Άρθρα / Νομολογία

Επικαιρότητα

Ακύρωση απόφασης ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. λόγω αδυναμίας γνώσης της έκθεσης αυτοψίας

Αριθμός απόφασης 3251 /2017

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΑΚΥΡΩΤΙΚΟΣ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Με μέλη τους: ………………, σ υ ν ε δ ρ ί α σ ε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Νοεμβρίου 2017, με γραμματέα τη ……………………., για να δικάσει την από 20.12.2013 (ΑΚ …………..) αίτηση ακύρωσης, της ομόρρυθμης εταιρείας, με την επωνυμία « Α. Κ. ΟΕ», η οποία εδρεύει στη …….. Αττικής (οδός …… αρ…..), και παραστάθηκε με το δικηγόρο Παναγιώτη Τζαμτζή, που τον διόρισε με προφορική δήλωση στο ακροατήριο του νομίμου εκπροσώπου της,
κατά των : 1) Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και ήδη Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΠΔ 70/2015- ΦΕΚ 114 Α΄), 2) Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΠΕ Ανατολικής Αττικής), οι οποίοι παραστάθηκαν με την Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους …….., και 3) Δήμου Αχαρνών Αττικής, ο οποίος παραστάθηκε με τη δικηγόρο …………….., που τη διόρισε με απόφαση της Οικονομικής του Επιτροπής.

Κατά τη δημόσια συζήτηση που ακολούθησε, το Δικαστήριο άκουσε:

την εισηγήτρια της υπόθεσης ………………., που διάβασε τη σχετική έκθεσή της και εξέθεσε τα ζητήματα που προκύπτουν, καθώς και
τον πληρεξούσιο δικηγόρο της αιτούσας, που ανέπτυξε και προφορικά τους λόγους ακύρωσης και ζήτησε να γίνει δεκτή η αίτηση, και τον πληρεξούσιο του καθού Δήμου, καθώς και την αντιπρόσωπο του καθού Δημοσίου, που ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη συνεδρίαση, το Δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη και αφού μελέτησε τη δικογραφία και τις σχετικές διατάξεις, αποφασίζει τα εξής:
1. Επειδή, με την υπό κρίση αίτηση, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόμιμο παράβολο (βλ. τα με αρ. 1327831 και 3737912/2014 ειδικά έντυπα παραβόλου), ζητείται η ακύρωση : α) της από 13.6.2013 ( συνεδρίαση 5η, θέμα 2ο ) απόφασης του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία απορρίφθηκε ένσταση των Μ. Σ. και Γ. Κ. κατά της ………….. έκθεσης αυτοψίας υπαλλήλων της Δ/νσης Πολεοδομίας – Τμήμα Ελέγχου Kατασκευών του Δήμου Αχαρνών, και β) της εν λόγω έκθεσης αυτοψίας, με την οποία χαρακτηρίστηκαν αυθαίρετες οι αναφερόμενες σε αυτήν και στο συνημμένο οδοιπορικό σκαρίφημα κατασκευές, επί της οδού ………. αρ. ….. – περιοχή ……… Αχαρνών και ποταμός Κηφισός και επιβλήθηκαν πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων.
2. Επειδή, η αίτηση αυτή, καθό μέρος στρέφεται κατά της έκθεσης αυτοψίας, είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη, δεδομένου ότι η έκθεση αυτή, υποκείμενη σε ενδικοφανή προσφυγή, απώλεσε την εκτελεστότητά της και ενσωματώθηκε στη μεταγενεστέρως εκδοθείσα απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ, με την οποία απορρίφθηκε η κατ` αυτής ένσταση των Μ. Σ. και Γ. Κ. (βλ.ΣτΕ 1392/2016, 1398/2015, 3481/2013).
3. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση απαραδέκτως στρέφεται κατά του πρώην Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και νυν Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, καθόσον δεν προσβάλλεται πράξη ή παράλειψη αυτού και, ως εκ τούτου, δε νομιμοποιείται παθητικώς (ΣτΕ 764/2006).
4. Επειδή, όπως έχει ήδη κριθεί, η προβλεπόμενη από το άρθρο 1 παρ.1 του π.δ. 267/1998 (ΦΕΚ Α΄ 195), έκθεση αυτοψίας αυθαίρετης κατασκευής συνιστά διοικητική πράξη κατ` εξοχήν πραγματοπαγή (ΣτΕ 786/2016,1392/2016, 1397/2015). Ενόψει αυτού, η προβλεπόμενη από το άρθρο 4 παρ.2 του π.δ.267/1998 τοιχοκόλλησή της στο αυθαίρετο, συνιστά πρόσφορο τρόπο γνωστοποίησης του περιεχομένου της προς οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο, προκειμένου αυτός να ασκήσει την, κατ` άρθρο 4 παρ. 1 του εν λόγω π.δ/τος, ένσταση ενώπιον της επιτροπής του ίδιου άρθρου 4 παρ.4 του π.δ.267/1998, η οποία, κατά τα παγίως κριθέντα (πρβλ. ΣτΕ 251/ 2007, 2068/2003 κ.ά.), συνιστά ενδικοφανή προσφυγή, κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 2 του π.δ. 18/1989 (πρβλ. ΣτΕ 2127/2006). Κατόπιν των ανωτέρω, η Διοίκηση δεν υποχρεούται να κοινοποιεί την έκθεση αυτοψίας στους εκάστοτε ιδιοκτήτες, νομείς, κατόχους και εργολάβους, καθώς και στους, τυχόν, συνιδιοκτήτες και συννομείς, πρόσωπα, δηλαδή, πολυάριθμα, των οποίων ο εντοπισμός καθίσταται ιδιαίτερα δυσχερής, και των οποίων η τυχόν μνεία στην έκθεση αυτοψίας έχει, κατά το ρητό γράμμα της σχετικής διάταξης, ενδεικτικό και μόνο χαρακτήρα. Ωστόσο, ενόψει του άρθρου 20 παρ. 1 του Συντάγματος και του άρθρου 6 της Ε.Σ.Δ.Α., που κατοχυρώνουν το δικαίωμα παροχής έννομης προστασίας, το οποίο δεν θα μπορούσε λυσιτελώς να ασκηθεί χωρίς την προηγούμενη άσκηση εμπρόθεσμης ένστασης λόγω του χαρακτήρα της τελευταίας ως ενδικοφανούς προσφυγής, το τεκμήριο πλήρους γνώσης της έκθεσης αυτοψίας από την ως άνω τοιχοκόλλησή της κάμπτεται όχι μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας, αλλά και σε περίπτωση, κατά την οποία ο ενδιαφερόμενος προβάλλει αιτιολογημένα και αποδεικνύει ότι ο ίδιος δεν έλαβε πλήρη γνώση του περιεχομένου της έκθεσης αυτοψίας, λόγω αντικειμενικών περιστάσεων που καθιστούν αδύνατη την εν λόγω γνώση (κατοικία ή επαγγελματική έδρα σε απομακρυσμένη περιοχή, νοσηλεία, κ.λ.π.) (ΕΔΔΑ, απόφαση της 2-3-2017, υπόθεση Παρούτσας κατά Ελλάδος, βλ. ΣτΕ 4585/2009 μειοψηφία).
5. Επειδή, με δεδομένο ότι από τα στοιχεία του φακέλου δεν προκύπτει κοινοποίηση της προσβαλλόμενης απόφασης του ΣΥΠΟΘΑ στην αιτούσα εταιρεία, ούτε η ίδια είχε παραστεί κατά τη συνεδρίαση αυτού, ενώ, φέρεται να έλαβε γνώση της απόφασης αυτής στις 20.11.2013, κατόπιν της από 29.10.2013 αίτησής της, η κρινόμενη αίτηση, που κατατέθηκε στις 30.12.2013, πρέπει να θεωρηθεί ως εμπροθέσμως ασκηθείσα. Εξάλλου, με την ανωτέρω απόφαση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α, η αιτούσα εταιρεία φέρεται μεταξύ των οριζόμενων ως εναλλακτικώς υπευθύνων προσώπων για τις επίμαχες αυθαιρεσίες και τα καταλογισθέντα πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυτών και, ως εκ τούτου, νομιμοποιείται και έχει έννομο συμφέρον για την άσκηση της κρινόμενης αίτησης, παρά το ότι η προσβαλλόμενη απόφαση εκδόθηκε, όπως έχει προαναφερθεί επί ένστασης άλλων προσώπων και ανεξαρτήτως του αν, κατά τα αναφερθέντα στην προηγούμενη σκέψη, η τοιχοκόλληση της έκθεσης αυτοψίας αποτελεί και τον μοναδικό νόμιμο τρόπο επίδοσης αυτής.
6. Επειδή, στην προκείμενη περίπτωση, από τα στοιχεία του φακέλου προκύπτουν τα εξής : Σε αυτοψία που έγινε στις 5.4.2012 από τους υπαλλήλους του Τμήματος Ελέγχου Kατασκευών της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του καθού Δήμου Αχαρνών Ι. Ν. και Α. Κ., σε ακίνητο επί της οδού ………………… – περιοχή ………… Αχαρνών και ποταμός Κηφισός, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με τη συνταχθείσα σχετικώς έκθεση (αρ. πρωτ. ……….), «η επίχωση με μπάζα, δημιουργία χωματερής, ταφή σκουπιδιών, απόθεση παλαιών οχημάτων και μεταλλικών κάδων σκουπιδιών στα πρανή του ποταμού Κηφισού και κατά ένα τμήμα εντός της ζώνης προστασίας αυτού ( ΦΕΚ Δ΄ 632/1994), χωρίς οικοδομική άδεια, κατά παράβαση του άρθρου 22 του ΓΟΚ/85, όπως ισχύει, με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Μ.Σ. Στο συνημμένο δε σκαρίφημα, στο οποίο απεικονίζονται επακριβώς οι επίμαχες αυθαιρεσίες, προσδιορίζεται ο όγκος μπάζων και σκουπιδιών σε 57.000 κ.μ. (εμβαδόν έκτασης 9.500 τ.μ. Χ μέσο ύψος μπάζων χωματερής 6 μέτρα), το ύψος της περίφραξης του ακινήτου σε έξι (6) μέτρα, ο αριθμός των μεταλλικών κάδων σε δεκαοκτώ (18), στην πλαϊνή πλευρά των οποίων υπήρχε λευκή επιγραφή «Κ.» με αριθμούς σταθερού και κινητού τηλεφώνου. Για τις αυθαιρεσίες αυτές ( βάση μπετόν, περίφραξη, κολόνες μπετόν, μεταλλική πόρτα, παλαιά οχήματα, κάδοι μπάζων και όγκοι μπάζων – σκουπιδιών) επιβλήθηκαν πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης αυθαιρέτων, ύψους 58.241,34 και 9.706,88 ευρώ, αντιστοίχως. Η ως άνω έκθεση αυτοψίας τοιχοκολλήθηκε στο ακίνητο στις 5.4.2012 και επιδόθηκε στον φερόμενο ως ιδιοκτήτη αυτού Μ. Σ. στις 11.4.2012. Στις 11.5.2012 περιήλθε στη Διεύθυνση Πολεοδομίας Αχαρνών ένσταση των Μ.Σ. και Γ. Κ., με το εξής περιεχόμενο : « Έχω ένα κτήμα στην οδό ……., το οποίο το έχω παραχωρήσει δωρεάν στον Γ. Κ. για την εναπόθεση κάδων. Το κτήμα αυτό δεν συνορεύει με τον Κηφισό, αλλά με κτήμα 14 στρεμμάτων της Τράπεζας Πειραιώς. Η περίφραξη κατασκευάστηκε χωρίς οικοδομική άδεια, γιατί σύμφωνα με το αρ. 5745/00/2000 έγγραφο της Πολεοδομίας Αχαρνών δεν χρειαζόταν άδεια». Η ένσταση εκδικάστηκε από το αρμόδιο Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) της Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την παρουσία του Μ. Σ. και του Ι. Κ., αδελφό του ενιστάμενου Γ. Κ. και απορρίφθηκε με την από 13.6.2013 απόφασή του (προσβαλλόμενη), με το σκεπτικό ότι την ευθύνη των φερόμενων παραβάσεων έχει ο Ι. Κ. ( πατέρας των ομορρύθμων εταίρων της Α. Κ. ΟΕ) ή, η εταιρεία Α. Κ. ΟΕ (ήδη αιτούσα).Η αιτιολογία της εν λόγω απορριπτικής απόφασης είναι ότι δεν προσκομίστηκαν στοιχεία νομιμότητας για τις επίμαχες αυθαίρετες κατασκευές, ούτε στοιχεία για τις ποσότητες των επιχώσεων, καθώς και ότι για την κατασκευή της περίφραξης απαιτείτο οικοδομική άδεια ή έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, το δε επικαλούμενο έγγραφο της Πολεοδομίας Αχαρνών αναφέρεται σε περίφραξη μη αρτίων γηπέδων και, τέλος, ότι από τα στοιχεία του φακέλου, μεταξύ των οποίων τα με αρ. πρωτ. 57870/22.6.2012, 109079/5.10.2012 και 190310/7.3.2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής προέκυψε η ευθύνη των ανωτέρω ( Ι. Κ. ή της «Α. Κ. ΟΕ»).
7. Επειδή, ενόψει των ανωτέρω, η προσβαλλόμενη απόφαση του ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., επιλαμβανόμενη ένστασης του Μ. Σ., ιδιοκτήτη της επίδικης έκτασης και εκμισθωτή αυτής, καθώς και του Γ. Κ., μισθωτή, αφενός απορρίπτει την ένσταση, γιατί δεν προσκομίσθηκαν στοιχεία νομιμότητας των επίμαχων αυθαίρετων κατασκευών, ούτε και στοιχεία σχετικά με τις ποσότητες των επιχώσεων, αφετέρου αποδίδει το πρώτον την ευθύνη για τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις, εναλλακτικά, στον Ι. Κ. ή στην αιτούσα εταιρεία «Α. Κ. ΟΕ», χωρίς να συγκεκριμενοποιεί, όπως απαιτείται, τον πραγματικά υπεύθυνο. Εξάλλου, με τα έγγραφα που επικαλείται για την κρίση της αυτή ( τα με αρ. πρωτ. 57870/22.6.2012, 109079/5.10.2012 και 190310/7.3.2013 έγγραφα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Αττικής), δεν αποδίδεται ευθύνη των αυθαίρετων ενεργειών στην αιτούσα εταιρεία, αλλά μόνο στον ιδιοκτήτη του οικοπέδου, σε ένα δε εξ αυτών αναφέρεται το όνομα του Π. Μ. ως εκπροσώπου του ιδιοκτήτη Μ. Σ. και του φερομένου ως έχοντος την ευθύνη των φερόμενων παραβάσεων στο επίμαχο οικόπεδο Ι. Κ. Με αυτά τα δεδομένα, η προσβαλλόμενη απόφαση καθίσταται ακυρωτέα ως πλημμελώς αιτιολογημένη, κατά τον βασίμως προβαλλόμενο λόγο ακύρωσης, η δε εξέταση των λοιπών λόγων ακύρωσης παρέλκει.
8. Επειδή, κατ` ακολουθίαν, πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση ακύρωσης.
ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ
Δέχεται την αίτηση.
Ακυρώνει την από 13.6.2013 ( συνεδρίαση 5η, θέμα 2ο ) απόφαση του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων (ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α.) Περιφερειακής Ενότητας (ΠΕ) Ανατολικής Αττικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Αναπέμπει την υπόθεση στη Διοίκηση για νέα νόμιμη κρίση, κατά τα εκτιθέμενα στο ιστορικό.
Διατάσσει την απόδοση στην αιτούσα του καταβληθέντος παραβόλου.
Επιβάλλει , κατ` ίσα μέρη, στους καθών Δημόσιο και Δήμο Αχαρνών, τη δικαστική δαπάνη της αιτούσας, που ανέρχεται σε πεντακόσια εβδομήντα έξι (576,00) ευρώ
Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα, στις 13 Δεκεμβρίου 2017 και δημοσιεύθηκε στον ίδιο τόπο, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση, στο ακροατήριο του Δικαστηρίου, στις 27 Δεκεμβρίου 2017.