Άρθρα / Νομολογία

Επικαιρότητα

Ενισχύσεις αλιέων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας. Φορέας διαπίστωσης και βεβαίωσης σοβαρών παραβάσεων.

Αριθμός 2160/2023
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Δ΄

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 27 Σεπτεμβρίου 2022, με την εξής σύνθεση: …………..

Για να δικάσει την από 1η Δεκεμβρίου 2020 αίτηση:
των: 1. συμπλοιοκτησίας με την επωνυμία «………..», που εδρεύει ………………………….., οι οποίοι παρέστησαν με τον δικηγόρο Παναγιώτη Τζαμτζή (Α.Μ. 30457), που τον διόρισαν με πληρεξούσια, κατά του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο οποίος παρέστη με την ……………, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθεί η υπ’ αριθμ. 2546/20.11.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.

Οι πληρεξούσιοι των διαδίκων δήλωσαν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 21 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δικαστηρίου, ότι δεν θα αγορεύσουν.

Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Παρέδρου Ουρανίας Νικολαράκου.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι Α φ ο ύ  μ ε λ έ τ η σ ε  τ α  σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α Σ κ έ φ θ η κ ε  κ α τ ά  τ ο ν  Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως έχει καταβληθεί το νόμιμο παράβολο (ηλεκτρονικό παράβολο με κωδικό 3737 27098951 0622 0083/2021).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή, η οποία παραπέμφθηκε προς εκδίκαση στο Συμβούλιο της Επικρατείας με την ……….. εν συμβουλίω απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. 2546/20.11.2020 αποφάσεως του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κατά το μέρος που με την απόφαση αυτή απερρίφθη ένσταση των αιτούντων κατά της υπ’ αριθμ. 2377/6.11.2020 αποφάσεως του ίδιου οργάνου. Με την τελευταία αυτή απόφαση απερρίφθη αίτηση της πρώτης των αιτούντων συμπλοιοκτησίας (με συμπλοιοκτήτες τους λοιπούς τέσσερις αιτούντες) για την ένταξη της πρότασης χρηματοδότησής της στη Δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020».

3. Επειδή, με τον Κανονισμό (ΕΕ) 508/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 15.5.2014 (ΕΕ L 149) συστάθηκε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) και ρυθμίσθηκαν τα σχετικά με τη λήψη μέτρων χρηματοδοτικής στήριξης σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, στο πλαίσιο της επίτευξης των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προώθηση της βιώσιμης και κοινωνικά υπεύθυνης αλιείας και υδατοκαλλιέργειας και την ενίσχυση της εφαρμογής της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής, καθώς και της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής της Ένωσης. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 17 του ως άνω Κανονισμού ορίζεται ότι κάθε κράτος μέλος καταρτίζει ενιαίο επιχειρησιακό πρόγραμμα για την υλοποίηση των προτεραιοτήτων της Ένωσης που πρόκειται να συγχρηματοδοτηθούν από το ΕΤΘΑ, το οποίο, σύμφωνα με το άρθρο 19 του Κανονισμού, εγκρίνεται με εκτελεστικές πράξεις της Επιτροπής. Εξ άλλου, στην παράγραφο 1 του άρθρου 33 του εν λόγω Κανονισμού, όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 παρ.5 του Κανονισμού (ΕΕ) 2020/560 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23.4.2020 (ΕΕ L 130), προβλέφθηκε ότι το ΕΤΘΑ μπορεί να στηρίξει μέτρα για την προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων, μεταξύ άλλων, «όταν η προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων πραγματοποιείται μεταξύ 1ης Φεβρουαρίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020 ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της COVID-19 …» (περ. δ), καθώς και ότι «Σύμφωνα με το άρθρο 65 παράγραφος 9 δεύτερο εδάφιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 και κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο αυτού, οι δαπάνες για πράξεις που λαμβάνουν στήριξη βάσει του στοιχείου δ) του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου είναι επιλέξιμες από την 1η Φεβρουαρίου 2020 …».

4. Επειδή, σύμφωνα με τις διατάξεις του προαναφερθέντος Κανονισμού 508/2014 καταρτίσθηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, το οποίο εγκρίθηκε με την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής C(2015) 7417/23.10.2015. Το εν λόγω επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνεται, μαζί με τα λοιπά επιχειρησιακά προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (μεταξύ των οποίων και το ΕΤΘΑ), στο Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) της περιόδου 2014-2020. Για τη διαχείριση δε και τον συντονισμό της υλοποίησης του συνόλου των σχετικών αναπτυξιακών παρεμβάσεων θεσπίσθηκαν οι διατάξεις του ν. 4314/2014 (Α΄ 265). Κατ’ εφαρμογήν των ανωτέρω διατάξεων με την υπ’ αριθμ. 1152/13.5.2020 κοινή απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Υφυπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 1962) ρυθμίσθηκαν τα θέματα των δράσεων που υπάγονται στο Μέτρο 3.1.9 σχετικά με την προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1 «Προώθηση της βιώσιμης, αποδοτικής ως προς τους πόρους, καινοτόμου, ανταγωνιστικής και βασιζόμενης στη γνώση αλιείας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, ενώ με την υπ’ αριθμ. 1906/7.9.2020 απόφαση του Υπουργού και του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (B΄ 3959) ρυθμίσθηκαν ειδικώς τα σχετικά με την Δράση (δ) του ως άνω Μέτρου 3.1.9 με τίτλο «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19».

5. Επειδή, όπως έχει κριθεί (βλ. ΣτΕ 3932/2015, 1960/2019, 584/2020 κ.ά.), οι διαφορές που γεννώνται από την εφαρμογή της νομοθεσίας που αφορά, κατά το κύριο ρυθμιστικό της αντικείμενο, τη διαχείριση προγραμμάτων χρηματοδότησης έργων και παρεμβάσεων εν γένει για την επίτευξη στόχων αναπτυξιακής στρατηγικής, όπως οι διατάξεις του ν. 4314/2014, οι οποίες, κατά τα προαναφερθέντα, διέπουν και την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων συγχρηματοδουμένων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας, υπάγονται στην ακυρωτική αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Επικρατείας. Συνεπώς, ορθώς παραπέμφθηκε με την προμνησθείσα ………. εν συμβουλίω απόφαση του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στο Συμβούλιο της Επικρατείας προς εκδίκαση η ένδικη διαφορά, η οποία γεννήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 κατ’ εφαρμογήν των διατάξεων του ν. 4314/2020.

6. Επειδή, στο άρθρο 10 του Κανονισμού 508/2014, ως προς το παραδεκτό των αιτήσεων που υποβάλλονται για χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ, ορίζονται τα εξής: «1. Οι αιτήσεις που υποβάλλονται από τους επιχειρηματίες δεν γίνονται δεκτές για ενίσχυση από το ΕΤΘΑ για καθορισμένη χρονική περίοδο που ορίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4 του παρόντος άρθρου, εάν από την αρμόδια αρχή έχει διαπιστωθεί ότι οι οικείοι επιχειρηματίες: α) έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 του Συμβουλίου ή του άρθρου 90 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009 β) … 4. Ανατίθεται στην Επιτροπή η εξουσία να εκδίδει κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις δυνάμει του άρθρου 126 σχετικά με: α) τον προσδιορισμό της χρονικής περιόδου που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου, η οποία είναι ανάλογη με τη φύση, τη σοβαρότητα, τη διάρκεια και την επανάληψη της σοβαρής παράβασης, του αδικήματος ή της απάτης και ισούται με ένα έτος τουλάχιστον, β) τις σχετικές ημερομηνίες έναρξης ή λήξης της περιόδου που αναφέρεται στις παραγράφους 1 και 3 του παρόντος άρθρου. 5. Τα κράτη μέλη απαιτούν από τους επιχειρηματίες που υποβάλλουν αίτηση στο πλαίσιο του ΕΤΘΑ να παρέχουν στην αρχή διαχείρισης μια ενυπόγραφη δήλωση που να επιβεβαιώνει ότι πληρούν τα κριτήρια που απαριθμούνται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου … Τα κράτη μέλη εξακριβώνουν την ακρίβεια της δήλωσης πριν από την έγκριση της δράσης, βάσει των διαθέσιμων πληροφοριών σύμφωνα με το εθνικό μητρώο παραβάσεων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 93 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, ή άλλα διαθέσιμα δεδομένα …». Σύμφωνα δε με το άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΕ) 2015/288 της Επιτροπής της 17ης Δεκεμβρίου 2014 «για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 … όσον αφορά τη χρονική περίοδο έναρξης και λήξης της κατά την οποία θεωρούνται απαράδεκτες οι αιτήσεις» (ΕΕ L 51) «1. Στις περιπτώσεις που μια αρμόδια αρχή κρίνει ότι κάποια επιχείρηση έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 ή βάσει του άρθρου 90 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009, οι αιτήσεις αυτής της επιχείρησης για ενίσχυση από το ΕΤΘΑ δεν θα θεωρούνται [παραδεκτές] επί μια περίοδο 12 μηνών, 2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, στις περιπτώσεις που κάποιο κράτος μέλος επιβάλλει μόρια, βάσει του άρθρου 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008, μόρια για σοβαρές παραβάσεις που προβλέπονται στα σημεία 1, 2 και 5 του παραρτήματος XXX εκτελεστικού του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011, ισχύουν οι ακόλουθοι κανόνες: α) εάν τα μόρια για παραβάσεις που έχουν επιβληθεί σε μια επιχείρηση για κάποιο αλιευτικό σκάφος είναι λιγότερα των 9, γίνονται δεκτές οι αιτήσεις αυτής της επιχείρησης για ενίσχυση από το ΕΤΘΑ β) εάν είναι 9 τα μόρια για παραβάσεις που έχουν επιβληθεί σε μια επιχείρηση για κάποιο αλιευτικό σκάφος, η περίοδος απαραδέκτου είναι 12μηνη … 3. Η ημερομηνία έναρξης της περιόδου απαραδέκτου είναι η ημερομηνία της πρώτης επίσημης απόφασης της αρμόδιας αρχής η οποία κρίνει ότι διεπράχθη σοβαρή παράβαση κατά την έννοια του άρθρου 42 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και του άρθρου 90 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1224/2009. Για τον υπολογισμό της περιόδου απαραδέκτου, υπόψη λαμβάνονται μόνον οι σοβαρές παραβάσεις που διεπράχθησαν μετά την 1η Ιανουαρίου 2013 και για τις οποίες είχε ληφθεί σχετική απόφαση κατά την έννοια της προαναφερθείσας παραγράφου μετά την εν λόγω ημερομηνία. 4. Ωστόσο, ειδικά όσον αφορά την παράγραφο 2, η ημερομηνία έναρξης της περιόδου απαραδέκτου είναι η ημερομηνία της πρώτης επίσημης απόφασης της αρμόδιας αρχής, με την οποία επιβλήθηκαν μόρια σε κάποια επιχείρηση βάσει του άρθρου 126 παράγραφος 4 του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 404/2011 και έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή στην επιχείρηση 9 ή περισσότερων μορίων για παραβάσεις σε σχέση με κάποιο αλιευτικό σκάφος …». Εξ άλλου, ως προς την έννοια της σοβαρής παράβασης, στα άρθρα 3 και 42 του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2008 του Συμβουλίου της 29ης Σεπτεμβρίου 2008 «περί δημιουργίας κοινοτικού συστήματος πρόληψης, αποτροπής και εξάλειψης της παράνομης, λαθραίας και άναρχη αλιείας …» (ΕΕ L 286) ορίζονται τα εξής: Άρθρο 3: «1. Υπάρχει υποψία ότι αλιευτικό σκάφος επιδίδεται σε ΠΛΑ [παράνομη, λαθραία και άναρχη] αλιεία εάν έχει αποδειχτεί, ότι, κατά παράβαση των μέτρων διατήρησης και διαχείρισης που ισχύουν στην οικεία περιοχή: α) … γ) αλίευσε σε απαγορευμένη περιοχή, κατά τη διάρκεια περιόδου απαγόρευσης της αλιείας, ή χωρίς να διαθέτει ή αφού εξάντλησε ποσόστωση ή/και πέραν του απαγορευόμενου βάθους, ή δ) επιδόθηκε σε αλιεία με στόχο απόθεμα που αποτελεί αντικείμενο αναστολής αλίευσης ή για το οποίο έχει απαγορευθεί η αλιεία ή ε) … θ) δέχθηκε, μεταφόρτωσε ή εκφόρτωσε ιχθύς μεγέθους μικρότερου του κανονικού, κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας, ή ι) … 2. Οι δραστηριότητες της παραγράφου 1 θεωρούνται ως σοβαρές παραβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 42 ανάλογα με τη σοβαρότητα της συγκεκριμένης παράβασης η οποία καθορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, βάσει κριτηρίων όπως η προκληθείσα ζημία, το κόστος της, η έκταση της παράβασης ή η επανάληψή της». Άρθρο 42: «1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ως σοβαρές παραβάσεις νοούνται: α) οι δραστηριότητες που θεωρούνται ότι συνιστούν ΠΛΑ αλιεία σύμφωνα με τα κριτήρια του άρθρου 3 · β) … 2. Τη σοβαρότητα της παράβασης καθορίζει η αρμόδια αρχή κράτους μέλους λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια του άρθρου 3 παράγραφος 2». Περαιτέρω, με το άρθρο 90 του Κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009 του Συμβουλίου της 20ης Νοεμβρίου 2009 «περί θεσπίσεως ενωσιακού συστήματος ελέγχου της τήρησης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής …» (ΕΕ L 343) καθορίσθηκαν πρόσθετες περιπτώσεις παραβάσεων, οι οποίες είναι δυνατόν να χαρακτηρισθούν ως σοβαρές από την αρμόδια αρχή κράτους μέλους, βάσει κριτηρίων όπως είναι η φύση της ζημίας, το κόστος της, η οικονομική κατάσταση του παραβάτη και η έκταση της παράβασης, ή η επανάληψή της. Με το άρθρο 92 του ως άνω Κανονισμού (1224/2009) προβλέφθηκε η εφαρμογή από τα κράτη μέλη συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις ως εξής: «1. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν σύστημα επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις σύμφωνα με το άρθρο 42 παράγραφος 1 στοιχείο α) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1005/2008 και για παραβίαση της υποχρέωσης εκφόρτωσης όπως ορίζεται στο άρθρο 90 παράγραφος 1 στοιχείο γ) του παρόντος κανονισμού, σύμφωνα με το οποίο ο κάτοχος αλιευτικής άδειας λαμβάνει τα ανάλογα μόρια σε περίπτωση παράβασης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής. 2. Όταν ένα φυσικό πρόσωπο έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση ή ένα νομικό πρόσωπο έχει κριθεί υπεύθυνο σοβαρής παράβασης των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, καταλογίζεται στον κάτοχο της αλιευτικής άδειας ο αντίστοιχος αριθμός μορίων λόγω της παράβασης … 3. Όταν ο συνολικός αριθμός των μορίων ισούται με ή υπερβαίνει δεδομένο αριθμό μορίων, η αλιευτική άδεια αναστέλλεται αυτομάτως για περίοδο τουλάχιστον δύο μηνών Η περίοδος αυτή είναι τέσσερις μήνες εάν η αλιευτική άδεια αναστέλλεται για δεύτερη φορά, οκτώ μήνες εάν η αλιευτική άδεια αναστέλλεται για τρίτη φορά και ένα έτος εάν η αλιευτική άδεια αναστέλλεται για τέταρτη φορά λόγω επιβολής του αντίστοιχου αριθμού μορίων στον δεδομένο κάτοχο της άδειας. Σε περίπτωση που επιβληθεί ορισμένος αριθμός μορίων στον κάτοχο της άδειας για πέμπτη φορά, η αλιευτική άδεια αφαιρείται οριστικά. 4. Σε περίπτωση που ο κάτοχος αλιευτικής άδειας δεν διαπράξει άλλη σοβαρή παράβαση εντός τριετίας από την ημερομηνία της τελευταίας σοβαρής παράβασης, διαγράφονται όλα τα μόρια που έχουν σωρευθεί στην αλιευτική άδεια. 5. … 6. Τα κράτη μέλη εφαρμόζουν επίσης σύστημα επιβολής μορίων, σύμφωνα με το οποίο καταλογίζονται στον πλοίαρχο σκάφους τα ανάλογα μόρια σε περίπτωση που έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση της αλιευτικής πολιτικής». Επίσης, στο άρθρο 93 του ίδιου Κανονισμού ορίζεται ότι τα κράτη μέλη καταγράφουν σε εθνική βάση δεδομένων όλες τις παραβάσεις των κανόνων της κοινής αλιευτικής πολιτικής, οι οποίες έχουν διαπραχθεί από σκάφη που φέρουν τη σημαία τους ή από υπηκόους τους, περιλαμβανομένων των κυρώσεων και του αριθμού των μορίων που τους επιβλήθηκαν. Με τον δε εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 404/2011 της Επιτροπής της 8ης Απριλίου 2011 (ΕΕ L 112) θεσπίζονται λεπτομερείς κανόνες, μεταξύ άλλων, σχετικά με την εφαρμογή του συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις. Στο Παράρτημα ΧΧΧ του εν λόγω Κανονισμού καθορίζονται οι βαθμοί (δηλαδή, τα μόρια) που καταλογίζονται για τις κατ’ ιδίαν σοβαρές παραβάσεις, όπως αυτές προσδιορίζονται με τις προαναφερθείσες διατάξεις των Κανονισμών 1005/2008 και 1224/2009.

7. Επειδή, για την εφαρμογή των ρυθμίσεων του άρθρου 92 του Κανονισμού 1224/2009 εκδόθηκε αρχικώς η υπ’ αριθμ. 1749/32215/ 19.3.2015 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β´ 523/3.4.2015) για τον καθορισμό συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές αλιευτικές παραβάσεις. Στο άρθρο 4 της εν λόγω κανονιστικής απόφασης ορίσθηκε ότι «1. Το Υπουργείο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας διά της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας, είναι αρμόδιο για τη λήψη μέτρων εφαρμογής των διατάξεων της ενωσιακής αλιευτικής νομοθεσίας για τον έλεγχο και την επιβολή στο τομέα της αλιείας. 2. Αρμόδιες αρχές για την εφαρμογή του συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις είναι οι Λιμενικές Αρχές του άρθρου 9 παρ. 2 εδάφιο 2 του Ν. 2040/1992». Με το δε άρθρο 5 της ίδιας απόφασης, ως προς το σύστημα μορίων, προβλέφθηκαν τα εξής: «1. Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές του άρθρου 9 του Ν. 2040/1992 και του άρθρου 4 παρ. 2 της παρούσας απόφασης, διαπιστώσουν και βεβαιώσουν την διενέργεια σοβαρής παράβασης, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 42 παρ.1 του Καν (ΕΚ) 1224/2008, για τη μη τήρηση των κανόνων της κοινής Αλιευτικής Πολιτικής ή στις περιπτώσεις επανάληψης σοβαρής παράβασης, εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο άρθρο 92 του Καν (ΕΚ) 1224/2008, στα άρθρα 125 έως και 134 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΧ του Καν (ΕΕ) 404/201[1]. 2. Οι αποφάσεις επιβολής κυρώσεων που εκδίδουν οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές περιλαμβάνουν καταλογισμό μορίων στον κάτοχο της αλιευτικής άδειας πλοιοκτήτη του αλιευτικού σκάφους σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΧΧ του Καν (ΕΕ) 404/201[1]. 3. … 5. Η Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας τηρεί αρχεία για τον καταλογισμό μορίων στους κατόχους αλιευτικών αδειών. 6. …». Η ανωτέρω κανονιστική απόφαση καταργήθηκε με το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. 3866/78486/ 14.7.2015 αποφάσεως του Υφυπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β´ 1587/28.7.2015), με την οποία ρυθμίσθηκαν εκ νέου τα σχετικά ζητήματα. Στο άρθρο 3 της εν λόγω υπουργικής απόφασης ορίζεται ότι: «Για την εφαρμογή της παρούσας απόφασης ισχύουν οι συναφείς ορισμοί που περιλαμβάνονται στους Κανονισμούς: Καν (ΕΕ) αριθμ. 1380/2013 για την Κοινή Αλιευτική Πολιτική Κοινή Οργάνωση Αγοράς, Καν (ΕΚ) αριθμ. 1224/2009, Καν (ΕΕ) αριθμ. 404/2011, Καν (ΕΚ) αριθμ. 1005/2008 και επιπλέον οι ορισμοί : α) ως σοβαρή παράβαση νοείται οποιαδήποτε που εμπίπτει στις κατηγορίες του Παραρτήματος 1 της παρούσας απόφασης, η οποία κρίνεται ως σοβαρή, μετά την εξέταση ειδικών κριτηρίων από την τριμελή επιτροπή όπως ορίζεται στο άρθρο 5 παράγραφος 2 της παρούσας. β) …», ενώ σύμφωνα με το άρθρο 4 της απόφασης αυτής: «1. Η Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων της Γενικής Διεύθυνσης Βιώσιμης Αλιείας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι αρμόδια αρχή: α) για να καταλογίζει με απόφασή της, στον κάτοχο της αλιευτικής άδειας σκάφους και στον κυβερνήτη αυτού, που έχουν διαπράξει ή είναι υπεύθυνοι αλιευτικής παράβασης και έχει κριθεί σοβαρή όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της παρούσας, τα αντίστοιχα μόρια σύμφωνα με το Παράρτημα 1 της παρούσας … 2. Το Τμήμα Συντονισμού Ελεγκτικών Διαδικασιών Ενιαία Αρχή Ελέγχου της Δ/νσης Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, μεριμνά για την τήρηση ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την καταγραφή των μορίων που έχουν καταλογισθεί στον κάτοχο της αλιευτικής άδειας σκάφους και στον κυβερνήτη του σκάφους …». Στο δε άρθρο 5 της ίδιας υπουργικής απόφασης, όπως ίσχυε κατά τον κρίσιμο χρόνο, ως προς το σύστημα επιβολής μορίων, προβλέπονται τα εξής: «1. Στις περιπτώσεις που οι αρμόδιες Λιμενικές Αρχές του άρθρου 9 του Ν. 2040/1992 κατά την διενέργεια επιθεώρησης ή άλλου ελέγχου βεβαιώσουν την διενέργεια παράβασης ή παραβάσεων που εμπίπτουν στις κατηγορίες του Παραρτήματος 1, συμπληρώνεται η παράβαση στην έκθεση επιθεώρησης, τηρούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία της κάθε παράβασης, προωθούν τις ενέργειες επιβολής κυρώσεων σύμφωνα με το άρθρο 11 του 420/1970 όπως ισχύει, κοινοποιούν την ή τις εν λόγω αποφάσεις επιβολής κυρώσεων άμεσα με την έκδοσή τους καθώς και τον σχετικό φάκελο, στην Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων της Γενικής Δ/νσης Βιώσιμης Αλιείας για τις περαιτέρω ενέργειες. 2.α) Συστήνεται τριμελής επιτροπή αποτελούμενη από ένα εκπρόσωπο των ακόλουθων Δ/νσεων: της Δ/νσης Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, της Δ/νσης Αλιευτικής Πολιτικής και Αλιευτικών Πόρων και της Δ/νσης Ελέγχου και Αλιείας του Λιμενικού Σώματος. β) Η επιτροπή εξετάζει την σοβαρότητα κάθε παράβασης που εμπίπτει στις κατηγορίες του Παραρτήματος 1 συνυπολογίζοντας τα ακόλουθα κριτήρια: · τη φύση και το μέγεθος της ζημιάς · την πολλαπλότητα των παραβάσεων στην ίδια επιθεώρηση · την επαναληψιμότητα της ίδιας παράβασης · την συνεργασία κατά την επιθεώρηση και εισηγείται στην Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων τον καταλογισμό των ανάλογων μορίων στον κάτοχο της αλιευτικής άδειας σκάφους ή/και στον κυβερνήτη του σκάφους, σύμφωνα με το Παράρτημα 1. γ) … [Μετά τον κρίσιμο, εν προκειμένω, χρόνο οι ανωτέρω διατάξεις των περ. α και β της παρ. 2 του άρθρου 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο μόνο της υπ’ αριθμ. 44/ 68152/15.3.2022 αποφάσεως του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β´ 1325)]. 3.α) Η Δ/νση Ελέγχου Αλιευτικών Δραστηριοτήτων και Προϊόντων, μετά την εισήγηση της επιτροπής της παρ. 2, με απόφασή της καταλογίζει στον κάτοχο της επαγγελματικής αλιευτικής άδειας σκάφους και στον κυβερνήτη του σκάφους, τα αντίστοιχα μόρια του Παραρτήματος 1. β) … 7. Κατά της απόφασης καταλογισμού μορίων στον κάτοχο ή στον κυβερνήτη αλιευτικού σκάφους, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής … Οι ενδιαφερόμενοι, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της απόφασης επιβολής κυρώσεων, προσφυγή στο Συμβούλιο Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών … ». Εξ άλλου, στο Παράρτημα 1 της ως άνω υπουργικής απόφασης έχει περιληφθεί κατάλογος με όλες τις περιπτώσεις σοβαρών παραβάσεων της αλιευτικής νομοθεσίας που καθορίζονται, κατά τα ανωτέρω, στο ενωσιακό δίκαιο, σύμφωνα και με το Παράρτημα ΧΧΧ του Κανονισμού 404/2011, με τον αντίστοιχο αριθμό μορίων που καταλογίζονται για κάθε παράβαση.

8. Επειδή, περαιτέρω, στην παράγραφο 1 του άρθρου 10 του ν.δ/τος 420/1970 «Αλιευτικός Κώδικας» (Α΄ 27), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 1740/1987 (Α΄ 221), προβλέπεται ότι «1. Με προεδρικά διατάγματα, που εκδίδονται με πρόταση του Υπουργού Γεωργίας μετά από γνώμη του συμβουλίου αλιείας, μπορεί να ορίζονται είτε γενικά για όλη την επικράτεια είτε μερικά κατά περιφέρεια, ανάλογα με τις τοπικές συνθήκες για τα εσωτερικά και θαλάσσια ύδατα, τα εξής : α) οι περιοχές και οι χρονικές περίοδοι αλιείας … β) … ε) τα είδη, τα μεγέθη και οι ποσότητες των ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών που επιτρέπεται να αλιεύονται καθώς και οι όροι ειδικής προστασίας ορισμένων υδρόβιων οργανισμών, στ) …», ενώ στο άρθρο 11 του ως άνω ν.δ/τος, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 9 παρ. 2 του ν. 2040/1992 (Α΄ 70), ορίζονται τα εξής: «1. Οι παραβάτες των διατάξεων των διαταγμάτων και αποφάσεων που εκδίδονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2, 4, 5 και 6 του άρθρου 10, καθώς και των διατάξεων των ισχυόντων κοινοτικών κανονισμών του τομέα της αλιείας, τιμωρούνται με τις εξής διοικητικές ποινές [όπως το εδάφιο αυτό αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του άρθρου 8 του ν. 2332/1995 (Α΄ 181)]: α) Οι παραβάτες των διατάξεων που καθορίζουν το ελάχιστο επιτρεπόμενο να αλιευθεί μέγεθος (διαστάσεις, βάρος) ψαριών και άλλων υδρόβιων οργανισμών, τιμωρούνται με πρόστιμο … και με αφαίρεση της ατομικής άδειας αλιείας του κυβερνήτη, καθώς και της άδειας αλιείας του σκάφους με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση από τριάντα ημέρες μέχρι ένα χρόνο. Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε μια διετία, ο χρόνος αφαίρεσης της άδειας αλιείας … και τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται … β) … γ) Οι παραβάτες άλλων διατάξεων τιμωρούνται με αφαίρεση της ατομικής άδειας αλιείας του κυβερνήτη καθώς και της άδειας αλιείας του σκάφους, με το οποίο πραγματοποιήθηκε η παράβαση από δέκα ημέρες μέχρι δύο μήνες και με πρόστιμο … Σε περίπτωση υποτροπής μέσα σε μια διετία, ο χρόνος αφαίρεσης της άδειας … και τα όρια του προστίμου διπλασιάζονται … 2. Οι πιο πάνω ποινές επιβάλλονται με αποφάσεις των προϊσταμένων των οικείων: α) κεντρικών λιμεναρχείων και λιμεναρχείων αν πρόκειται για παραβάσεις σε θαλάσσιες περιοχές και λιμνοθάλασσες [όπως η περίπτωση αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4582/2018 (Α΄ 208)] … Οι αποφάσεις πρέπει να είναι αιτιολογημένες και εκδίδονται μετά τη λήψη της απολογίας του παραβάτη … 3. … 4. Κατά της απόφασης της επιβολής των κυρώσεων, που προβλέπονται από τις προηγούμενες παραγράφους, επιτρέπεται η άσκηση προσφυγής στο Συμβούλιο Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών μέσα σε δεκαπέντε ημέρες από την επίδοσή της …».

9. Επειδή, στην μνημονευομένη στη σκέψη 4 Υ.Α. 1906/7.9.2020, με την οποία θεσπίσθηκαν ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» της Ενωσιακής Προτεραιότητας 1, του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020, ορίζονται τα εξής : «Άρθρο 3 Υπαγόμενες Πράξεις 1. … 2. Η οικονομική ενίσχυση χορηγείται για την προσωρινή παύση που πραγματοποιείται μεταξύ 1ης Μαρτίου και 31ης Δεκεμβρίου 2020, ως συνέπεια της έξαρσης της νόσου COVID-19 … 3. Η στήριξη δύναται να χορηγείται για μέγιστο χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών (ήτοι 90 ημερών) για κάθε σκάφος. 4. … Άρθρο 4 Φορέας Υλοποίησης Η αρμοδιότητα διαχείρισης του Μέτρου 3.1.9 του Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 ανήκει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας (ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ). Άρθρο 5 Δικαιούχοι – Όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 1. Δικαιούχοι των οικονομικών ενισχύσεων της Δράσης (δ) του Μέτρου 3.1.9 – “Προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19”, είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ιδιοκτήτες αλιευτικών σκαφών, τα σκάφη των οποίων είναι νηολογημένα ή λεμβολογημένα/ εγγεγραμμένα σε ΒΕΜΣ ως ενεργά σκάφη, φέρουν Δορυφορική Συσκευή Αυτόματου Εντοπισμού Σκάφους (VMS) και έχουν ασκήσει αλιευτική δραστηριότητα στη θάλασσα, για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ημέρες, κατά τη διάρκεια των δύο (2) ημερολογιακών ετών που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης στήριξης … 2. … 3. Οι ενισχύσεις παρέχονται σε Δικαιούχους που : α. συμμορφώνονται με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 στοιχείο α) έως γ) του άρθρου 10 του Καν. (ΕΕ) 508/2014 και συνυποβάλλουν ενυπόγραφη δήλωση, σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου (Υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης), β. … Άρθρο 11 Δικαιολογητικά και στοιχεία της αίτησης χρηματοδότησης Στην ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης πρέπει απαραίτητα και ανάλογα με την περίπτωση να επισυνάπτονται, κατά σειρά προτεραιότητας, τα πιο κάτω δικαιολογητικά … 1. … 2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86, κάνοντας χρήση του Υποδείγματος, στην οποία ο ενδιαφερόμενος θα δηλώνει ότι: – Δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα ή παράπτωμα που θίγει τους κανόνες της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής της ΕΕ … Συγκεκριμένα: i Δεν έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση βάσει του άρθρου 42 του κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1005/2008 του Συμβουλίου ή του άρθρου 90, παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009. ii … Άρθρο 14 Διαδικασία ενστάσεων Στην περίπτωση αντιρρήσεων επί του αποτελέσματος τόσο της εξέτασης της πληρότητας όσο και της αξιολόγησης και επιλογής Πράξεων, δίνεται η δυνατότητα υποβολής ένστασης … Οι ενστάσεις εξετάζονται από την ΕΥΔ ΕΠΑΛΘ, η οποία θα πρέπει να ολοκληρώσει τις εν λόγω διαδικασίες εντός δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών … Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, εκδίδεται σχετική απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων επί του αποτελέσματος της εξέτασης των ενστάσεων και ενημερώνονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου οι ενιστάμενοι με επαρκή και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση του αποτελέσματος της εξέτασης των ενστάσεών τους».

10. Επειδή, κατ’ επίκληση των παρατεθεισών στις προηγούμενες σκέψεις διατάξεων εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 1990/23.9.2020 Πρόσκληση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία κλήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν προτάσεις χρηματοδότησης για την ένταξή τους στην προαναφερθείσα δράση (δ) του Μέτρου 3.1.9 «Προσωρινή παύση των αλιευτικών δραστηριοτήτων ως συνέπεια της επιδημικής έκρηξης της Covid-19» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020. Η ως άνω Πρόσκληση αφορούσε την οικονομική ενίσχυση για την προσωρινή παύση αλιευτικών δραστηριοτήτων κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ 1ης Μαρτίου και 15ης Οκτωβρίου 2020. Στους όρους της Πρόσκλησης οριζόταν ρητώς ότι οι ενδιαφερόμενοι ώφειλαν να πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 10 παρ.1 στοιχείο α) έως γ) του άρθρου 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 508/2014 και να υποβάλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση (άρθρα 5 παρ. 3 περ. α και 11 της Πρόσκλησης). Η αιτούσα συμπλοιοκτησία υπέβαλε, στις 11.10.2020, αίτηση για την ένταξή της στο εν λόγω πρόγραμμα χρηματοδότησης για το αλιευτικό σκάφος της «………». Η αίτηση, όμως, αυτή περιελήφθη στον κατάλογο των απορριφθεισών αιτήσεων που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 2377/6.11.2020 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, διότι κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων από την αρμόδια υπηρεσία διαπιστώθηκε ότι «ο φορέας έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση, στο πλαίσιο άσκησης των αλιευτικών του δραστηριοτήτων». Κατά της ανωτέρω απορριπτικής αποφάσεως η αιτούσα άσκησε, στις 16.11.2020, ένσταση, η οποία απερρίφθη με την προσβαλλόμενη υπ’ αριθμ. ………….  απόφαση του ιδίου ως άνω οργάνου, κατ’ αποδοχήν του σχετικού από …….. Πρακτικού της Επιτροπής Εξέτασης Ενστάσεων, με την αιτιολογία ότι «… σε συνέχεια της εξέτασης των προσκομισθέντων στοιχείων και των αιτιάσεων του φορέα επιβεβαιώνεται ότι δεν εκπληρώνονται οι όροι και οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας της σχετικής Πρόσκλησης, σύμφωνα με τη σχετική αξιολόγηση της αίτησης υπαγωγής».

11. Επειδή, ειδικότερα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του φακέλου που συνοδεύουν την προσβαλλόμενη πράξη και διαβιβάσθηκαν στο Δικαστήριο μαζί με την έκθεση των απόψεων της Διοικήσεως, η αίτηση της αιτούσας συμπλοιοκτησίας για την ένταξή της στο επίμαχο πρόγραμμα χρηματοδότησης απερρίφθη, διότι από τον έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία βάσει των στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σχετικά με τις παραβάσεις των διατάξεων της αλιευτικής νομοθεσίας, προέκυψε ότι με έξι (6) αποφάσεις του Κεντρικού Λιμενάρχη ………. (υπ’ αριθμ. …………..) είχαν επιβληθεί κυρώσεις για παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας που είχαν διαπραχθεί με το επαγγελματικό-αλιευτικό σκάφος «………….» ιδιοκτησίας της αιτούσας συμπλοιοκτησίας, για το οποίο υπεβλήθη η αίτηση χρηματοδότησης. Σε όλες δε αυτές τις αποφάσεις επιβολής κυρώσεων διαλαμβάνεται ότι «Η διαπιστωθείσα παράβαση εμπίπτει στην κατηγορία των σοβαρών παραβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 3 σε συνδυασμό με το παράρτημα 1 αριθμ. 3866/78486/14.7.2015 Απόφασης Υφ. Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1587 Β) και ακολουθείται η ορισθείσα στην προαναφερόμενη Απόφαση διαδικασία». Εν όψει δε των ανωτέρω, κρίθηκε ότι η αιτούσα συμπλοιοκτησία δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας προς ένταξη στο πρόγραμμα χρηματοδότησης, σύμφωνα με τους όρους αυτού που έχουν παρατεθεί στη δέκατη σκέψη.

12. Επειδή, προβάλλεται ότι κατ’ εσφαλμένη ερμηνεία και εφαρμογή των ανωτέρω παρατεθεισών διατάξεων των Κανονισμών 508/2014 και 1005/2008 και της Υ.Α. 3866/78486/14.7.2015 κρίθηκε, ως προς την αίτηση χρηματοδότησης της αιτούσας συμπλοιοκτησίας, ότι δεν συνέτρεχαν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας, διότι είχε διαπιστωθεί η διάπραξη «σοβαρών παραβάσεων», κατά την άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας του αλιευτικού σκάφους «…………». Τούτο διότι, όπως προβάλλουν οι αιτούντες, μόνη αρμόδια να κρίνει αν μια διαπιστωθείσα παράβαση αποτελεί «σοβαρή παράβαση», κατά την έννοια των άρθρων 3 και 42 του Κανονισμού 1005/2008 και 90 του Κανονισμού 1224/2009, είναι η Τριμελής Επιτροπή του άρθρου 5 της Υ.Α. 3866/ 78486/14.7.2015. Κατά τον χρόνο έκδοσης της προσβαλλομένης πράξεως, ωστόσο, η εν λόγω αρμόδια Τριμελής Επιτροπή δεν είχε ακόμη συγκροτηθεί. Συνεπώς, οι αλιευτικές παραβάσεις που είχαν αποδοθεί στην αιτούσα συμπλοιοκτησία δεν μπορούσαν να χαρακτηρισθούν ως «σοβαρές παραβάσεις», κατά την ανωτέρω έννοια, εφ’ όσον δεν είχε τηρηθεί η διαδικασία του άρθρου 5 της Υ.Α. 3866/78486/14.7.2015 και, ως εκ τούτου, μη νομίμως κρίθηκε ότι συνέτρεχε κώλυμα υπαγωγής της στο επίμαχο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Συναφώς, οι αιτούντες εκθέτουν ότι στο Εθνικό Μητρώο Παραβάσεων που τηρείται από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καταχωρίζονται όλες οι παραβάσεις που διαπράττονται από αλιευτικά σκάφη, χωρίς να έχει προηγουμένως αποφανθεί η αρμόδια Τριμελής Επιτροπή του άρθρου 5 της Υ.Α. 3866/78486/14.7.2015, βάσει των καθοριζομένων κριτηρίων, σχετικά με τη φύση τους ως «σοβαρών παραβάσεων». Καταχωρίζονται, μάλιστα, και παραβάσεις, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο των «σοβαρών παραβάσεων» κατά τις προμνησθείσες διατάξεις του παραγώγου ενωσιακού δικαίου. Ως εκ τούτου δε, όπως προβάλλεται από τους αιτούντες, μη νομίμως στηρίχθηκαν, εν προκειμένω, τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στα δεδομένα που προέκυπταν από το ως άνω μητρώο για την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης. Για τον ίδιο λόγο προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη απόφαση δεν είναι νομίμως και επαρκώς αιτιολογημένη.

13. Επειδή, από τις προπαρατεθείσες διατάξεις του Κανονισμού 508/2014 προκύπτει ότι τα κράτη μέλη οφείλουν να διασφαλίζουν ότι οι επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση της αλιευτικής νομοθεσίας κατά την έννοια του άρθρου 42 του Κανονισμού 1005/2008 ή του άρθρου 90 παρ.1 του Κανονισμού 1224/2009 εντός συγκεκριμένης χρονικής περιόδου πριν την υποβολή αιτήσεως για τη λήψη ενισχύσεως, αποκλείονται από προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το ΕΤΘΑ. Συγκεκριμένα, ο κατ’ εξουσιοδότηση εκδοθείς Κανονισμός 2015/288 προβλέπει, στο άρθρο 3, ότι η αίτηση ενίσχυσης επιχείρησης που έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση κατά την ανωτέρω έννοια αποκλείεται από τη χρηματοδότηση για μια περίοδο 12 μηνών, η οποία εκκινεί από την ημερομηνία «της πρώτης επίσημης απόφασης της αρμόδιας αρχής η οποία κρίνει ότι διεπράχθη σοβαρή παράβαση». Στο ίδιο άρθρο θεσπίζεται ειδική ρύθμιση για τον υπολογισμό της περιόδου απαραδέκτου της αιτήσεως ενίσχυσης σε περίπτωση εφαρμογής του συστήματος επιβολής μορίων που προβλέπεται στον Κανονισμό 1224/2009 για σοβαρές παραβάσεις που εμπίπτουν στις περιπτώσεις 1, 2 και 5 του Παραρτήματος XXX του κανονισμού 404/2011 [Οι περιπτώσεις αυτές αφορούν τις εξής παραβάσεις: «Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων καταχώρισης και υποβολής έκθεσης για αλιεύματα ή δεδομένα σχετικά με τα αλιεύματα. …» (Περίπτωση 1), «Χρήση απαγορευμένου ή μη σύμφωνου προς τις διατάξεις εργαλείου σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία» (Περίπτωση 2) και «Διατήρηση επί του σκάφους, μεταφόρτωση ή εκφόρτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων εκφόρτωσης αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του κανονικού» (Περίπτωση 5)]. Στην εσωτερική νομοθεσία, αρχικώς με την Υ.Α. 1749/32215/19.3.2015 και, εν συνεχεία, με την Υ.Α. 3866/78486/ 14.7.2015, προβλέφθηκε η εφαρμογή του συστήματος επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις. Όπως, όμως, αναφέρεται και στο έγγραφο των απόψεων της Διοικήσεως, κατά τον κρίσιμο, εν προκειμένω, χρόνο, δεν είχε ξεκινήσει η εφαρμογή των διατάξεων της Υ.Α. 3866/78486/14.7.2015, δεδομένου ότι δεν είχε συγκροτηθεί ακόμη η προβλεπόμενη στο άρθρο 5 της εν λόγω κανονιστικής αποφάσεως τριμελής επιτροπή, η οποία είναι αρμόδια για την εξέταση της σοβαρότητας της παραβάσεως και εισηγείται τον καταλογισμό των αναλόγων μορίων. Πάντως, το γεγονός ότι κατά τον κρίσιμο χρόνο δεν είχε τεθεί ακόμη σε εφαρμογή το σύστημα επιβολής μορίων για σοβαρές παραβάσεις λόγω μη συγκρότησης της τριμελούς επιτροπής, η οποία κρίνει και σχετικά με τη φύση της διαπραχθείσας παράβασης ως σοβαρής, δεν συνεπάγεται, περαιτέρω, ως προς τα χρηματοδοτούμενα από το ΕΤΘΑ επιχειρησιακά προγράμματα, ότι καθίσταται αδρανής η βασική ρύθμιση του Κανονισμού 508/2014 περί αποκλεισμού από τη χρηματοδότηση επιχειρήσεων που έχουν διαπράξει σοβαρές παραβάσεις. Από τη συνδυασμένη δε ερμηνεία των διατάξεων της Υ.Α. 1906/7.9.2020 που διέπουν την επίμαχη Δράση και των όρων της Προσκλήσεως, με τις διατάξεις των άρθρων 10 του Κανονισμού 508/2014 και 3 του Κανονισμού 2015/288 συνάγεται ότι, μέχρι τη συγκρότηση της ανωτέρω τριμελούς επιτροπής και την πλήρη εφαρμογή της προβλεπόμενης διαδικασίας χαρακτηρισμού των παραβάσεων ως σοβαρών και επιβολής μορίων, αποκλείονται από το πρόγραμμα χρηματοδότησης επιχειρήσεις, για τις οποίες έχει εκδοθεί απόφαση από την αρμόδια κατά τις εθνικές διατάξεις αρχή για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας περί αλιείας, με την οποία (απόφαση) διαπιστώνεται η διάπραξη παραβάσεως από τις μνημονευόμενες στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 του κανονισμού 1005/2008, καθώς και στην παράγραφο 1 του άρθρου 90 του κανονισμού 1224/2009, εφ’ όσον η παράβαση αυτή χαρακτηρίζεται από την ως άνω αρμόδια αρχή ως σοβαρή, κατ’ εκτίμηση ουσιαστικών κριτηρίων, όπως εκείνα που τίθενται στα ανωτέρω άρθρα (άρθρ. 3 παρ. 2 του κανονισμού 1005/2008 και 90 παρ. 1 του κανονισμού 1224/2009). Τέτοια δε αρμόδια αρχή αποτελούν, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970 τα Κεντρικά Λιμεναρχεία και τα Λιμεναρχεία για παραβάσεις που διαπράττονται σε θαλάσσιες περιοχές. Κατά την ειδικότερη γνώμη της Παρέδρου ………, οι λιμενικές αρχές ήταν κατά τον κρίσιμο εν προκειμένω χρόνο αρμόδιες για τη διαπίστωση και βεβαίωση της διάπραξης σοβαρής παράβασης, κατά την έννοια των άρθρων 42 του Κανονισμού (ΕΚ) 1005/2008 και 90 παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΚ) 1224/2009, βάσει των διατάξεων της Υ.Α. 1749/ 32215/19.3.2015, οι οποίες εξακολουθούσαν να ισχύουν και δεν είχαν καταργηθεί, παρά την έκδοση της Υ.Α. 3866/78486/14.7.2015. Τούτο διότι, κατά την έννοια του άρθρου 6 της ως άνω νεότερης υπουργικής απόφασης, η κατάργηση των διατάξεων της Υ.Α. 1749/32215/19.3.2015 προϋπέθετε τη συγκρότηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 5 παρ. 2 της Υ.Α. 3866/78486/14.7.2015 Τριμελούς Επιτροπής και την πλήρη εφαρμογή του νέου συστήματος χαρακτηρισμού των παραβάσεων ως σοβαρών και καταλογισμού των αντιστοίχων μορίων. Συνεπώς, μέχρι τη συγκρότηση της ανωτέρω Τριμελούς Επιτροπής, οι λιμενικές αρχές εξακολουθούσαν να ασκούν την αρμοδιότητα σχετικά με τη διαπίστωση της διάπραξης σοβαρής παράβασης της αλιευτικής νομοθεσίας, η οποία τους είχε απονεμηθεί με τις διατάξεις της Υ.Α. 1749/32215/19.3.2015.

14. Επειδή, σύμφωνα με τα εκτεθέντα στην ενδέκατη σκέψη, η αίτηση της αιτούσας συμπλοιοκτησίας για την ένταξή της στο επίμαχο πρόγραμμα χρηματοδότησης απερρίφθη, διότι από τον έλεγχο που διενήργησε η υπηρεσία στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται από τη Διεύθυνση Ελέγχου Αλιείας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής διαπιστώθηκε ότι εις βάρος της είχαν εκδοθεί έξι (6) αποφάσεις του Κεντρικού Λιμενάρχη …….. (υπ’ αριθμ. ………………..), με τις οποίες της είχαν επιβληθεί κυρώσεις για παραβάσεις της αλιευτικής νομοθεσίας που διαπράχθηκαν κατά την άσκηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων του σκάφους της «……………..». Σε όλες τις ανωτέρω αποφάσεις του Κεντρικού Λιμενάρχη αναφέρεται ότι οι διαπιστωθείσες παραβάσεις εμπίπτουν στην κατηγορία των σοβαρών παραβάσεων κατά την έννοια του άρθρου 3 της Υ.Α. 3866/78486/14.7.2015. Συγκεκριμένα, προκύπτει ότι οι πέντε από τις έξι διαπιστωθείσες παραβάσεις αφορούσαν παραβίαση των διατάξεων του άρθρου 13 παρ.1 και 2 του Κανονισμού 1967/2006 «σχετικά με μέτρα διαχείρισης για τη βιώσιμη εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων στη Μεσόγειο Θάλασσα …» (ΕΕ L 409) σε συνδυασμό με το άρθρο 3 της Υ.Α. 162252/8.1.2007 (Β´ 86), όπως ισχύει, το οποίο επιγράφεται «Είσοδος σε απαγορευμένη περιοχή – ζώνη» (βλ. αποφάσεις 54/17.9.2020, 55/17.9.2020, 56/17.9.2020, 57/17.9.2020 και 69/2.10.2020), ενώ μία παράβαση αφορούσε τη διατήρηση επί του σκάφους με σκοπό την εκφόρτωση αλιευμάτων μεγέθους μικρότερου του επιτρεπόμενου (βλ. απόφαση 2/27.1.2020). Περαιτέρω, στις ως άνω αποφάσεις του Κεντρικού Λιμενάρχη μνημονεύεται ειδικώς ότι συντρέχει περίπτωση υποτροπής του σκάφους κατά την τελευταία διετία. Από το ως άνω περιγραφόμενο περιεχόμενο των επίμαχων αποφάσεων του Κεντρικού Λιμενάρχη ………….. συνάγεται ότι η αρμόδια κατά τις διατάξεις του ν.δ. 420/1970 εθνική αρχή για τη διαπίστωση παραβάσεων της αλιευτικής νομοθεσίας, χαρακτήρισε τις διαπραχθείσες παραβάσεις ως σοβαρές, κατά την έννοια του άρθρου 3 της Υ.Α. 3866/78486/14.7.2015, κατ’ εκτίμηση ουσιαστικών κριτηρίων από τα μνημονευόμενα στο άρθρο 3 του κανονισμού 1005/2008, όπως το κριτήριο της υποτροπής. Εξ άλλου, στο πλαίσιο της παρούσας δίκης δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί περαιτέρω παρεμπιπτόντως η νομιμότητα των ανωτέρω αποφάσεων του Κεντρικού Λιμενάρχη ……………… ως προς την κρίση του περί χαρακτηρισμού των παραβάσεων που αποδόθηκαν στο αλιευτικό σκάφος της αιτούσας συμπλοιοκτησίας ως σοβαρών, κατά την έννοια του άρθρου 3 της Υ.Α. 3866/78486/14.7.2015 και του άρθρου 42 της Κανονισμού 1005/2008. Υπό τα δεδομένα αυτά, εν όψει των ανωτέρω στοιχείων που προέκυπταν από το τηρούμενο από το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Μητρώο Παραβάσεων σχετικά με την διάπραξη των προαναφερθεισών περιπτώσεων σοβαρών παραβάσεων της αλιευτικής νομοθεσίας υπό την προεκτεθείσα έννοια, οι οποίες είχαν διαπιστωθεί από την αρμόδια εθνική αρχή, νομίμως κρίθηκε από τα αρμόδια όργανα της Διοικήσεως ότι η αιτούσα συμπλοιοκτησία δεν πληρούσε τις τασσόμενες στο άρθρο 5 παρ. 3 της υπ’ αριθμ. 1906/ 7.9.2020 αποφάσεως προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα χρηματοδότησης. Η δε προσβαλλόμενη τελική απορριπτική απόφαση της αιτήσεως χρηματοδότησης της αιτούσας αιτιολογείται νομίμως και επαρκώς βάσει των στοιχείων του φακέλου που τη συνοδεύουν, απορριπτομένων όλων των περί του αντιθέτου προβαλλομένων από την αιτούσα.

15. Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 3 της Πρόσκλησης, όρο επιλεξιμότητας της πρότασης χρηματοδότησης αποτελούσε η συμμόρφωση προς τις προϋποθέσεις που τάσσονται με το άρθρο 10 του Κανονισμού 508/2014 και η υποβολή σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 2 της Πρόσκλησης. Από τον συνδυασμό δε των προπαρατεθεισών διατάξεων των άρθρων 10 του Κανονισμού 508/2014 και 3 παρ. 3 του Κανονισμού 2015/288 προκύπτει ότι για τον υπολογισμό της ετήσιας περιόδου απαραδέκτου των αιτήσεων χρηματοδότησης λαμβάνεται υπ’ όψιν «η ημερομηνία της πρώτης επίσημης απόφασης της αρμόδιας αρχής η οποία κρίνει ότι διεπράχθη σοβαρή παράβαση». Βάσει δε των ισχυουσών κατά τον κρίσιμο χρόνο διατάξεων του εσωτερικού δικαίου, «πρώτη επίσημη απόφαση της αρμόδιας αρχής» αποτελούσαν οι προαναφερθείσες αποφάσεις του Κεντρικού Λιμενάρχη ……….., με τις οποίες διαπιστώθηκε η διάπραξη σοβαρών παραβάσεων, υπό την προεκτεθείσα έννοια, κατά την άσκηση της αλιευτικής δραστηριότητας τους σκάφους των αιτούντων. Συνεπώς, από τον χρόνο έκδοσης των αποφάσεων αυτών κινήθηκε η κατά τα ανωτέρω ετήσια περίοδος αποκλεισμού από την ένταξη σε πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από το ΕΤΘΑ. Κατ’ ακολουθίαν, νομίμως κρίθηκε από τα αρμόδια όργανα της Διοικήσεως ότι, εφ’ όσον η αίτηση χρηματοδότησης της αιτούσας συμπλοιοκτησίας υποβλήθηκε εντός της ως άνω περιόδου αποκλεισμού, δεν πληρούσε τους όρους της Προσκλήσεως και ήταν απορριπτέα, το δε γεγονός ότι μετά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης η αιτούσα άσκησε ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή) κατά των επιμάχων αποφάσεων του Κεντρικού Λιμεναρχείου …………., σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 παρ. 4 του ν.δ. 420/1970 δεν επηρεάζει τη νομιμότητα της προσβαλλομένης αποφάσεως, εφ’ όσον στις σχετικές διατάξεις δεν προβλέπεται κάτι ειδικότερο (βλ. και αιτιολογική σκέψη 16 του προοιμίου του Κανονισμού 508/2014, στην οποία αναφέρεται ότι «Τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η εφαρμογή των εθνικών κανόνων που αφορούν το ανασταλτικό αποτέλεσμα των διαδικασιών επανελέγχου δεν καθιστά αναποτελεσματικούς του κανόνες σχετικά με τον καθορισμό της περιόδου απόρριψης των αιτήσεων»). Εξ άλλου, από τα στοιχεία που προσκομίσθηκαν από τους αιτούντες προκύπτει ότι, μετά την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως, επί των ενδικοφανών προσφυγών που είχαν ασκηθεί κατά των υπ’ αριθμ…….. αποφάσεων του Κεντρικού Λιμενάρχη ………. εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. ……. απόφαση της Ειδικής Επιτροπής Εκδίκασης Αλιευτικών Προσφυγών, με την οποία οι προσφυγές αυτές έγιναν εν μέρει δεκτές και μειώθηκαν οι επιβληθείσες ημέρες αργίας του σκάφους, αφού επιβεβαιώθηκε η διάπραξη των αποδοθεισών παραβάσεων. Ήδη κατά των σχετικών αποφάσεων οι αιτούντες έχουν ασκήσει προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου ………….. Αβασίμως δε προβάλλουν οι αιτούντες ότι από το άρθρο 11 της Πρόσκλησης προκύπτει ότι προκειμένου να συντρέχει περίπτωση απόρριψης της αίτησης χρηματοδότησης λόγω της διάπραξης σοβαρών παραβάσεων της αλιευτικής νομοθεσίας, απαιτείται οι παραβάσεις αυτές να έχουν διαπιστωθεί με αποφάσεις «με ισχύ δεδικασμένου». Τούτο διότι στο άρθρο αυτό της Πρόσκλησης μόνον ως προς τη δήλωση των ενδιαφερομένων ότι δεν έχουν καταδικασθεί για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική τους διαγωγή γίνεται αναφορά σε απόφαση «με ισχύ δεδικασμένου», ενώ ως προς τη διάπραξη σοβαρών παραβάσεων της αλιευτικής νομοθεσίας, οι σχετικοί όροι της Πρόσκλησης πρέπει να ερμηνευθούν, κατά τα ανωτέρω, σε συμφωνία με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις των Κανονισμών 508/2014 και 2015/288.

16. Επειδή, με το από 20.9.2022 υπόμνημα που κατέθεσαν οι αιτούντες επικαλούνται τις διατάξεις της εκδοθείσας μετά την άσκηση της κρινομένης αιτήσεως υπ’ αριθμ. 44/68152/15.3.2022 αποφάσεως του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, με την οποία τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της Υ.Α. 3866/78486/14.7.2015, ισχυριζόμενοι ότι βάσει των καθοριζομένων με τις νεότερες αυτές διατάξεις κριτηρίων, οι παραβάσεις που αποδόθηκαν στο αλιευτικό σκάφος τους δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις των παραβάσεων που χαρακτηρίζονται ως σοβαρές. Οι ως άνω μεταγενέστερες διατάξεις, όμως, της Υ.Α. 44/68152/15.3.2022 δεν διέπουν την ένδικη υπόθεση και, συνεπώς, οι σχετικοί ισχυρισμοί των αιτούντων, σε κάθε περίπτωση, δεν κλονίζουν τη νομιμότητα της προσβαλλομένης αποφάσεως.

17. Επειδή, με το ως άνω από 20.9.2022 υπόμνημά τους οι αιτούντες προβάλλουν, περαιτέρω, ισχυρισμούς, οι οποίοι αφορούν τη διαπίστωση των παραβάσεων που αποδόθηκαν στο αλιευτικό σκάφος τους με τις προαναφερθείσες αποφάσεις του Κεντρικού Λιμενάρχη …………… Οι ισχυρισμοί αυτοί, όμως, προβάλλονται σε κάθε περίπτωση απαραδέκτως, δεδομένου ότι στο πλαίσιο της παρούσας δίκης δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί παρεμπιπτόντως η νομιμότητα των εν λόγω αποφάσεων, με τις οποίες διαπιστώθηκε η τέλεση των επιμάχων παραβάσεων και επιβλήθηκαν κυρώσεις κατά τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν.δ. 420/1970.

18. Επειδή, προβάλλεται ότι η προσβαλλόμενη πράξη εκδόθηκε κατά παράβαση των αρχών της καλής πίστεως, της προστατευομένης εμπιστοσύνης του διοικουμένου και της αναλογικότητας. Εφ’ όσον, όμως, η απόρριψη της αίτησης των αιτούντων για την ένταξή τους στο επίμαχο καθεστώς ενίσχυσης εχώρησε κατ’ εφαρμογήν όρου της Πρόσκλησης και του νομοθετικού πλαισίου που διέπει το καθεστώς αυτό, ο οποίος έχει τεθεί σύμφωνα με τη βασική πρόβλεψη του Κανονισμού 508/2014 περί αποκλεισμού από τη χρηματοδότηση από το ΕΤΘΑ επιχειρήσεων που έχουν διαπράξει σοβαρή παράβαση της αλιευτικής νομοθεσίας, ο ως άνω προβαλλόμενος λόγος ακυρώσεως είναι απορριπτέος. Τούτο διότι, ανεξαρτήτως του ότι η δημιουργία καταστάσεως προστατευόμενης εμπιστοσύνης προϋποθέτει θετικές ενέργειες εκ μέρους της Διοικήσεως (πρβλ. ΣτΕ 1482/2020, 2137/2014 κ.ά.), πάντως, σε κάθε περίπτωση, δεν μπορεί να δημιουργηθεί καλή πίστη και δικαιολογημένη εμπιστοσύνη σε ενδιαφερόμενο για τη λήψη ενίσχυσης παρά τη μη συνδρομή βασικού όρου που τίθεται από το πλαίσιο που διέπει το καθεστώς αυτό, προκειμένου η χορήγηση της ενίσχυσης να είναι συμβατή με τους κανόνες που έχουν θεσπισθεί για τη χρηματοδότηση από το συγκεκριμένο Ευρωπαϊκό Διαρθρωτικό Ταμείο. Ούτε, άλλωστε, αντίκειται ο επίμαχος όρος της Πρόσκλησης και της Υ.Α. 1906/7.9.2020 στην αρχή της αναλογικότητας, εφ’ όσον, κατά την έννοια των σχετικών διατάξεων, όπως ερμηνεύθηκαν ανωτέρω στη σκέψη 13, ο αποκλεισμός από το καθεστώς ενίσχυσης χωρεί σε περίπτωση που η ενδιαφερόμενη επιχείρηση έχει διαπράξει σοβαρή παράβαση, η οποία έχει χαρακτηρισθεί ως τέτοια κατ’ εκτίμηση ουσιαστικών κριτηρίων, όπως εκείνα που μνημονεύονται στο άρθρο 3 του κανονισμού 1005/2008.

19. Επειδή, κατόπιν των ανωτέρω, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να απορριφθεί.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Απορρίπτει την αίτηση.

Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.

Επιβάλλει στους αιτούντες τη δικαστική δαπάνη του Δημοσίου, η οποία ανέρχεται στο ποσό των τετρακοσίων εξήντα (460) ευρώ.

Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 26 Ιανουαρίου 2023

και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 28ης Νοεμβρίου 2023.

Η Πρόεδρος του Δ´ Τμήματος                             Η Γραμματέας