Άρθρα / Νομολογία

Επικαιρότητα

Νέα προσφυγή διεκδίκησης διορισμού επιτυχοντων ΑΣΕΠ 2008

Δημοσιεύθηκε στις 12/4/2019 από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σχετική πρόσκληση με την οποία καλούνται οι δικαιωθέντες εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης του ΑΣΕΠ του 2008, να υποβάλλουν αιτήσεις προτίμησης για την τοποθέτησή τους στα υπάρχοντα κενά. Επίσης στις 24/4/2019 δημοσιεύθηκε η αντίστοιχη πρόσκληση και για τους δικαιωθέντες εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης.
Το γραφείο μας είχε την τιμή να συμμετέχει στην έκδοση της πρώτης (αλλά και σε αρκετές μεταγενέστερες) απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, με την οποία αναγνωρίστηκε η παράλειψη της Διοίκησης να προχωρήσει σε διορισμό εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (αριθμός 3257/2017 ΔΕΑ).
Με την έκδοση της ανάλογης Υπουργικής Απόφασης τοποθέτησης (και μόνο τότε) των δικαιωθέντων εκπαιδευτικών, θα είναι δυνατή η εκ νέου προσφυγή για όσους έχουν παραλειφθεί και μάλιστα χωρίς την ύπαρξη ζητημάτων εκπροθέσμου, όπως αυτά που τέθηκαν σε προηγούμενες δίκες.
Προκειμένου να υπάρξει ένας όσο το δυνατόν καλύτερος συντονισμός και προετοιμασία, για την εμπεριστατωμένη, τεκμηριωμένη και έγκαιρη άσκηση της νέας προσφυγής, παρακαλούμε και εφόσον υπάρχει το ανάλογο ενδιαφέρον από Εσάς, όπως συμπληρώσετε και αποστείλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του γραφείου μας (panostzamtzis@yahoo.gr και info@tzamtzis-law.gr), σχετική αίτηση συμμετοχής για τους μεν εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης σε μορφή .doc ή σε μορφή .pdf, για τους δε εκπαιδευτικούς της Β/θμιας Εκπαίδευσης σε μορφή .doc ή σε μορφή .pdf
Στη συνέχεια και ανάλογα των αριθμό των συμμετεχόντων θα ενημερωθείτε λεπτομερώς για οτιδηποτε άλλο χρειαστεί (οικονομική συμμετοχή, αποστολή δικαιολογητικών).
Τζαμτζής Νικ. Παναγιώτης
Δικηγόρος