Άρθρα / Νομολογία

Επικαιρότητα

Επιτροπή Συμμόρφωσης Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για διορισμούς εκπαιδευτικών

(ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ)

Αριθμός απόφασης: 1905/2019
Το
ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΤΟΥ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟΥ ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ
(άρθρου 2 του ν.3068/2002)

Συνεδρίασε σε συμβούλιο, στις 26 Ιουνίου 2019 με την εξής σύνθεση: Ανδριανή Πασσά, Πρόεδρο Εφετών Διοικητικών Δικαστηρίων ως Πρόεδρο, σε αναπλήρωση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών Σταύρου Αναστασόπουλου, Προέδρου Εφετών Δ.Δ., που είχε κώλυμα, Ευαγγελή Μπράμη, Εφέτη Δ.Δ., τακτικό μέλος και Παναγιώτη Τσεβά, Εφέτη Δ.Δ., αναπληρωματικό μέλος, σε αντικατάσταση του τακτικού μέλους Άννας Μπόνου, Εφέτη Δ.Δ, που είχε κώλυμα. Ως γραμματέας έλαβε μέρος η δικαστική υπάλληλος Βασιλική Αμβροσίου σε αναπλήρωση της δικαστικής υπαλλήλου Κωνσταντίνας Αμερικάνη, που είχε κώλυμα.
Για να εξετάσει την από 3 Μαΐου 2018 (αρ. κατ. ΜΣ 989/30.05.2018) αίτηση, των 1) Στ. Χ., κατοίκου Δ. (οδός.. αριθμ. … και 2) Ιγ. Σ., κατοίκου ……, με την οποία ζητείται η συμμόρφωση της Διοίκησης προς την 3257/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Η” Ακυρωτικού Σχηματισμού).


Κ α τ ά τη συνεδρίασή του το Συμβούλιο άκουσε τον Εισηγητή, Εφέτη Δ.Δ., Παναγιώτη Τσεβά
Αφού μελέτησε τα σχετικά έγγραφα

Σκέφθηκε κατά το Νόμο
1. Επειδή, με την κρινόμενη αίτηση, η οποία εισάγεται νομίμως προς συζήτηση ενώπιον του Συμβουλίου τούτου, μετά την έκδοση του υπ” αριθμ. 277/2019 πρακτικού αυτού, σύμφωνα με τα άρθρα 2 παρ. 1 του ν. 3068/2002 (Α” 274) και 2 παρ. 2 του π.δ/τος 61/2004 (Α” 54), οι αιτούντες παραπονούνται για τη μη συμμόρφωση της διοικήσεως και, συγκεκριμένα, του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προς την 3257/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Η”, Ακυρωτικός Σχηματισμός).
2. Επειδή, το άρθρο 95 παρ. 5 του Συντάγματος, όπως αναθεωρήθηκε με το Ψήφισμα της 6ης Απριλίου 2001 της Ζ” Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων ορίζει ότι «Η διοίκηση έχει υποχρέωση να συμμορφώνεται προς τις δικαστικές αποφάσεις. Η παραβίαση της υποχρέωσης αυτής γεννά ευθύνη για κάθε αρμόδιο όργανο, όπως νόμος ορίζει. Νόμος ορίζει τα αναγκαία μέτρα για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης της Διοίκησης.». Περαιτέρω, στο άρθρο 3 παρ. 1 του εκδοθέντος σε εκτέλεση της ανωτέρω συνταγματικής διατάξεως ν. 3068/2002 (Α” 274) ορίζεται ότι «1. Το αρμόδιο τριμελές συμβούλιο, εάν μετά από αίτηση του ενδιαφερομένου διαπιστώσει καθυστέρηση, παράλειψη ή άρνηση συμμόρφωσης ή πλημμελή συμμόρφωση προς τα κριθέντα με δικαστική απόφαση, καλεί την αρχή που υποχρεούται σε συμμόρφωση να εκθέσει μέσα σε ένα μήνα τις απόψεις της και να υποβάλει τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή της. Ακολούθως, αν μετά τη σχετική έρευνα, διαγνώσει ότι η καθυστέρηση, παράλειψη ή άρνηση συμμόρφωσης ή η πλημμελής συμμόρφωση προς τη δικαστική απόφαση είναι αδικαιολόγητη, καλεί την υπόχρεη προς συμμόρφωση αρχή να συμμορφωθεί προς την απόφαση μέσα σε εύλογη προθεσμία που το ίδιο ορίζει και η οποία δεν μπορεί να υπερβεί το τρίμηνο. Η προθεσμία αυτή, αν κατά την κρίση του συμβουλίου συντρέχει σπουδαίος λόγος, μπορεί να παραταθεί μία μόνο φορά … 2 …. »,
3. Επειδή, από το συνδυασμό των άρθρων 95 παρ. 5 του Συντάγματος και 3 παρ. 1 του ν. 3068/2002, συνάγεται ότι η διοίκηση, συμμορφούμενη προς ακυρωτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, υποχρεούται όχι μόνον. να θεωρήσει ανίσχυρη και μη υφιστάμενη στο νομικό κόσμο την νομοθετική πράξη που κρίθηκε αντίθετη προς συνταγματικές διατάξεις ή τη διοικητική πράξη που ακυρώθηκε, αλλά και να προβεί σε θετικές ενέργειες για την αναμόρφωση της νομικής καταστάσεως που προέκυψε αμέσως ή εμμέσως από τις πράξεις αυτές, ανακαλώντας ή τροποποιώντας τις σχετικές στο μεταξύ εκδοθείσες πράξεις ή εκδίδοντας άλλες με αναδρομική ισχύ, για να αποκαταστήσει τα πράγματα στη θέση στην οποία θα βρίσκονταν, αν από την αρχή δεν είχε ισχύσει η κριθείσα αντίθετη προς το Σύνταγμα νομοθετική πράξη ή η ακυρωθείσα διοικητική πράξη. Το ειδικότερο, εξ άλλου, περιεχόμενο και η έκταση των υποχρεώσεων της διοικήσεως προσδιορίζονται από το αντικείμενο της ακυρώσεως, το οποίο, μεταξύ άλλων, καθορίζεται από το είδος και τη φύση της ακυρωθείσης πράξεως, καθώς και από τα επιτασσόμενα από την ακυρωτική απόφαση (βλ. τις 1995, 1518/2014, 2559/2011, 677/201 Ο, 2557/2006, 3191/2005 και 21/2008, 43/2010 αποφάσεις του Συμβουλίου του άρθρου 2 ν. 3068/2002 του ΣτΕ).
4. Επειδή, όπως προκύπτει από την ανωτέρω 3257/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την 2Π/2008 προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π., . προκηρύχθηκε η διεξαγωγή διαγωνισμού για την κατάρτιση πινάκων διοριστέων εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, για τα σχολικά έτη 2009-201 Ο και 2010-2011, προκειμένου να καλυφθούν, μεταξύ άλλων κλάδων, 270 θέσεις κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών. Οι θέσεις που προκηρύχθηκαν αντιστοιχούσαν στο, κατ” άρθρο 6 παρ. 2 περ. α” υποπερ. αα του ν. 3255/2004, ποσοστό 60% του συνόλου των προς πλήρωση κενών οργανικών θέσεων, ο δε αριθμός τους καθορίστηκε για την ως άνω διετία με την 109363/Δ2/2008 (8′ 1738) κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αφού λήφθηκε υπόψη και εγκρίθηκε” η προκαλούμενη δαπάνη στον κρατικό προϋπολογισμό. Οι αιτούντες συμμετείχαν στον εν λόγω διαγωνισμό, έλαβαν την απαιτούμενη κατά νόμο ελάχιστη βαθμολογία, ώστε να θεωρηθούν επιτυχόντες, κατατάχθηκαν στο σχετικό αλφαβητικό πίνακα του κλάδου τους, δεν συμπεριλήφθηκαν όμως, λόγω του ύψους της βαθμολογίας τους, στον πίνακα διοριστέων του κλάδου τους που καταρτίστηκε από το Α.Σ.Ε.Π. (Γ’ 571/23.7.2009). Ακολούθως, διορίστηκαν εκπαιδευτικοί του κλάδου τους ως εξής 1) Κατά το σχολικό έτος 2009-201 Ο διορίστηκαν με την 98373/Δ2/13.8.2009 (Γ 654) απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, 137 εκπαιδευτικοί (1/2 των διοριστέων) από τον πίνακα διοριστέων Α.Σ.Ε.Π., 90 από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, 40 από τον πίνακα εκπαιδευτικών με 24μηνη υπηρεσία και 3 από τον πίνακα εκπαιδευτικών με 30μηνη υπηρεσία. Εξάλλου, με την 107208/Δ2/4.-9.2009 (Γ 730) υπουργική απόφαση διορίστηκαν 2 εκπαιδευτικοί του κλάδου των αιτούντων από τον πίνακα διοριστέων Α.Σ.Ε.Π. 2) Κατά το δεύτερο σχολικό έτος 2010-2011, υπό την ισχύ του ν. 3848/2010, διορίστηκαν με την 1 00369/Δ2/12.8.2010 υπουργική απόφαση (Γ 772, διορθ. σφαλμ. Γ 840), 108 εκπαιδευτικοί από τον πίνακα διοριστέων Α.Σ.Ε.Π., 72 από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και 40 από τον πίνακα εκπαιδευτικών με 24μηνη υπηρεσία. 3) Κατά το σχολικό έτος 2011-2012, έως το οποίο παρατάθηκε με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 εδ. α του ν. 3848/2010, ο χρόνος διορισμού μόνιμων εκπαιδευτικών, διορίστηκαν με την 95059/Δ2/23.8.2011 (Γ 588) υπουργική απόφαση 11 εκπαιδευτικοί από τον πίνακα διοριστέων Α.Σ.Ε.Π., 18 από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και 38 από τον πίνακα εκπαιδευτικών με 24μηνη υπηρεσία. 4) Κατά το σχολικό έτος 2012-2013, έως το οποίο παρατάθηκε η μεταβατική κατά τα ως άνω περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010 για τους διορισμούς μόνιμων εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, βάσει της 21406/Δ2/2012 (Β” 615) απόφασης του καθ” ου, διορίστηκε με την 982901Δ2/29r8.2012 (Γ 925) υπουργική απόφαση εκπαιδευτικός του κλάδου τους από τον πίνακα εκπαιδευτικών με 24μηνη υπηρεσία, ενώ, με την 1334701Δ2/26.10.2012 (Γ 1229) υπουργική απόφαση, διορίστηκαν 14 εκπαιδευτικοί από τον πίνακα διοριστέων Α.Σ.Ε.Π. και 5) κατά το σχολικό έτος 2013-2014, έως το οποίο παρατάθηκε η κατά τα ως άνω μεταβατική περίοδος της παρ. 1 του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, βάσει της 49104/Δ1/2013 (Β” 1017) απόφασης του καθ” ου, διορίστηκε με τη 21522/Δ2/14.2.2014 (Γ 225) υπουργική απόφαση 1 εκπαιδευτικός από τον πίνακα εκπαιδευτικών με 24μηνη υπηρεσία. Τέλος, κατά το σχολικό έτος 2014-2015, έως το οποίο παρατάθηκε η ίδια ως άνω περίοδος με την 80110/Δ1/2014 (8′ 1435) υπουργική απόφαση, δεν έγιναν διορισμοί
εκπαιδευτικών του κλάδου των αιτούντων. Ήδη η ως άνω μεταβατική περίοδος παρατάθηκε με τη 130262/Ε1/2015 υπουργική απόφαση έως και το σχολικό έτος 2015-2016 και με τη 139997/Ε2/2016 όμοια έως και το σχολικό έτος 2016-2017. Οι αιτούντες δεν προσέβαλαν τις ως άνω αποφάσεις, κατά το μέρος που κατά παράλειψή τους είχαν διοριστεί εκπαιδευτικοί από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, από τον πίνακα εκπαιδευτικών με 24ημηνη υπηρεσία και από τον πίνακα αναπληρωτών με 30μηνη υπηρεσία. Κατόπιν, όμως, της δημοσίευσης της 527/2015 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία κρίθηκε ότι η μεταβατική διάταξη του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3848/2010, κατά το μέρος που προβλέπει ότι οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών γίνονται, κατά το χρόνο που αυτή ισχύει, σε ποσοστό 40% από ενιαίους πίνακες αναπληρωτών με πραγματική προϋπηρεσία (πρβλ. και τη ρύθμιση του άρθρου 6 παρ. 2 περ. α” υποπερ. ββ του ν. 3255/2004), με αποτέλεσμα τον περιορισμό των διορισμών από τους πίνακες διοριστέων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π., αντίκειται στις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας (άρθρα 4 παρ. 1 και 103 παρ. 7 του Συντάγματος) και, κατά συνέπεια, οι διορισμοί εκπαιδευτικών από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, από τον πίνακα εκπαιδευτικών με τριαντάμηνη ή με εικοσιτετράμηνη προϋπηρεσία σε κενές οργανικές θέσεις εκπαιδευτικών του κλάδου των αιτούντων και η μη διάθεση των θέσεων αυτών προς πλήρωση από τους επιτυχόντες ήταν μη νόμιμοι, ως στηριζόμενοι στις ανίσχυρες διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 περ. α υποπερ. ββ και παρ. 4 του ν. 3255/2004 ή στις ανίσχυρες διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1, 8 και 9 του ν. 3848/201 Ο, οι αιτούντες με τις 41111/12.3.20,15 και 41108/12.3.2015, αντιστοίχως, αιτήσεις τους στο Υπουργείο Παιδείας, επικαλούμενοι όσα κρίθηκαν με την εν λόγω απόφαση, ζήτησαν, καθ” ερμηνεία του περιεχομένου των αιτήσεών τους, υπό την ιδιότητά τους ως επιτυχόντων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. του έτους 2008, την ανάκληση των υπουργικών αποφάσεων α) 98373/Δ2/13.8.2009, Γ 654, β) 1 00369/Δ2/12.8.2010, Γ 772 διόρθ. σφαλμ. Γ 840, γ) 95059/Δ2/23.8.2011, Γ 588, δ) 98290/Δ2/29.8.2012, Γ 925 και ε) 21522/Δ2/14.2.2014, Γ 225, κατά το μέρος με το οποίο διορίστηκαν τη διετία 2009-2010 και 2010-2011 και κατόπιν των ως άνω συνεχών παρατάσεων έως και το σχολικό έτος 2013-2014, βάσει των κριθεισών ως αντισυνταγματικών διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, κατά παράλειψή τους, εκπαιδευτικοί του κλάδου τους από
τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών και από τους πίνακες εκπαιδευτικών με εικοσιτετράμηνη και τριαντάμηνη προϋπηρεσία, προκειμένου να διοριστούν οι ίδιοι τα έτη αυτά. Το αίτημά τους αυτό απορρίφθηκε με τις 68707/Ε2/4.5.2015 και 68691/Ε2/4.5.2015 πράξεις, αντιστοίχως, της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας. Ειδικότερα, με τις ομοίου περιεχομένου πράξεις αυτές, αφού έγινε αναφορά, μεταξύ άλλων, στις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/2010, του άρθρου 5 του ν. 3687/2008, του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 2834/2000, του άρθρου 17 παρ. 11 του ν. 2190/1994 και σ” αυτές των άρθρων 1 του ν. 3068/2002 και 50 παρ. 4 και 5 του Π.δ. 18/1989, κρίθηκε α) ότι κατά την
περίοδο από το σχολικό έτος 2009-201 Ο έως και 2013-2014 «έχουν καλυφθεί με μόνιμο διορισμό όλες οι προκηρυχθείσες θέσεις και β) ότι η Διοίκηση οφείλει «πλήρη και έγκαιρη συμμόρφωση στις δικαστικές αποφάσεις, εφόσον, όμως αυτές παράγουν υποχρέωση συμμόρφωσης ή είναι εκτελεστές κατά τις οικείες δικονομικές διατάξεις» και ότι η Διοίκηση «τελεί σε αναμονή της οριστικής απόφασης του ΔΕΑ στο οποίο παραπέμφθηκε η υπόθεση» με την εν λόγω απόφαση της Ολομέλειας, καθώς και οποιουδήποτε Δικαστηρίου στο οποίο εκκρεμεί ανάλογη δίκη. Επί αιτήσεως ακυρώσεως που άσκησαν οι αιτούντες κατά των πράξεων αυτών στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, εκδόθηκε η 3257/2017 απόφαση του Δικαστηρίου τούτου, με την οποία έγινε δεκτή η αίτηση αυτή και ακυρώθηκαν οι εν λόγω πράξεις της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοίκησης Προσωπικού Β/θμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, αναπέμφθηκε δε η υπόθεση στη Διοίκηση προκειμένου να εξετάσει τα αιτήματα των αιτούντων, για ανάκληση των οικείων υπουργικών αποφάσεων, κατά το μέρος που διορίστηκαν εκπαιδευτικοί των κλάδων τους, τα σχολικά έτη 2009-2010 έως 2013-2014, κατά παράλειψή τους, σύμφωνα με το αιτιολογικό της απόφασης. Ειδικότερα, με την δικαστική αυτή απόφαση κρίθηκε ότι είναι αντισυνταγματικές και, ως εκ τούτου, ανίσχυρες οι διατάξεις του άρθρου 9 του ν. 3848/201 Ο, με τις οποίες προβλέπεται ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών από τον ενιαίο πίνακα αναπληρωτών, ο διορισμός εκπαιδευτικών με τριαντάμηνη ή εικοσιτετράμηνη υπηρεσία, καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 2 περ. α υποπερ. ββ” και παρ. 4 του ν. 3255/2004, με τις οποίες προβλέπεται ο διορισμός μόνιμων εκπαιδευτικών με διαδικασίες μη υπαγόμενες στον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., με αποτέλεσμα τον περιορισμό των διορισμών από τον πίνακα επιτυχόντων και εφόσον οι αιτούντες με την ιδιότητά τους ως επιτυχόντων του διαγωνισμού του Α.Σ.Ε.Π. έτους 2008, εντός ευλόγου χρόνου από τη δημοσίευση της 527/2015 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ, υπέβαλαν στη Διοίκηση αίτημα ανάκλησης των οικείων υπουργικών αποφάσεων διορισμού εκπαιδευτικών του κλάδου τους κατά παράλειψή τους, ως ερειδόμενών στις ως άνω αντισυνταγματικές διατάξεις, όφειλε η Διοίκηση να εξετάσει αν συνέτρεχε ή όχι περίπτωση ανάκλησης των εν λόγω αποφάσεων, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες της υπόθεσης, κατ” εκτίμηση λόγων υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος που τυχόν επιβάλλουν ή αποκλείουν την ανάκλησή τους και της ανάγκης προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που κτήθηκαν καλοπίστως από την εφαρμογή τους και του χρόνου που διέρρευσε από την έκδοσή τους. Κατά συνέπεια, με εσφαλμένη, ελλιπή και μη νόμιμη αιτιολογία απορρίφθηκε το αίτημά τους με τις ως άνω προσβαλλόμενες πράξεις, κατόπιν αναφοράς στις διατάξεις που ρυθμίζουν τη συμμόρφωση της διοίκησης στις δικαστικές αποφάσεις, καθώς και στην αναμονή έκδοσης αποφάσεων από το Διοικητικό Εφετείο επί εκκρεμών με το ίδιο θέμα υποθέσεων, σε όλως δηλαδή άσχετα κριτήρια σε σχέση με το αίτημά τους και χωρίς να εξετάσει η Διοίκηση, ως όφειλε, αν συνέτρεχε ή όχι. περίπτωση ανάκλησης, κατά τα ως άνω, των οικείων αποφάσεων διορισμού εκπαιδευτικών κατά παράλειψή τους και για το λόγο αυτό πρέπει να ακυρωθούν οι πράξεις αυτές και να αναπεμφθεί η υπόθεση στη Διοίκηση, προκειμένου να εξεταστεί το αίτημα των αιτούντων.
5. Επειδή, με την κρινόμενη αίτησή τους οι αιτούντες ζητούν να υποχρεωθεί η Διοίκηση, σε συμμόρφωση προς το διατακτικό της ανωτέρω δικαστικής απόφασης. Εξάλλου, το Ελληνικό Δημόσιο, με τις με αριθ. πρωτ. 177440/Ε1/22.10.2018 απόψεις του προς το παρόν Συμβούλιο, αναφέρει τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί προκειμένου να συμμορφωθεί η Διοίκηση, μεταξύ άλλων ομοίου περιεχομένου αποφάσεων, και στην ως άνω δικαστική απόφαση και συγκεκριμένα ότι ζητήθηκε από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων η διερεύνηση του ζητήματος της συμμόρφωσης της Διοίκησης με τις υπό κρίση δικαστικές αποφάσεις από το Γραφείο Νομικού Συμβούλου του Κράτους στο ΥΠ.Π.Ε.Θ., με την υποβολή του αριθμ. 140877/Ε1/30-8-2018 ερωτήματος, με το εξής περιεχόμενο «Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδομένης της υποχρέωσης συμμόρφωσης της Διοίκησης προς τις δικαστικές αποφάσεις (άρθρο 1 του ν. 3068/2002, ΦΕΚ 274 Α”), παρακαλούμε για τις απόψεις σας, ως προς τα ακόλουθα ζητήματα που προκύπτουν σχετικά με τις υπό εκτέλεση αποφάσεις, και ειδικότερα: α) Εάν, κατ” αρχάς, από το αιτιολογικό και το διατακτικό αυτών, προκύπτει δέσμια αρμοδιότητα της Διοίκησης να προβεί σε ανάκληση των υπουργικών αποφάσεων διορισμών, κατά το μέρος που οι διορισμοί εκπαιδευτικών πραγματοποιήθηκαν εκτός διαδικασίας ΑΣΕΠ, κατόπιν εξέτασης, κατά περίπτωση, της δυνατότητας αναδρομικού διορισμού των αιτούντων, για όλα τα σχολικά έτη, κατά το μέρος που αυτοί παραλείφθηκαν από τις υπουργικές αποφάσεις διορισμών, με βάση τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα επιτυχίας.
β) Εάν, αντιθέτως, οι συντρέχοντες λόγοι «υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος», καθώς και «ανάγκης προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που εκτήθησαν καλοπίστως από την εφαρμογή τους και του χρόνου που διέρρευσε από την έκδοσή τους», αποκλείουν την ανάκληση των αποφάσεων διορισμών. Στην τελευταία περίπτωση, παρακαλούμε όπως: α) μας προσδιορίσετε τους λόγους «υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος» καθώς και «της ανάγκης προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που εκτήθησαν καλοπίστως από την εφαρμογή τους και του χρόνου που διέρρευσε από την έκδοση τους», που σύμφωνα με τις εκδοθείσες αποφάσεις αποτελεί το πρίσμα εξέτασης των αιτημάτων, και β) μας γνωρίσετε εάν κρίνεται επαρκής η συμμόρφωση προς τις εν λόγω δικαστικές αποφάσεις με την έκδοση νέας απορριπτικής πράξης, ως προς τους δικαιωθέντες, υπό το περιγραφόμενο στο αιτιολογικό αυτών πρίσμα.» Περαιτέρω δε, επισημαίνει ότι, επί του ανωτέρω ερωτήματος κατά το χρόνο σύνταξης του παρόντος, δεν έχει περιέλθει απάντηση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου στην Υπηρεσία. Στις 7-9-2018, στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥΠΠΕΘ, αναρτήθηκε σχετικό Δελτίο Τύπου με τίτλο «Δικαιωθέντες εκπαιδευτικοί του Διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008», «Μετά από σύσκεψη στην οποία συμμετείχαν ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Κ. Γαβρόγλου, ο Υπουργός Επικρατείας, κ. Χρ. Βερναρδάκης και ειδικοί συνεργάτες τους, εξετάστηκαν τα νομικά προβλήματα που είχαν ανακύψει σχετικά με τους δικαιωθέντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008 που θεμελιώνουν δικαίωμα διορισμού. Ως εκ τούτου θα δρομολογηθούν οι διαδικασίες διορισμού τους». Επίσης, αναφέρει ότι, κατόπιν της ανωτέρω ανακοίνωσης, στις 9-10-2018 περιήλθε στην Υπηρεσία έγγραφη εντολή από το Γραφείο Υπουργού (ΥΣ 382Ν1/9.10.2018), για αποστολή, σε συγκεντρωτικό πίνακα, προς το Α.Σ.Ε.Π., των δικαιωθέντων κατά τις εν λόγω αποφάσεις, «ώστε να διενεργήσει τυπικό έλεγχο νομιμότητας των προσόντων των δικαιωθέντων κατά τις διατάξεις του ν. 2190/1994 και να επιβεβαιώσει την σειρά κατάταξής τους, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν συντρέχουν οι τυπικές προϋποθέσεις διορισμού τους. Το έγγραφο-αίτημα προς το Α.Σ.Ε.Π. έχει ήδη προωθηθεί στην Ιεραρχία προς υπογραφή από τον Υπουργό ΠΕΘ. Στο σχέδιο αιτήματος περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ03 (συνολικά 36), οι … και …, … ». Επίσης, αναφέρει ότι η Α3257/2017 απόφαση; που αφορά τους αιτούντες (……..), επιτυχόντες (μη διορισιέοικ) του τελευταίου διαγωνισμού εκπ/κών του Α.Σ.Ε.Π. (2008), κλάδου ΠΕ03-Μαθηματικών, εντάσσεται σε .ένα γενικότερο πλαίσιο/σύνολο αποφάσεων, εκδοθεισών κατά τη «θεωρία των ομοίων πράξεων» (ΣτΕ Ολ 2176,2177/2004), για τις οποίες τίθεται το θεμελιώδες ερώτημα για τη Διοίκηση, στην οποία αυτές αναπέμπονται και, συγκεκριμένα, εάν η Αρχή της Αξιοκρατίας, στη βάση της οποίας εκδόθηκε η 527/2015 απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ, υπερτερεί, στην προκειμένη περίπτωση, του δημοσίου συμφέροντος και των δικαιωμάτων τρίτων, που καλοπίστως κτήθηκαν από την έκδοση των υπό κρίση αποφάσεων διορισμού, και εάν αυτή είναι ικανή να ανατρέψει τη μέχρι τώρα κατάσταση, που έχει διαμορφωθεί, τόσο για τους διορισθέντες, όσο και για την Εκπαίδευση, από τον χρόνο έκδοσης των αποφάσεων διορισμού έως σήμερα. Το αίτημα του Υπουργού Παιδείας προς το Α.Σ.Ε.Π …. εκφράζει πρόθεση για δρομολόγηση του ζητήματος, δεδομένου ότι η όποια εκτίμηση/ενέργεια της Διοίκησης προϋποθέτει την επιβεβαίωση της συνδρομής των νόμιμων προϋποθέσεων διορισμού και της σειράς κατάταξης των αιτούντων στον πίνακα επιτυχόντων του κλάδου τους. Υπό το ανωτέρω πρίσμα, επί της παρούσας αίτησης των κ. κ. ……….. (ΜΣ989/2018), επισημαίνουμε ότι η απόφαση 3257/2017 δε συνεπάγεται δέσμια αρμοδιότητα για τον αναδρομικό διορισμό των δικαιωθέντων και μάλιστα από το έτος 2009-2010, όπως οι ίδιοι διατείνονται, με την απορρέουσα εξ αυτού διοικητική και οικονομική τους αποκατάσταση, ούτε ευσταθούν οι προβαλλόμενες αιτιάσεις περί σκόπιμης κωλυσιεργίας σε βάρος τους, δεδομένου ότι η Διοίκηση δε θα μπορούσε να προβεί σε επιλεκτική ικανοποίηση των αιτημάτων, ως προς τους πρώτους χρονικά δικαιωθέντες ή/και μεμονωμένα (ανά απόφαση), αγνοώντας τις εκκρεμείς υποθέσεις και το σύνολο των αποφάσεων που επρόκειτο να περιέλθουν στη συνέχεια, η συνεκτίμηση των οποίων είναι αναγκαία, στην προκειμένη περίπτωση, για την τελική, ορθή κρίση, επί των λόγων δημοσίου συμφέροντος και ανάγκης προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που επιβάλλουν ή αποκλείουν την ανάκληση των επίμαχων αποφάσεων διορισμού …. ». Ενόψει αυτών, με το 277/31-1-2019 Πρακτικό του Συμβουλίου τούτου κρίθηκε ότι η 3257/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών είναι αμέσως εκτελεστή, λαμβανομένου υπ” όψιν και του ότι οι υπό κρίση διορισμοί προέρχονται από αξιολογικό πίνακα υποκείμενο στον έλεγχο του Α.Σ.Ε.Π., και, για το λόγο αυτό, η συγκεκριμένη απόφαση δεν υπόκειται σε έφεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5Α του ν. 702/1977 (βλ. και Σ.τ.Ε.324/2018), ότι η Διοίκηση δεν έχει συμμορφωθεί προς την εν λόγω απόφαση και ότι πρέπει, σύμφωνα με τα άρθρα 3 παρ. 1 του ν. 3068/2002 και 3 παρ. 2 του Π.δ.61/2004, να κληθεί ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων να συμμορφωθεί πλήρως, προς την ανωτέρω δικαστική απόφαση και συγκεκριμένα να εξετάσει, αν συνέτρεχε ή όχι περίπτωση ανάκλησης των οικείων υπουργικών αποφάσεων διορισμού εκπαιδευτικών του κλάδου των αιτούντων κατά παράλειψή τους, ως ερειδόμενων στις ως άνω αντισυνταγματικές διατάξεις των άρθρων 9 του ν. 3848/201 Ο και 6 παρ. 2 περ. α υποπερ. ββ και παρ. 4 του ν. 3255/2004, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες της υπόθεσης, κατ” εκτίμηση λόγων υπέρτερου δημοσίου συμφέροντος που τυχόν επιβάλλουν ή αποκλείουν την ανάκλησή τους και της ανάγκης προστασίας δικαιωμάτων τρίτων που κτήθηκαν καλοπίστως από την εφαρμογή τους και του χρόνου που διέρρευσε από την έκδοσή τους, σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης αυτής, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση του παρόντος πρακτικού. Προς τούτο, με το 277/2017 Πρακτικό του Συμβουλίου τούτου κλήθηκε ο ανωτέρω Υπουργός να συμμορφωθεί πλήρως προς την ως άνω 3257/2017 απόφαση, εντός τριμήνου από την κοινοποίηση σ” αυτόν του εν λόγω πρακτικού.
6. Επειδή, μετά την έκδοση και κοινοποίηση αρμοδίως του ως άνω Πρακτικού (277/2019) η Διοίκηση απέστειλε στο Συμβούλιο τούτο το υπ” αριθμ. πρωτ. 86235/Ε1/30-5-2019 έγγραφο, στο οποίο αναφέρεται, ότι, με βάση το άρθρο 73 του ν. 4589/2019 (Α” 13), έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού των υποψηφίων εκπαιδευτικών των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. 1 Π/2008 (Τεύχος προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 267/2008), 2Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 515/2008), 3Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 516/2008), 4Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 53012008), 5Π/2008 (Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π. 531/2008), που είχαν συμπεριληφθεΙ στους πίνακες κατάταξης, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οι αιτούντες. Συγκεκριμένα, κατόπιν του από 9.10.2018 σχετικού Σημειώματος του Γραφείου Υπουργού, η Υπηρεσία απέστειλε προς το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού το αριθμ. 181299/Ε1/26.10.2018 έγγραφο με θέμα «Αίτημα ελέγχου νομιμότητας δικαιολογητικών», προκειμένου να προβεί σε έλεγχο των τυπικών προσόντων/προσκομισθέντων δικαιολογητικών των δικαιωθέντων με τις εν λόγω αποφάσεις, οι οποίο είχαν καταταχθεί στους πίνακες επιτυχόντων των κλάδων τους και να, προσδιορισθεί η συνολική βαθμολογία μετά τις προσαυξήσεις και η εξ αυτής σειρά κατάταξής τους στον οικείο πίνακα. Το ΑΣΕΠ εξέδωσε τις αποφάσεις 1342/15,11,2018, 1346/15,11,2018, 1347/15,11,2018 (Ε” Τμήμα), 1459/3.12.2018, 1460/3.12.2018, 1499/11.12.2018, 1500/11,12.2018, 1501/11.12.2018 (Γ Τμήμα) και 1536/17.12.2018 (Α” Τμήμα), για τον έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών και προσδιορισμού κατάταξης, στον οικείο πίνακα, 463 συνολικά επιτυχόντων εκπαιδευτικών των προκηρύξεων 1 Π/2008, 2Π/2008, 3Π/2008, 4Γ.l/2008 και 5Π/2008 του ΑΣΕΠ, δικαιωθέντων με τις ως άνω δικαστικές αποφάσεις. Επίσης, η Διοίκηση αναφέρει ότι οι αιτούντες περιλαμβάνονται τόσο στο υπ” αριθμ. 181299/26.10.2018 έγγραφο προς το ΑΣΕΠ όσο και στην υπ” αριθμ. 22963/Ε1/15.3.2019 υπουργική απόφαση (περί ενεργοποίησης διαδικασιών μόνιμου διορισμού), η οποία εκδόθηκε σε εκτέλεση, μεταξύ άλλων, της 3257/2017 αμετάκλητης απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, ότι για τη διενέργεια των ως άνω διορισμών οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν αιτηθεί την εγγραφή των σχετικών πιστώσεων στον κρατικό προϋπολογισμό και ότι αναμένεται η σχετική απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και ότι με βάση τις ως άνω ενέργειες το Υπουργείο Παιδείας έχει συμμορφωθεί πλήρως σε σχέση με την παράλειψη διορισμού των αιτούντων. Σύμφωνα δε με την παρ. 3 του άρθρου 73 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ 13ΑΊ29.1.2019) «3. Ο διορισμός των υποψηφίων εκπαιδευτικών του παρόντος ισχύει από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1 ». Προσκομίζει δε η Διοίκηση την 65172/Ε1/23-4-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 813/20.5.2019 τ. Γ ) με την οποία, μεταξύ άλλων, οι αιτούντες, μόνιμοι εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ03 -Μαθηματικών διορίζονται στην Β/βάθμια Εκπαίδευση με τον εισαγωγικό βαθμό και το εισαγωγικό μισθολογικό κλιμάκιο του κλάδου/ειδικότητάς διορισμού τους, με ισχύ του διορισμού τους από τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης.
7. Επειδή, ενόψει των προεκτεθέντων, το παρόν Συμβούλιο λαμβάνει υπόψη ότι η Διοίκηση, σε συμμόρφωση προς την 3257/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Η”- Ακυρωτικός Σχηματισμός), κίνησε τη διαδικασία διορισμού, μεταξύ άλλων και των αιτούντων, η οποία ολοκληρώθηκε με την έκδοση και δημοσίευση της 65172/Ε1/23-4-2019 απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 813/20.5.2019 τ. Γ ), με ισχύ του διορισμού τους από τη δημοσίευση της ως άνω απόφασης ήτοι από 20.5.2019. Και ναι μεν, σύμφωνα με όσα έγιναν δεκτά στη σκέψη 3η του παρόντος, εφόσον οι αιτούντες διορίστηκαν τελικά σε συμμόρφωση προς την 3257/2017 ακυρωτική απόφαση, αναγκαίο περιεχόμενο της εν λόγω συμμόρφωσης και, συνακόλουθα, συνταγματική υποχρέωση της Διοίκησης αποτελούσε περαιτέρω η πρόσδοση στο διορισμό αυτό, της, κατά τα ανωτέρω αναδρομής ως προς όλες τις συνέπειες, ώστε οι αιτούντες να βρεθούν στη θέση που θα ευρίσκοντο αν δεν είχε μεσολαβήσει η παράλειψη διορισμού του (βλ. και Πρακτικό 37/2009 του Συμβουλίου της Επικρατείας), όμως, εν προκειμένω, η ως άνω 65172/Ε1/20-5-2019 απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 813/20.5.2019 τ. Γ) εκδόθηκε κατ” επίκληση του άρθρου 73 του ν. 4589/2019, ο οποίος ψηφίστηκε προς τούτο, ήτοι προκειμένου η Διοίκηση να συμμορφωθεί προς τις ακυρωτικές αποφάσεις των δικαιούχων μη διορισθέντων, μεταξύ των οποίων και οι αιτούσες. Η εν λόγω δε διάταξη, μη περιλαμβάνουσα ρήτρα αναδρομής, αλλά ρητώς ορίζουσα ότι «3. Ο διορισμός των υποψηφίων εκπαιδευτικών του παρόντος ισχύει από τη δημοσίευση της υπουργικής απόφασης της παραγράφου 1», ως προς τον έλεγχο της συνταγματικότητάς της δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα του παρόντος Συμβουλίου. Συνεπώς, μετά τα ανωτέρω, το Συμβούλιο τούτο διαπιστώνει την πλήρη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την 3257/2017 ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Η”-Ακυρωτικός Σχηματισμός). Συνεπώς, η εν λόγω αίτηση πρέπει να απορριφθεί.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Διαπιστώνει την πλήρη συμμόρφωση της Διοίκησης προς την
3257/2017 ακυρωτική απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών (Τμήμα Η”-Ακυρωτικός Σχηματισμός).
Απορρίπτει την αίτηση.
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 12 Ιουλίου 2019 και εκδόθηκε, στον ίδιο τόπο, στις 26 Ιουλίου 2019.