Άρθρα / Νομολογία

Επικαιρότητα

Νέο ασφαλιστικό νομοσχέδιο 2016

Προκειμένου να διαπιστωθεί από τον καθένα μια πρώτη εικόνα του συζητούμενου νομοσχεδίου για το ασφαλιστικό, το Γραφείο μας επιχειρεί μια πρώτη συστηματική παρουσίασή του.

Αυτό πάντως που μπορεί να παρατηρήσει σε μια πρώτη ανάγνωση του είναι οτι ουσιαστικά επιχειρείται μια επιβεβαίωση του Ν. 3863/2010, με αλλαγές κυρίως στο ύψος της απαιτούμενης δαπάνης όπως εισφορών, ποσών εξαγοράς πλασματικών χρόνων κα. Άγνωστο μέχρι σήμερα παραμένει ο χρόνος έναρξης ισχύος των διατάξεων, γεγονός όμως εξαιρετικά κρίσιμο για την διαπίστωση των προϋποθέσεων θεμελίωσης συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων.

Α. ΠΡΟΝΟΙΑΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ-ΕΚΑΣ
Παροχή του ΕΚΑΣ από 1.1.2016 έως και 31.12.2019 με κατάργησή του από το 1.1.2020

Προϋποθέσεις χορήγησης του ΕΚΑΣ
– Συμπληρωμένο το 65ο έτος της ηλικίας
– Ελάχιστο ατομικό εισόδημα από συντάξεις: 7.972 €
– Συνολικό ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα: 8.874 €
– Οικογενειακό εισόδημα: 11.000 €
– Συνολικό ακαθάριστο ποσό Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης: 664 €/μήνα
– Αλλοδαποί: μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα

Ποσά ΕΚΑΣ:
– (1η κατηγορία): 230 €/μήνα για εισόδημα από 0 – 7.216 €
– (2η κατηγορία): 172,50 €/μήνα για εισόδημα από 7.216,01 – 7.518 €
– (3η κατηγορία): 115 €/μήνα για εισόδημα από 7.518,01 – 7.720 €
– (4η κατηγορία): 57,50 €/μήνα για εισόδημα από 7.720,01 – 7.920,00 €
Β. ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ ΥΠΕΡΗΛΙΚΕΣ
Καταβολή επιδόματος κοινωνικής Αλληλεγγύης με υποβολή αιτήσεων από τις 1.1.2016

Προϋποθέσεις:
– Συμπλήρωση 67 ετών
– Μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης
– 35 χρόνια πλήρη διαμονή στην Ελλάδα
– Ελάχιστο Ετήσιο ατομικό εισόδημα: 4.320 €
– Ελάχιστο Ετήσιο εισόδημα εγγάμων: 8.640 €

Ποσό επιδόματος: 360 €

Γ. ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ
Καταβολή μιας Εθνικής Σύνταξης
– 12 Μηνών (ήτοι χωρίς Δώρο Χριστουγέννων)

Προϋποθέσεις:
– Μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα τα τελευταία 15 χρόνια πριν την υποβολή της αίτησης
– Μείωση κατά 1/40 για κάθε χρόνο που υπολείπεται των 40 ετών διαμονής στην Ελλάδα
– Μειωμένη σύνταξη κατά 1/200 για κάθε μήνα
– Χορήγηση μίας Εθνικής Σύνταξης αν υπάρχει σώρευση συντάξεων

Ποσός ΕΣ: 384 €
ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ
– Με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79,9% χορήγηση του 75% της Εθνικής Σύνταξης
– Με ποσοστό αναπηρίας από 50% έως 66,99% χορήγηση του 50% της Εθνικής Σύνταξης
– Απαιτείται ελάχιστο όριο ενσήμων που δεν έχει πλήρως οριστεί

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΣΥΝΤΑΞΗ

– 12 Μηνών (ήτοι χωρίς Δώρο Χριστουγέννων)
– Προσμέτρηση συνολικού ασφαλιστικού βίου μισθωτών, όπως ίσχυε με Ν. 3863/2010

Ποσοστά Αναπλήρωσης

από 0 έτη έως 15 έτη, ποσοστό κατ΄ έτος 0,80 %
από 15,01 έτη έως 18 έτη, ποσοστό κατ΄ έτος 0,92 %
από 18,01 έτη έως 21 έτη, ποσοστό κατ΄ έτος 1,04 %
από 21,01 έτη έως 24 έτη, ποσοστό κατ΄ έτος 1,16 %
από 24,01 έτη έως 27 έτη, ποσοστό κατ΄ έτος 1,29 %
από 27,01 έτη έως 30 έτη, ποσοστό κατ΄ έτος 1,42 %
από 30,01 έτη έως 33 έτη, ποσοστό κατ΄ έτος 1,55 %
από 33,01 έτη έως 36 έτη, ποσοστό κατ΄ έτος 1,69 %
από 36,01 έτη έως 39 έτη, ποσοστό κατ΄ έτος 1,84 %
από 39,01 έτη έως 42 και άνω έτη, ποσοστό κατ΄ έτος 2,00 %

Προσαύξηση:
– 8% για τον 1ο τέκνο
– 10% για το 2ο τέκνο
– 12% για τον 3ο τέκνο και πάνω
– (Άγαμα/Ανήλικα/Μη εργαζόμενα/Ανίκανα/Χωρίς σύνταξη)
– Μέχρι το 24ο έτος για φοιτητές

Προσαύξηση:
– 50% εφόσον οι συνταξιούχοι είναι τυφλοί, συμπαραστατούμενοι και χρήζοντες περιποίησης υπό ετέρου προσώπου)

Ανώτατο ποσό σύνταξης:
– Εξαπλάσιο Εθνικής Σύνταξης

ΕΞΑΓΟΡΑ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ
Υπολογισμός ποσού εξαγοράς:
Α) (ν. Λοβέρδου)
Για Κύρια Ασφάλιση = 20% Χ 25πλάσιο ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (26,18 €)
Για Επικουρική Ασφάλιση = 6% Χ 25πλάσιο ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη (26,18 €)
Β) (ν. Κατρούγκαλου)
Για Κύρια Ασφάλιση = 20% Χ Αποδοχών κατά το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς
Για Επικουρική Ασφάλιση = 6% Χ Αποδοχών κατά το μήνα υποβολής της αίτησης εξαγοράς

Δ. ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ-ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ
-ΕΠΙΔΟΜΑ = 10πλάσιο ημερομισθίου ανειδίκευτου εργάτη

Ε. ΣΥΝΤΑΞΗ ΛΟΓΩ ΘΑΝΑΤΟΥ
Δικαιούχος:
– Επιζών σύζυγος
– Τέκνα (άγαμα, 18ο έτος ή 25ο έτος αν φοιτούν)

Μη δικαιούχος σύζυγος:
– Γάμος που διήρκησε λιγότερο των 5 ετών
– Θάνατος από Εργατικό ατύχημα ή φόνος

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 15
Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος δημοσιονομικής προσαρμογής, εφόσον το καταβαλλόμενο ποσό των συντάξεων αυτών είναι μεγαλύτερο από αυτό που προκύπτει από τον υπολογισμό τους βάσει του άρθρου 8, το επιπλέον ποσό εξακολουθεί να καταβάλλεται στον δικαιούχο ως προσωπική διαφορά, απομειούμενη μέχρι την τελική αντιστοίχιση με τις συντάξεις όσων θα συνταξιοδοτηθούν μετά τη θέση σε ισχύ του νόμου αυτού. Εάν είναι μικρότερο, καταβάλλεται στο συνταξιούχο το αναλογούν υπολειπόμενο ποσό της διαφοράς.

ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 18
Με τους εγγάμους εξομοιώνονται πλήρως οι αντισυμβαλλόμενοι στο σύμφωνο συμβίωσης ως προς κάθε ασφαλιστικό δικαίωμα, παροχή ή περιορισμό, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος ή της εν γένει ασφαλιστικής ή προνοιακής νομοθεσίας.

Δημιουργία ενός ΤΑΜΕΙΟΥ:
– Ε.Φ.Κ.Α.
Διατήρηση Ν.Α.Τ. (μόνο για μη ασφαλιστικές αρμοδιότητες)
Διατήρηση Ο.Γ.Α. (μόνο για μη ασφαλιστικές αρμοδιότητες)

-Ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης παρέχει:
– Κύρια ασφάλιση
– Εφάπαξ παροχών
– Παροχές (ασθένεια κ.τ.λ.)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
– Από 1.1.2016 έως 31.12.2018 :
α) ΜΙΣΘΩΤΟΙ: 3,5% = ασφαλισμένος και 5% = εργοδότης
β) ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ/ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: 7,5%

ΜΙΣΘΩΤΟΙ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ (άρθρο 52)
– 6,67% = ασφαλισμένος
– 13,33% = εργοδότης
– ΣΥΝΟΛΟ: 20%

ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΙ – ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
– Από 1.1.2017: 20% επί του καθαρού μηνιαίου εισοδήματος
– ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΠΟΣΟ ΕΙΣΦΟΡΑΣ Δικηγόρων και Μηχανικών: 20% του μισθωτού άνω των 25 ετών (586 €)
– ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ: υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. προείσπραξη του 20% της ελάχιστης αμοιβής: άρθρο 53§6α
– Από 1.1.2017: Ασφαλιστικές εισφορές μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα (ΟΑΕΕ/ΕΤΑΑ)

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ (άρθρο 57)
– ΜΙΣΘΩΤΟΙ: Συνολικά 7,10% εκ των οποίων 0,65% σε χρήμα, 0,40% = ασφαλισμένος, 0,25% = εργοδότης
– ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ: Συνολικά 6,95% εκ των οποίων 6,45% σε είδος, 0,50% σε χρήμα

Τζαμτζής Νικ. Παναγιώτης

Δικηγόρος