Άρθρα / Νομολογία

Επικαιρότητα

Ένσταση αναπληρωτών κατά προσωρινών Πινάκων 2015-2016

Λόγω της δεδομένης αγωνίας χιλιάδων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, οι οποίοι μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα είδαν να εξανεμίζονται οι κόποι και η προϋπηρεσία ετών, με την έκδοση της υπ” αριθμ. 132812/E2/25-08-2015 (Φ.Ε.Κ. 1842/26.08.2015 τ. Β΄ & ΑΔΑ: 6ΖΣΑ465ΦΘ3-97Α) εγκυκλίου του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων και την ανάρτηση ενδεικτικών πινάκων, προτείνεται η κατάθεση, μετά την ανάρτηση των προσωρινών Ενιαίων Πινάκων Αναπληρωτών, η οποία προσδιορίζεται για κάθε περίπτωση για μετά τις 30/8/2015 και εντός της ορισθείσας προθεσμίας, στις οικείες Διευθύνσεις Α/Βάθμιας ή Β/Βάθμιας Εκπαίδευσης, του επισυναπτόμενου στην παρούσα υποδείγματος ένστασης, με αίτημα η Διοίκηση να διορθώσει την οριστική τους κατάταξή, χωρίς την εφαρμογή της αντισυνταγματικής διάταξης του άρθρου 5 του Ν. 4283/2014, (ΦΕΚ 189/Α΄/16-9-2014). Το αρχείο μπορεί ο/η κάθε ενδιαφερόμενος/η να το εκτυπώσει και αφού το ενημερώσει με τα προσωπικά του στοιχεία, να το καταθέσει, εμπροθέσμως, λαμβάνοντας σχετικό αριθμό πρωτοκόλλου.

Για προβολή ή/και εκτύπωση του αρχείου πατήστε εδώ.