Άρθρα / Νομολογία

Επικαιρότητα

Ανακοπή κατά ταμειακής βεβαίωσης ΔΟΥ

Αριθμός Απόφασης : 13629/2020

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Τμήμα   28o   Μονομελές

σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε   δημόσια στο ακροατήριό του, στις   11 Δεκεμβρίου 2019, με δικαστή την Όλγα Θεοδωρικάκου, Πρωτοδίκη Δ.Δ., και γραμματέα την Πολυξένη Δερβένη,
γ ι α  να δικάσει την από  14.2.2014  ανακοπή
τ  η  ς   ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία “ΑΦΟΙ Κ….. Ο.Ε.”, η οποία εδρεύει στη …. Αττικής, επί της οδού …… αρ….., εκπροσωπείται νομίμως και η οποία παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου δικηγόρου της Παναγιώτη Τζαμτζή,

κ α τ ά   τ ω ν : 1) Ελληνικού Δημοσίου, όπως εκπροσωπείται από τον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ( Δ.Ο.Υ.) Νέας Ιωνίας Αττικής και παραστάθηκε δια της δικαστικής πληρεξουσίας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους (Ν.Σ.Κ.) Μαρίας Τριανταφυλλοπούλου με δήλωση, κατ’ άρθρο 133 παρ. 2 του Κ.Δ.Δ., 2) νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Δήμος Αχαρνών» και δεν παραστάθηκε και 3) νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ν.π.δ.δ.) με την επωνυμία «Πράσινο Ταμείο» και δεν παραστάθηκε.

Κατά τη συζήτηση, ο διάδικος που παραστάθηκε, ανέπτυξε τους ισχυρισμούς του και ζήτησε όσα αναφέρονται στα πρακτικά.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση, το Δικαστήριο

αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά τον νόμο

1. Επειδή, με την κρινόμενη ανακοπή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (σχ. το με κωδικό αριθμό 275927598959 0715 0063 e-παράβολο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων σε συνδυασμό με το οικείο αποδεικτικό εξόφλησης e-παραβόλου της Τράπεζας Πειραιώς), η ανακόπτουσα εταιρεία ζητεί την ακύρωση: α) της με αριθμό ……/γραμμή χρηματικού καταλόγου 1/ …..2013 πράξης ταμειακής βεβαίωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Αττικής, με την οποία βεβαιώθηκε σε βάρος της το συνολικό ποσό των 67.948,22 ευρώ, που αφορά σε πρόστιμο ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτου βάσει της από …..2013 απόφασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, β) της με αριθμό …../…..2014 ατομικής ειδοποίησης χρεών του Προϊσταμένου της ίδιας ως άνω φορολογικής αρχής, με την οποία η ανακόπτουσα κλήθηκε να καταβάλει την πρώτη δόση του ως άνω ποσού, ανερχόμενη σε 5.662,35 ευρώ, γ) κάθε άλλης σχετικής προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης βεβαίωσης.

2. Επειδή, η προσβαλλόμενη με αριθμό …../…..2014 ατομική ειδοποίηση χρεών, ως πληροφοριακό έγγραφο που ακολουθεί τη νομότυπη ταμειακή βεβαίωση του χρέους και αποσκοπεί στο να γνωστοποιηθεί στον οφειλέτη το χρέος και η αιτία του, προκειμένου αυτός να μπορέσει να στραφεί κατά της πράξης ταμειακής βεβαίωσης με τα ένδικα βοηθήματα της ανακοπής ή της αναστολής εκτέλεσης ή να προβεί σε ρύθμιση του χρέους του, στερείται εκτελεστότητας (ΣτΕ 1864/2018, 1552/2017, 1367/2016, 1566/2012, 4417/2011) και συνεπώς απαραδέκτως προσβάλλεται με την κρινόμενη ανακοπή. Άλλωστε, η αόριστη μνεία στο δικόγραφο ως προσβαλλόμενης και κάθε άλλης συναφούς προγενέστερης ή μεταγενέστερης πράξης της Διοίκησης δεν υποχρεώνει το Δικαστήριο να ερευνήσει από την άποψη αυτή την υπόθεση κατ” εφαρμογή του άρθρου 221 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (πρβλ. ΣτΕ 171/2018 σκ.4, 1166/2017 Ολ. σκ.5, κ.ά.).

3. Επειδή, με το άρθρο 28 παρ. 7 του ν. 2579/1998 (Α΄31), το οποίο διατηρήθηκε σε ισχύ και μετά την έναρξη ισχύος του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, σύμφωνα με το άρθρο 285 παρ. 2 περ. ζ΄ αυτού (Σ.τ.Ε. 3523/2015 σκ. 6 κ.ά.), ορίζεται ότι: «Στις περιπτώσεις που υπηρεσίες του Δημοσίου, εφαρμόζοντας τις διατάξεις του ν.δ. 356/1974 (Α΄190), επιμελούνται για την είσπραξη εσόδων άλλων νομικών προσώπων, υπέρ των οποίων εφαρμόζονται οι διατάξεις αυτές, στις σχετικές δίκες που δημιουργούνται, δεν νομιμοποιείται να παρίσταται ως διάδικο το Δημόσιο, αλλά το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο.». Συνεπώς, το Ελληνικό Δημόσιο πρέπει να αποβληθεί από τη δίκη, ελλείψει παθητικής νομιμοποίησης αυτού και να κηρυχθεί άκυρη η παράστασή του. Κατόπιν αυτών και λαμβανομένου υπόψη ότι η κρινόμενη ανακοπή έχει ασκηθεί παραδεκτώς κατά τα λοιπά, πρέπει να γίνει τυπικά δεκτή και να εξεταστεί περαιτέρω στην ουσία.

4. Επειδή, εξάλλου, η συζήτηση της υπόθεσης χώρησε νομίμως παρά την απουσία των ν.π.δ.δ.. με την επωνυμία «Δήμος Αχαρνών» και «ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ», αντίστοιχα, τα οποία κλητεύθηκαν νομίμως προκειμένου να παρασταθούν κατά την αρχικώς ορισθείσα δικάσιμο της 30.1.2019 το πρώτο νομικό πρόσωπο (σχ. το από 3.8.2018 αποδεικτικό επίδοσης του Αρχιφύλακα Ε. Ά., σε συνδυασμό με τα Πρακτικά Δημόσιας Συνεδρίασης της 30.1.2019 και 15.5.2019) και κατά την παρούσα δικάσιμο (11.12.2019) το δεύτερονομικό πρόσωπο (σχ. το από 26.6.2019 αποδεικτικό επίδοσης της επιμελήτριας δικαστηρίων Α. Π.).

5. Επειδή, στο άρθρο 2 του ν.δ/τος 356/1974 (Κ.Ε.Δ.Ε. – Α’ 90) ορίζεται ότι «1. Η είσπραξις των δημοσίων εσόδων ανατίθεται εις τα Δημόσια Ταμεία, (…) ενεργείται δε δυνάμει νομίμου τίτλου. (…). 2. Νόμιμος τίτλος είναι : α) Η κατά τους κειμένους νόμους βεβαίωσις και ο υπό των αρμοδίων Διοικητικών ή ετέρων αρμοδίων κατά νόμον Αρχών προσδιορισμός του εισπρακτέου ποσού, του είδους του εσόδου και της αιτίας δι’ ην οφείλεται, β) (…)». Εξάλλου, στο άρθρο 217 παρ. 1 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2717/1999 (Α’ 97), ορίζεται ότι «1. Ανακοπή χωρεί κατά κάθε πράξης που εκδίδεται στα πλαίσια της διαδικασίας της διοικητικής εκτέλεσης και ιδίως, κατά α) της πράξης της ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου (…)», ενώ στο άρθρο 224 ότι «1.Το δικαστήριο ελέγχει την προσβαλλόμενη πράξη κατά το νόμο και την ουσία, στα όρια της ανακοπής, τα οποία προσδιορίζονται από τους λόγους και το αίτημά της 2. (…). 4. Στην περίπτωση της ανακοπής κατά της ταμειακής βεβαίωσης, επιτρέπεται ο παρεμπίπτων έλεγχος, κατά το νόμο και τα πράγματα, του τίτλου βάσει του οποίου έγινε η βεβαίωση, εφόσον δεν προβλέπεται κατ” αυτού ένδικο βοήθημα που επιτρέπει τον έλεγχό του κατά το νόμο και την ουσία, ή δεν υφίσταται δεδικασμένο. 5. …» και στο άρθρο 225 ότι «Το δικαστήριο, αν διαπιστώσει παράβαση νόμου ή ουσιαστικές πλημμέλειες της προσβαλλόμενης πράξης, προβαίνει στην ολική ή μερική ακύρωση ή στην τροποποίησή της. Σε διαφορετική περίπτωση, προβαίνει στην απόρριψη της ανακοπής». Από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι δεν επιτρέπεται και είναι άκυρη η διοικητική εκτέλεση που επισπεύδεται χωρίς νόμιμο τίτλο ή με άκυρο τίτλο. Συνακόλουθα, η ακύρωση του νομίμου τίτλου με δικαστική απόφαση συνεπάγεται ότι κάθε άλλη διοικητική πράξη που ερείδεται στον τίτλο αυτόν, μεταξύ των οποίων, η πράξη ταμειακής βεβαίωσης του εσόδου, καθίσταται ακυρωτέα (πρβλ. ΣτΕ 1578/2009, ΔΕφΑθ 1704/2015).

6. Επειδή, στο άρθρο 22 παρ. 1 του ν. 1577/1985 (Γ.Ο.Κ. – Α΄ 140) άλλως, άρθρο 329 παρ. 1 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας – Κ.Β.Π.Ν. – π.δ. της 14/27.7.1999, Δ’ 580) ορίζεται, μεταξύ άλλων, ότι «1. Για την εκτέλεση οποιασδήποτε εργασίας δόμησης εντός ή εκτός οικισμού απαιτείται οικοδομική άδεια της αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας. Τέτοιες εργασίες είναι ιδίως οι εκσκαφές και επιχώσεις, η εγκατάσταση ικριωμάτων, η ανέγερση, επισκευή, διαρρύθμιση και κατεδάφιση κτιρίων και των παραρτημάτων τους. (…)». Εξάλλου, στην παρ. 3 του ίδιου άρθρου και νόμου (άλλως, άρθρο 381 παρ. 1 του Κ.Β.Π.Ν.), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 19 παρ. 3 του ν. 2831/2000 (Α’ 140), ορίζεται ότι «Κάθε κατασκευή που εκτελείται α) χωρίς την άδεια της παρ. 1 ή β) καθ’ υπέρβαση της άδειας ή γ) με βάση άδεια που ανακλήθηκε ή δ) κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων είναι αυθαίρετη και υπάγεται στις σχετικές για τα αυθαίρετα διατάξεις του ν. 1337/1983 όπως ισχύουν. (…)». Περαιτέρω, στο άρθρο 17 του ν. 1337/1983 «Επέκταση των πολεοδομικών σχεδίων, οικιστική ανάπτυξη και σχετικές ρυθμίσεις» (Α’ 33), που έχει ήδη κωδικοποιηθεί με το άρθρο 381 του Κ.Β.Π.Ν., ορίζεται ότι «1. Τα αυθαίρετα κτίσματα ή κατασκευές εν γένει που ανεγείρονται μετά την 31.1.1983 εντός ή εκτός εγκεκριμένων σχεδίων πόλεων ή οικισμών που υπάρχουν πριν από το έτος 1923 καθώς και όσα δεν εξαιρούνται σύμφωνα με το άρθρο 15 του νόμου αυτού κατεδαφίζονται υποχρεωτικά. 2. Εκτός από την κατεδάφιση επιβάλλεται: α) πρόστιμο ανέγερσης αυθαιρέτου, β) πρόστιμο διατήρησης αυθαιρέτου (…)». Τέλος, στο άρθρο 40 παρ. 1 του ως άνω ν. 1337/1983 ορίζεται ότι «1. Μέσα στα σχέδια πόλεων και οικισμών προ του 1923 και στις ζώνες οικιστικού ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) απαγορεύονται οι εκσκαφές και επιχώσεις χωρίς άδεια της οικείας πολεοδομικής αρχής, εκτός αν η επερχόμενη μεταβολή περιλαμβάνεται στις εγκεκριμένες μελέτες. Αν εκτελούνται τέτοιες εργασίες χωρίς άδεια, εφαρμόζονται οι διατάξεις για αυθαίρετες κατασκευές».

7. Επειδή, με τις διατάξεις του άρθρου 1 του π.δ/τος 267/1998 (Α’ 195) ορίζεται ότι «1. Η διαπίστωση και ο χαρακτηρισμός αυθαιρέτου με εξαίρεση τις περιπτώσεις του άρθρου 5 του παρόντος, γίνεται ύστερα από αυτοψία υπαλλήλου της κατά τόπο αρμόδιας πολεοδομικής υπηρεσίας, που συντάσσει επί τόπου σχετική έκθεση. Η έκθεση αυτή αφορά το αυθαίρετο και μόνο και όχι τον εκάστοτε ιδιοκτήτη, νομέα, κάτοχο ή κατασκευαστή του (…) 2. Στην έκθεση αναφέρεται η θέση του αυθαιρέτου με οδοιπορικό σκαρίφημα, όπου απαιτείται, συνοπτική περιγραφή με σκαρίφημα, οι διαστάσεις του καθώς και οι πολεοδομικές διατάξεις που παραβιάσθηκαν. Η ίδια έκθεση περιλαμβάνει υπολογισμό της αξίας του αυθαιρέτου και επιβολή των προστίμων της παρ. 2 του άρθρου 17 του Ν. 1337/1983, όπως ισχύει (…) 3. Η πιο πάνω έκθεση που υπογράφεται από τον υπάλληλο που διενεργεί την αυτοψία, τοιχοκολλείται την ίδια μέρα στο αυθαίρετο. Για την τοιχοκόλληση συντάσσεται πράξη κάτω από το πρωτότυπο της έκθεσης, σημειώνεται η ημερομηνία και υπογράφεται από τον υπάλληλο που έκανε την αυτοψία και από παριστάμενο τυχόν αστυνομικό όργανο ή δεύτερο υπάλληλο της πολεοδομικής υπηρεσίας (…)», ενώ με τις διατάξεις του άρθρου 4 του ίδιου π.δ/τος ορίζεται ότι «1. Κατά της έκθεσης αυτοψίας μπορεί να κάνει ένσταση κάθε ενδιαφερόμενος 2. Η ένσταση, που ασκείται μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την τοιχοκόλληση της έκθεσης στο αυθαίρετο, κατατίθεται στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία (…). 3. (…). 4. Η ένσταση εξετάζεται από τετραμελή επιτροπή (…) Η επιτροπή, αφού εξετάσει τις απόψεις του ενδιαφερομένου, αποφαίνεται οριστικά επί της ένστασης, με αιτιολογημένη απόφαση, η οποία αναγράφεται πάνω στην ένσταση και υπογράφεται από τα μέλη (…) Η απόφαση της επιτροπής είναι οριστική (…) 5. (…)».

8.Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής: Με την από ….2012 έκθεση αυτοψίας των αρμοδίων υπαλλήλων του Τμήματος Ελέγχου Κατασκευών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Δήμου Αχαρνών, σε ακίνητο επί της οδού ……. (περιοχή ……) , διαπιστώθηκε « η επίχωση με μπάζα, δημιουργία χωματερής, ταφή σκουπιδιών, απόθεση παλαιών οχημάτων και μεταλλικών κάδων σκουπιδιών στα πρανή του ποταμού Κηφισού και κατά ένα τμήμα εντός της ζώνης προστασίας αυτού (ΦΕΚ Δ΄632/1994), χωρίς οικοδομική άδεια, κατά παράβαση του άρθρου 22 του ΓΟΚ/85, όπως ισχύει, με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Μ. Σ. Στο συνημμένο δε σκαρίφημα, στο οποίο απεικονίστηκαν επακριβώς οι επίμαχες αυθαιρεσίες, προσδιορίστηκε ο όγκος μπάζων και σκουπιδιών σε 57.000 κ.μ. (εμβαδόν έκτασης 9.500 τ.μ. x μέσο ύψος μπάζων χωματερής 6 μέτρα), το ύψος της περίφραξης του ακινήτου σε έξι (6) μέτρα, ο αριθμός των μεταλλικών κάδων σε δεκαοκτώ (18), στην πλαϊνή πλευρά των οποίων υπήρχε λευκή επιγραφή «Κ….» με αριθμούς σταθερού και κινητού τηλεφώνου. Για τις αυθαιρεσίες αυτές (βάση μπετόν, περίφραξη, κολόνες, μπετόν, μεταλλική πόρτα, παλαιά οχήματα, κάδοι μπάζων και όγκοι μπάζων-σκουπιδιών) επιβλήθηκαν πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων, ύψους 58.241,34 και 9.706,88 ευρώ, αντιστοίχως. Η ως άνω έκθεση αυτοψίας τοιχοκολλήθηκε στο ακίνητο στις 5.4.2012 και επιδόθηκε στον φερόμενο ως ιδιοκτήτη αυτού Μ.Σ. στις 11.4.2012. Κατά της έκθεσης αυτής αυτοψίας, στις 11.5.2012 περιήλθε στη Διεύθυνση Πολεοδομίας Αχαρνών ένσταση των Μ.Σ. και Γ. Κ., η οποία εκδικάστηκε από το αρμόδιο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία και απορρίφθηκε με την …2013 απόφαση αυτού, με την αιτιολογία, μεταξύ άλλων, ότι δεν προσκομίστηκαν στοιχεία νομιμότητας για τις επίμαχες αυθαίρετες κατασκευές, ούτε στοιχεία για τις ποσότητες των επιχώσεων, καθώς και ότι για την κατασκευή της περίφραξης απαιτούνταν οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας και ότι από τα στοιχεία του φακέλου προέκυψε η ευθύνη του Ι. Κ. (πατέρα των ομορρύθμων εταίρων της ανακόπτουσας) ή της εταιρείας «ΑΦΟΙ Κ…. Ο.Ε.» (ήδη ανακόπτουσας). Ακολούθως, εκδόθηκε η με αριθμό …../…..2013 πράξη ταμειακής βεβαίωσης του Προϊσταμένου της ΔΟ.Υ. Νέας Ιωνίας, με την οποία βεβαιώθηκε σε βάρος της ανακόπτουσας εταιρείας το ποσό των 67.948,22 ευρώ, την πρώτη δόση του οποίου, ύψους 5.662,35 ευρώ, κλήθηκε να καταβάλει η ανωτέρω με τη με αριθμό …../…..2014 ατομική ειδοποίηση χρεών του ιδίου ως άνω Προϊσταμένου. Εξάλλου, η ανακόπτουσα, κατά της προαναφερόμενης απορριπτικής απόφασης της παραπάνω Επιτροπής και της ως άνω αναφερόμενης έκθεσης αυτοψίας άσκησε, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, την από ….2013 ( ΑΚ …./…..2013) αίτηση ακύρωσης, ενώ κατά της ως άνω πράξης ταμειακής βεβαίωσης την υπό κρίση ανακοπή, με την οποία και ζητεί την ακύρωσή της, προβάλλοντας λόγους που αφορούν τη νομιμότητα επιβολής των ένδικων προστίμων. Το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών (Τμήμα Β ΄Ακυρωτικός Σχηματισμός) με την 3251/2017 απόφασή του, αφού πρώτα απέρριψε την αίτηση αυτή ακύρωσης κατά το μέρος που στρεφόταν κατά της έκθεσης αυτοψίας ως απαράδεκτη, με την αιτιολογία ότι η εν λόγω έκθεση, υποκείμενη σε ενδικοφανή προσφυγή, απώλεσε την εκτελεστότητά της και ενσωματώθηκε στη μεταγενεστέρως εκδοθείσα από ……2013 απόφαση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., ακύρωσε την τελευταία αυτή απόφαση ως πλημμελώς αιτιολογημένη.

9. Επειδή, με τα δεδομένα αυτά και σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στην πέμπτη σκέψη της παρούσας, το Δικαστήριο, λαμβάνοντας υπόψη ότι η με αριθμό ……/…..2013 πράξη ταμειακής βεβαίωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας σε βάρος της ανακόπτουσας εκδόθηκε ερειδόμενη στην προαναφερθείσα από …..2013 απόφαση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία, εντούτοις, εξαφανίστηκε με την 3251/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, κρίνει ότι εξέλειψε ο νόμιμος τίτλος ως προς το βεβαιωθέν ποσό προστίμων και για το λόγο αυτό, που εξετάζεται αυτεπαγγέλτως (ΣτΕ 1485/2008), η προσβαλλόμενη πράξη είναι μη νόμιμη καθόσον απώλεσε το νόμιμο έρεισμά της και πρέπει να ακυρωθεί.

10. Επειδή, κατ’ ακολουθίαν, πρέπει να αποβληθεί το Ελληνικό Δημόσιο από τη δίκη και να κηρυχθεί άκυρη η παράστασή του, να γίνει δεκτή η ανακοπή και να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη πράξη ταμειακής βεβαίωσης. Τέλος το καταβληθέν παράβολο πρέπει να αποδοθεί στην ανακόπτουσα (άρθρο 277 παρ. 9 του Κ.Δ.Δ.), ενώ κατ’ εκτίμηση των περιστάσεων, οι καθ’ ων πρέπει να απαλλαγούν από τη δικαστική δαπάνη της ανακόπτουσας (άρθρο 275 παρ. 1 του Κ.Δ.Δ.).

Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α

Αποβάλλει από τη δίκη το Ελληνικό Δημόσιο και κηρύσσει άκυρη την παράστασή του.

Δέχεται την ανακοπή.

Ακυρώνει τη με αριθμό …./……2013 πράξη ταμειακής βεβαίωσης του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας Αττικής.

Διατάσσει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στην ανακόπτουσα.

Απαλλάσσει τους καθ’ ων από τα δικαστικά έξοδα της ανακόπτουσας.

Η απόφαση δημοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά τη δημόσια συνεδρίαση στις 8-9-2020

Η   ΔΙΚΑΣΤΗΣ                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΟΛΓΑ ΘΕΟΔΩΡΙΚΑΚΟΥ ΠΟΛΥΞΕΝΗ ΔΕΡΒΕΝΗ