχει πολύχρονη πείρα και αναλαμβάνει με επιτυχία, υποθέσεις αστικού δικαίου και ειδικότερα την άσκηση αιτήσεων ασφαλιστικών μέτρων, αγωγών, ενδίκων μέσων και βοηθημάτων ενώπιον των πολιτικών δικαστηρίων, σε ζητήματα ενοχικού, εμπράγματου, οικογενειακού και κληρονομικού δικαίου, τακτικής και εκουσίας διαδικασίας καθώς και σε θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης.

Ειδικότερα στα θέματα αναγκαστικής εκτέλεσης, το γραφείο μας έχει ιδιαίτερη εμπειρία καθώς συνεργάζεται από την αρχή της λειτουργίας του με μεγάλη ανώνυμη εταιρεία από το χώρο του Leasing, με αρμοδιότητα τον χειρισμό υποθέσεων είσπραξης οφειλών.

Το γεγονός αυτό αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι το γραφείο μας διαθέτει τα εχέγγυα για την επιτυχή και αποτελεσματική ολοκλήρωση σχετικών υποθέσεων, αναλαμβάνοντας και καθοδηγώντας την κοπιώδη και μακρόχρονη διαδικασία που προηγείται της πλήρους ικανοποίησης μίας αξίωσης.

Τέλος το γραφείο ασχολείται με την εκπροσώπηση νομικών προσώπων και εταιρειών στο πλαίσιο της νομικής υποστήριξής τους σε δικαστικό αλλά και εξωδικαστικό επίπεδο, την διεκπεραίωση υποθέσεων αξιογράφων, όπως επιταγών, συναλλαγματικών και την δικαστική εξασφάλιση των απαιτήσεων που απορρέουν από αξιόγραφα.

Σχετικά Άρθρα

Θεμελίωση αποζημιωτικής ευθύνης Δημοσίου (Μεταβολή νομολογίας ΣτΕ)
Διεκδίκηση περί του ωραρίου νηπιαγωγών
Προσφυγή κατά προσωρινών πινάκων 1ΓΕ/2019

Με τις υπ” αριθμ. 801-803/2021 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατα τη διαδικασία της πρότυπης δίκης, κρίθηκε το ζήτημα της θεμελίωσης της αποζημιωτικής ευθύνης του Δημοσίου από ζημιογόνες

Με την υπ” αριθμ. 127187/Ε1/1-8-2016 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίστηκε μόνο για τους νηπιαγωγούς που υπηρετούν σε 4/θέσια και άνω νηπιαγωγεία σχετικό μειωμένο ωράριο. Για τη διεκδίκηση αποκατάστασης

Σε προηγούμενη ενημέρωσή μας, αναφερθήκαμε στο ζήτημα του αποκλεισμού εκπαιδευτικών από τους προσωρινούς πίνακες της προκήρυξης 1ΓΕ/2019 λόγω της μη καταβολής ή της μη αποδοχής από το ΑΣΕΠ του παραβόλου των