Άρθρα / Νομολογία

Επικαιρότητα

Πρότυπη δική περί ακούσιας νοσηλείας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
 
ΠΡΑΞΗ 17/2019  
της Επιτροπής του άρθρου 1 του ν. 3900/2010
Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, όπως ισχύει, αποτελούμενη από την Πρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, τον αρχαιότερο Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και την Αντιπρόεδρο Σπυριδούλα Χρυσικοπούλου,  Προεδρεύουσα του αρμόδιου καθ΄ ύλην Α΄ Τμήματος.

 

αφού έλαβε υπ’ όψιν:
α) το άρθρο 1 του ν. 3900/2010,
β) την από 19.9.2019 αίτηση (ΠΑ 10/2019) με την οποία το Ελληνικό Δημόσιο ζητά, κατ’ επίκληση του άρθρου 1 παρ. 1 του ν. 3900/2010, να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή της Α….. Σ………… κατά του Ελληνικού Δημοσίου, που έχει λάβει αριθμό κατάθεσης ΑΓ3417/8.7.2016. Με την εν λόγω αγωγή της, η ενάγουσα ζητεί, καθ’ ερμηνεία του δικογράφου, με βάση τις διατάξεις των άρθρων 105 ΕισΝΑΚ, να υποχρεωθεί το εναγόμενο να της καταβάλει το αναφερόμενο στην αγωγή ποσό για την αποκατάσταση της ηθικής βλάβης που υπέστη από την, κατά τους ισχυρισμούς της, προδήλως παράνομη εισαγγελική παραγγελία περί υποβολής της σε υποχρεωτική ψυχιατρική εξέταση, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 95 κ.ε. του ν. 2071/1992 περί ακούσιας νοσηλείας, προκειμένου να κριθεί εάν συντρέχει περίπτωση θέσης της σε δικαστική συμπαράσταση.
γ) το γεγονός ότι η αίτηση ασκείται  χωρίς υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου
δ) το γεγονός ότι με την ως άνω αγωγή τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα των ουσιαστικών προϋποθέσεων θεμελίωσης της αστικής ευθύνης του Δημοσίου από ζημιογόνες πράξεις/παραλείψεις οργάνων του ενταγμένων στη δικαστική λειτουργία και, συγκεκριμένα, από παραγγελίες που εκδίδουν οι εισαγγελικοί λειτουργοί στο πλαίσιο της εκουσίας δικαιοδοσίας.
 α π ο φ α σ ί ζ ε ι
την αποδοχή του ανωτέρω αιτήματος, διότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής του άρθρου 1 του Ν. 3900/2010.
δ ι α τ ά σ σ ε ι
1. Να εισαχθεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας η εκκρεμής ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών αγωγή με αριθμό εισαγωγής ΑΓ3417/8.7.2016
2. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες «ΕΣΤΙΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.
                                                   Αθήνα, 2 Οκτωβρίου 2019
   Αικ. Σακελλαροπούλου                Α. Ράντος                                 Σ. Χρυσικοπούλου