Άρθρα / Νομολογία

Επικαιρότητα

Αναδρομική απαλλαγή από εισφορές του ΟΓΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤIΑ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓIΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 14436/ΚΥ/2016

Ο …………………, Επιτ. Νομικός Σύμβουλος του Κράτους, αρμόδιος για την εκδίκαση των ενστάσεων και αιτήσεων αντιρρήσεων, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Καταστατικού Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών (π.δ. 78/1998), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 41, παρ. 2, εδαφ. β’ του Ν. 4075/2012, που ορίστηκε με την αριθ. 1376/1/5-7-2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΓΑ.

 

Συνεδρίασε στην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Γ.Α. (Πατησίων 30, Αθήνα) στις 6-10-2016 με την παρουσία του Γραμματέα ………….., υπαλλήλου του Ο.Γ.Α.

Για να δικάσει την υπ’ αριθμ. ………… καταθέσεως αίτηση αντιρρήσεων της …………(επώνυμο) …………(όνομα) του …………

κ α τ ά

της υπ’ αριθ. ………… απόφασης της Προϊσταμένης του Τμήματος ΙΓ2 Υπαγωγής στην Ασφάλιση του ΟΓΑ, περί απορρίψεως της υπ’ αριθ. ………… αιτήσεως, για τη διακοπή της ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών από 1-1-1998.

Με την κρινόμενη ένσταση επιδιώκεται η ακύρωση της παραπάνω απόφασης του ΟΓΑ και να διακοπεί η ασφάλισή της στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών από 1-1-1998, για το λόγο ό,τι δεν απασχολείται κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα σε αγροτικές εργασίες.

Με την αριθμ. πρωτ. ………… πράξη της Προϊσταμένης του Τμήματος Υπαγωγής στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, απορρίφθηκε το αίτημά της με την αιτιολογία ότι σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις των ετών …… έως και ……, έχει εισοδήματα από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.

Με την υπό κρίση ένσταση ζητείται η ακύρωση της ανωτέρω πράξης για το λόγο ότι, όπως ισχυρίζεται, δεν απασχολείται σε αγροτικές ασχολίες.

Άκουσε τον Εισηγητή ………., ο οποίος εισηγήθηκε να γίνει δεκτή ένσταση επί τον λόγο ότι: Από τα στοιχεία που περιήλθαν στην Υπηρεσία και ειδικότερα από τα προσκομισθέντα εκκαθαριστικά των ετών …… έως και ……, προκύπτει ότι η ενισταμένη δεν δηλώνει ποτέ αγροτικά εισοδήματα, ότι αντλεί το βιοπορισμό της από τα εισοδήματα του συζύγου της (συν/χος άλλου Ταμείου), ο οποίος ασχολείται επικουρικώς και με την εκμετάλλευση ελαιοκτημάτων, περίπου 34 στρεμμάτων, και ότι δεν έχει καταβάλει ποτέ εισφορές τόσο στην πρόσθετη όσο και στην Κύρια ασφάλιση, γεγονός που αποδεικνύει την έλλειψη αγροτικής συνείδησης και συνεπώς, η ενισταμένη δεν ασχολείται συστηματικά και κατά κύριο βιοπορισμό της, όπως ο νόμος απαιτεί.

Η ενδιαφερόμενη παρέστη δια του δικηγόρου Τζαμτζή Παναγιώτη και κατέθεσε υπόμνημα.

ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΚΑΙ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΚΑΤΑ ΤΟ ΝΟΜΟ

Η ένσταση ασκήθηκε εμπρόθεσμα και είναι τυπικώς παραδεκτή και πρέπει να εξετασθεί κατ’ ουσίαν.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 2 του ν. 2458/1997, στην ασφάλιση του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης Αγροτών υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια όλα τα πρόσωπα που ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις.

Στο άρθρο 2, παρ. 1 του ν. 4169/1961, ορίζεται ότι στην ασφάλιση του ΟΓΑ υπάγονται αυτοδίκαια όλα τα πρόσωπα, τα οποία απασχολούνται στην Ελλάδα κατά κύριο επάγγελμα, από το οποίο αντλούν το βιοπορισμό τους, στην αγροτική οικονομία (αγρότες, αγρεργάτες, μελισσοκόμοι κλπ.)

Στο άρθρο 34 του ν.1140/1981, ορίζεται ότι τα πρόσωπα που ασφαλίζονται ή συνταξιοδοτούνται από άλλο φορέα κύριας ασφάλισης δεν υπάγονται στην ασφάλιση του ΟΓΑ, με εξαίρεση τους απασχολούμενους ως εργάτες γης, οι οποίοι ασφαλίζονται στον ΟΓΑ, σύμφωνα με το άρθρο 20, παρ. 1 του ν. 3863/2010.

Με τις διατάξεις του άρθρου 6, παρ. 1, εδάφια α και β, του ν. 3050/2002, η κατά κύριο επάγγελμα απασχόληση στην αγροτική οικονομία κατά την έννοια του άρθρου 2, παρ. 1, του ν. 4169/1961, όπως ισχύει, αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας (Δ.Ο.Υ.), εφόσον τα εκκαθαρισθέντα εισοδήματα προέρχονται από γεωργικές επιχειρήσεις. Σε περίπτωση που ο απασχολούμενος στην αγροτική οικονομία δεν υποχρεούται σε υποβολή φορολογικής δήλωσης, η κατά κύριο επάγγελμα απασχόληση στην αγροτική οικονομία αποδεικνύεται από άλλα δικαιολογητικά που προβλέπονται από την παράγραφο 2 του άρθρου 6 του π.δ. 78/1998.

Επιπλέον σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία του ΟΓΑ, οι υπήκοοι τρίτων χωρών που ασκούν επάγγελμα ασφαλιστέο στον ΟΓΑ, ασφαλίζονται στον Οργανισμό, εφόσον κατέχουν άδεια διαμονής για εργασία κατά τις διατάξεις του ν. 3386/2005.

Σύμφωνα με τη σχετική νομολογία, δεν μπορεί να θεωρηθεί υπαγόμενος στην ασφάλιση του ΟΓΑ αυτός που δεν ασκεί συστηματικά επάγγελμα ασφαλιστέο στον ΟΓΑ και ειδικότερα αυτός που έχει απομακρυνθεί από τον τόπο άσκησης του αγροτικού επαγγέλματός του ή του τόπου όπου βρίσκεται η αγροτική του περιουσία και έχει εγκατασταθεί σε αστικό κέντρο ή σε άλλη περιοχή, έστω και αν επανέρχεται περιοδικά και ασχολείται ευκαιριακά με αγροτικές εργασίες (Αποφ. Διοικ. Πρωτ. Αθηνών 6647/95, Διοικ. Εφετείου Αθηνών 3437/97 και Αποφ. Σ.Τ.Ε./3332/80 και 2824/85).

Σύμφωνα λοιπόν με την κοινωνικοασφαλιστική πρακτική και τη σχετική νομολογία, κύριο επάγγελμα κάποιου θεωρείται εκείνο στο οποίο απασχολείται το μεγαλύτερο διάστημα και εφόσον από αυτό, κατά κύριο λόγο, αντλεί τα απαραίτητα για να ζει.

Κατά συνέπεια, δεν υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ αυτός που απασχολείται ευκαιριακά στην αγροτική οικονομία και τα εισοδήματά του από την απασχόληση αυτή δεν είναι ικανά για την άντληση βιοπορισμού.

Στην υπό κρίση υπόθεση από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής:

Η ανωτέρω εγγράφηκε στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης από 1-1-1998. Με την αριθ. πρωτ. ………… αίτησή της, ζήτησε να διαγραφεί από τα μητρώα του Κλάδου Κύριας Ασφάλισης από 1-1-1998, για το λόγο ότι δεν απασχολείται κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα σε αγροτικές εργασίες. Η ανωτέρω, ουδέποτε έχει καταβάλει τις απαιτούμενες εισφορές.

Με την αριθ. πρωτ. ………… πράξη της Προϊσταμένης του Τμήματος Υπαγωγής στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης του ΟΓΑ, απορρίφθηκε το ανωτέρω αίτημά της, με την αιτιολογία ότι σύμφωνα με τις φορολογικές δηλώσεις των ετών από …… έως και …… έχει εισοδήματα από την άσκηση αγροτικής δραστηριότητας.

Με την υπό κρίση ένσταση ζητείται η ακύρωση της ανωτέρω πράξης για το λόγο ότι, όπως ισχυρίζεται δεν απασχολείται σε αγροτικές εργασίες.

Επειδή όμως παρατέθηκε με βάση το ν. 4169/1961 προϋπόθεση για την ασφάλιση στον ΟΓΑ, είναι η κατά κύριο βιοποριστικό επάγγελμα απασχόληση προσωπικά ή με αυτεπιστασία στην αγροτική οικονομία κ.λπ., η οποία αποδεικνύεται από το εκκαθαριστικό σημείωμα της αρμόδιας οικονομικής υπηρεσίας. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 11 του Καταστατικού Ασφάλισης και Συνταξιοδότησης Αγροτών (π.δ. 78/1998) ορίζεται ότι: «Σε περίπτωση που αποδειχθεί, ότι το πρόσωπο που έχει εγγραφεί στα μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου δεν υπήγετο στην ασφάλιση του ΟΓΑ σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις της περί ΟΓΑ νομοθεσίας, το πρόσωπο αυτό διαγράφεται από τα Μητρώα του Κλάδου, με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Περιφερειακής Υπηρεσίας του ΟΓΑ». Επίσης το άρθρο 10 του ίδιου Καταστατικού ορίζει ότι: «Οι Ανταποκριτές του ΟΓΑ σε κάθε Δήμο ή Κοινότητα είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθούν και να αναγγέλλουν στην αρμόδια Υπηρεσία του ΟΓΑ τις μεταβολές που επέρχονται στην προσωπική και επαγγελματική κατάσταση των ασφαλισμένων που κατοικούν στην περιφέρειά τους, οι οποίες έχουν ως συνέπεια τη διακοπή της ασφάλισης ή τη διαγραφή από τα μητρώα Ασφαλισμένων του Κλάδου, επισυνάπτοντας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για την υπαγωγή επαγγελματία στην Ασφάλιση είναι η πραγματική κατάσταση που δημιουργείται από την ενάσκηση απασχόλησης υπακτέας στην ασφάλιση του ως άνω οργανισμού και δεν ασκεί επιρροή η απλή εγγραφή στα μητρώα του (ΣτΕ 1426/2007, 1156/2006 κ.λπ.).

Εν προκειμένω κατά τα έτη 1998-2008 δεν αναγράφεται κανένα εισόδημα στις φορολογικές δηλώσεις από γεωργικές επιχειρήσεις και ειδικότερα:

Κατά το οικον. έτος 1998, δεν δήλωσε κανένα εισόδημα από ατομική γεωργική επιχείρηση, επίσης το επόμενο έτος. Τα έτη 2001 έως 2009 δηλώνει ελάχιστα εισοδήματα τα οποία κατά την κρίση του οργάνου δεν είναι ικανά προς βιοπορισμό. Επομένως αποδεικνύεται ότι η ενισταμένη ουδέποτε απασχολήθηκε σε αγροτικές εργασίες από τις οποίες να προσκόμιζε εισόδημα ικανό προς βιοπορισμό.

Συνεπώς πρέπει να γίνει δεκτή η ένσταση και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη απόφαση του ΟΓΑ.

Για τους λόγους αυτούς

Δέχεται την υπ’ αριθ. ………… ένσταση της ………… ………… του ………… κατά της υπ’ αριθ. ………… αποφάσεως του ΟΓΑ, την οποία και ακυρώνει. Κάνει δεκτή την αίτηση της ενισταμένης περί διακοπής της ασφάλισης στον Κλάδο Κύριας Ασφάλισης Αγροτών από 1-1-1998.

Κρίθηκε στην Αθήνα την 7-11-2016 και εκδόθηκε 12-12-2016.

Ο Αποφασίζων                              Ο Γραμματέας