Άρθρα / Νομολογία

Επικαιρότητα

Αναγνώριση πλασματικού χρόνου τέκνων κατά τον ν. 3863/2010

Με το άρθρο 141 του Νόμου 3655/2008 παρεχόταν η δυνατότητα σε γονείς τέκνων να αναγνωρίσουν-χωρίς εξαγορά-πλασματικό χρόνο, έως πέντε (5) έτη συνολικά, προκειμένου να προσαυξηθεί το ποσό της παρεχόμενης σε αυτούς σύνταξης, με τον περιορισμό ότι η αναγνώριση θα αφορούσε τέκνα γεννημένα μετά την 1/1/2000 καθώς και ότι δεν θα αφορούσε την θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματός τους.

Η παράγραφος 18 του άρθρου 10 του Νόμου 3863/2010 διεύρυνε το δικαίωμα αναγνώρισης του ανωτέρω πλασματικού χρόνου ως εξής: α) ο αναγνωρισθείς πλασματικός χρόνος συνυπολογίζεται πλέον όχι μόνο για την προσαύξηση του ποσού της σύνταξης αλλά τόσο για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω γήρατος όσο και για τη συπλήρωση των ελάχιστων δεκαπέντε (15) ετών ασφάλισης και β) περιλαμβάνει και τέκνα γεννημένα και πριν την 1/1/2000.

Ο νέος, όμως, νόμος δεν αναφέρεται σε κανένα του σημείο στο θέμα της εξαγοράς ή μη του ανωτέρω πλασματικού χρόνου από τον ή την ασφαλισμένο/η, γεγονός το οποίο δημιουργεί περαιτέρω σύγχυση.

Μάλιστα τα εύλογα ερωτηματικά των ασφαλισμένων ενίσχυσε και η σχετική με το θέμα εκδοθείσα Εγκύκλιος από το Υπουργείο Εργασίας, στην οποία αναφέρεται ρητά: «κατά τα λοιπά έχουν εφαρμογή οι ειδικότερες προϋποθέσεις και περιορισμοί που τίθενται από τον ν. 3655/2008«. Συνεπώς είναι λογικό να συμπεράνουμε ότι η αναγνώριση του ανωτέρω πλασματικού χρόνου, εφόσον ο ν. 3863/2010 δεν ορίζει διαφορετικά, γίνεται κατά τις διατάξεις του ν. 3655/2008, ήτοι χωρίς εξαγορά.

Άλλωστε η αιτιολογική έκθεση του ν. 3655/2008 επισημαίνει ότι η διάταξη του άρθρου 141, τέθηκε ακριβώς διότι: «η Ελλάδα, όπως και η πλειοψηφία των χωρών της Ευρώπης, αντιμετωπίζει έντονο δημογραφικό πρόβλημα, γεγονός που καθιστά επιτακτική τη λήψη μέτρων για την ενίσχυση της οικογένειας. Σύμφωνα με τη ρητή συνταγματική επιταγή (αρ. 21 του Συντάγματος), αποτελεί υποχρέωση του Κράτους τόσο η προστασία της οικογένειας, ως θεμέλιο της προαγωγής και συντήρησης του έθνους, όσο και της μητρότητας, καθώς και η λήψη των απαραίτητων μέτρων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή της δημογραφικής πολιτικής«.

Εν κατακλείδει και καθώς τις επόμενες ημέρες το Υπουργείο πρόκειται να προβεί στην έκδοση σχετικής ερμηνευτικής Εγκυκλίου, για το θέμα, πιστεύουμε ότι θα δοθεί η ερμηνεία που συμφωνεί με τη βούληση του νομοθέτη του ν. 3655/2008, παρέχοντας στους ασφαλισμένους τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν τον ανωτέρω πλασματικό χρόνο χωρίς εξαγορά ή έστω με μειωμένο ποσό.