Άρθρα / Νομολογία

Επικαιρότητα

Επιστροφή φόρου μεταβίβασης ακινήτου λόγω αγοράς Α΄κατοικίας από αλλοδαπό

Επιστροφή φόρου μεταβίβασης, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας, σε αλλοδαπό καθώς η σχετική άρνηση της ΔΟΥ συνιστά πράξη μη νόμιμη και ακυρωτέα. Η απαλλαγή από τον ως άνω φόρο παρέχεται, όχι µόνο σε Έλληνες υπηκόους, αλλά γενικώς σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατοικούν µονίµως στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 18509/2014

ΤΟ ΔIΟIΚΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΜΗΜΑ 26ο ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ

συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 7 Απριλίου 2014, με δικαστή τη Σαπφώ Σιώρα, Πρωτοδίκη Δ Δ. και με γραμματέα την Αικατερίνη Δριτσάκη, δικαστική υπάλληλο, γ ι α να δικάσει την προσφυγή με χρονολογία καταθέσεως 11.01.2010, των: 1 )V. B. του P. 2) D. V. του B., αμφότερων κάτοικοι Αθηνών, για τους οποίους παραστάθηκε με δήλωση του άρθρου 133 παρ. 2 του Κ.Διοικ Δ. ο πληρεξούσιός τους δικηγόρος Παναγιώτης Τζαμτζής, κατά του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπροσωπουμένου από τον Προϊστάμενο της ….. ΔΟΥ …, ο οποίος δεν παραστάθηκε.

Η κρίση του Δικαστηρίου είναι η εξής:
1. Επειδή, µε την κρινόµενη προσφυγή, για την άσκηση της οποίας καταβλήθηκε το νόµιµο παράβολο (βλ. τα ειδικά έντυπα γραµµάτια παραβόλου ΣΕΙΡΑ Α 5788137, 2108926, 3826147, 2481801, 5145801), ζητείται, παραδεκτώς, η ακύρωση της ……2009 αρνητικής απάντησης του Προϊσταµένου της Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας Δ.Ο.Υ.) Κ” Αθηνών, µε την οποία απορρίφθηκε η ταυτάριθµη αίτηση περί ανάκλησης της …../2009 δήλωσης φόρου µεταβίβασης ακινήτου και επιστροφής του ένδικου φόρου ύψους ……. ευρώ, που, κατά τους ισχυρισµούς τους, κατέβαλαν αχρεωστήτως, λόγω απαλλαγής τους για αγορά πρώτης κατοικίας,σύµφωνα µε το άρθρο 1 του ν. 1078/1980. Περαιτέρω, αφού γίνει δεκτή η ως άνω αίτηση ανάκλησής τους, να ακυρωθεί η επί της προαναφερόµενης δήλωσης πράξη καταλογισµού του επίδικου φόρου µεταβίβασης και να τους επιστραφεί αυτός, ως αχρεωστήτως καταβληθείς. Η παρούσα συζήτηση χωρεί νοµίµως, παρά την απουσία του καθ” ου Ελληνικού Δηµοσίου, που κλητεύθηκε νοµίµως να παρασταθεί σε αυτήν (βλ. το από 17.05.2013 και µε αριθµ. κλήσης 31764/2013 αποδεικτικό επίδοσης της επιµελήτριας δικαστηρίων Αρνοκούρου Παναγιώτας περί επιδόσεως προς τον Προϊστάµενο της ανωτέρω Δ.Ο.Υ.).

2. Επειδή, στο άρθρο 1 του ν. 1078 της 9/14.10.80 «Περί απαλλαγής εκ του φόρου µεταβιβάσεως ακινήτων της αγοράς πρώτης κατοικίας καταργήσεως και τροποποιήσεως διατάξεων προσδιορισµού εισοδήµατος βάσει τεκµηρίων καταργήσεως φορολογίας ακινήτου περιουσίας και άλλων τινών φορολογικών διατάξεων», (Φ.Ε.Κ. Α” 238), όπως ίσχυε κατά τον κρίσιµο χρόνο της αγοράς, ορίζεται ότι: «1. Συµβάσεις αγοράς εξ ολοκλήρου και κατά πλήρη κυριότητα ακινήτου από έγγαµο απαλλάσσονται από το φόρο µεταβίβασης, εφόσον ο αγοραστής ή ο σύζυγος ή οποιοδήποτε από τα ανήλικα τέκνα αυτού δεν έχει δικαίωµα πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή οίκησης σε άλλη οικία ή διαµέρισµα που πληροί τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειάς του ή δικαίωµα πλήρους κυριότ-ητας επί οικοπέδου οικοδοµήσιµου ή επί ιδανικού µεριδίου οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί εµβαδόν κτίσµατος που πληροί τις στεγαστικές τους ανάγκες και βρίσκονται σε δήµο ή κοινότητα µε πληθυσµό άνω των τριών χιλιάδων (3.000) κατοίκων. Η περιοχή της τέως Διοικήσεως Πρωτεύουσας θεωρείται ως ένας δήµος. Η απαλλαγή αύτη, υπό τας προϋποθέσεις του προηγουµένου εδαφίου, παρέχεται και επί αγοράς κατά πλήρη κυριότητα ολοκλήρου του ακινήτου υπό αµφοτέρων των συζύγων …. Η απαλλαγή παρέχεται και στην περίπτωση που η αγορά γίνεται από όλους εξ αδιαιρέτου. … 2. Η απαλλαγή που προβλέπεται από την προηγούµενη παράγραφο παρέχεται για αγορά κατοικίας µε εµβαδόν έως διακόσια (200) τ μ. ή οικοπέδου, στο οποίο αντιστοιχεί κατοικία µε εµβαδόν έως διακόσια (200) Τ.µ., ανεξάρτητα από την αξία τους. Το εµβαδόν αυτό προσαυξάνεται τά είκοσι πέντε (25) Τ.µ. για το τρίτο και καθένα από τα επόµενα ανήλικα τέκνα, την επιµέλεια των οποίων έχει ο αγοραστής, ή τα προστατευόµενα τέκνα µε ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Αν το αγοραζόµενο ακίνητο υπερβαίνει το ανωτέρω εµβαδόν, η απαλλαγή παρέχεται µέχρι του ποσού της αξίας που αντιστοιχεί στο εµβαδόν αυτό. 3. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου δεν εφαρµόζονται σε συµβάσεις µεταβίβασης ακινήτων µε επαχθή αιτία εφόσον ο αγοραστής δεν κατοικεί µόνιµα στην Ελλάδα. Κατ” εξαίρεση, παρέχεται απαλλαγή κατά την αγορά οικίας, διαµερίσµατος ή οικοπέδου από Έλληνες ή οµογενείς που εργάστηκαν στο εξωτερικό για έξι (6) τουλάχιστον χρόνια και είναι εγγεγραµµένοι σε δηµοτολόγιο της χώρας, έστω και αν δεν κατοικούν κατά το χρόνο της αγοράς µόνιµα στην Ελλάδα … ». Από τις προεκτεθείσες διατάξεις, συνάγεται ότι η απαλλαγή από το φόρο µεταβίβασης ακινήτου λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας παρέχεται όχι µόνο σε Έλληνες υπηκόους, αλλά, γενικώς, σε φυσικά πρόσωπα τα οποία κατοικούν µονίµως στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους (ΔΕφΑθ 1283/2011, 1035/2009).

3. Επειδή, στην προκειµένη περίπτωση, από τα στοιχεία της δικογραφίας προκύπτουν τα εξής Οι προσφεύγοντες, αλβανοί υπήκοοι, µε το …..2009 συµβόλαιο της Συµβολαιογράφου Αθηνών Άννας Κωνσταντίνου Παντάλου, αγόρασαν κατά ποσοστό 1/2 εξ αδιαιρέτου ο καθένας, το µε αριθµ. …. διαµέρισµα επιφάνειας 91 τ μ. του β” ορόφου πολυκατοικίας, που βρίσκεται επί των οδών …………., στην Αθήνα στην περιοχή Κάτω Πατήσια, πλησίον του Ιερού Ναού του Αγίου Νικολάου αντί συµφωνηθέντος τιµήµατος ……. ευρώ, ως προϊόν ισόποσου και ήδη εγκεκριµένου µε αριθµ. ………..2009 δανείου, που θα χορηγηθεί στον πρώτο προσφεύγοντα από τον Οργανισµό Εργατικής Κατοικίας (Ο.Ε.Κ.). Για τη µεταβίβαση αυτή, υπέβαλαν στον Προϊστάµενο της Δ.Ο.Υ. Κ” Αθηνών, την ……..2009 κοινή δήλωση φόρου µεταβίβασης ακινήτου, βάσει της οποίας υπολογίσθηκε και καταβλήθηκε ο αναλογών φόρος ποσού ………. ευρώ (µε αριθµ. διπλοτύπου είσπραξης ……….2009). Στη συνέχεια, υπέβαλαν στον Προϊστάµενο της ως άνω Δ.α.Υ. τη µε αριθ. πρωτ. ……..2009 αίτησή τους, µε την οποία, ανακαλώντας την προαναφερόµενη δήλωσή τους, ζήτησαν την απαλλαγή τους από το φόρο µεταβίβασης του εν λόγω ακινήτου ως πρώτης κατοικίας και την επιστροφή του φόρου ύψους ……… ευρώ, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, υποστηρίζοντας, µεταξύ άλλων, ότι συντρέχουν, στην περίπτωσή τους, οι νόµιµες προϋποθέσεις του άρθρου 1 του ν. 1078/1980, στις οποίες δεν περιλαµβάνεται η ελληνική ιθαγένεια των δικαιούχων αυτής. Με την ……..2009 αρνητική απάντηση, ο Προϊστάµενος της ίδιας Δ.Ο.Υ απέρριψε το αίτηµα των προσφευγόντων, µε υην αιτιολογία ότι αυτοί δεν µπορούν να τύχουν της απαλλαγής από τον ένδικο φόρο, δεδοµένου ότι, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 1078/1980, όπως τροποποιηθείσες ισχύουν, τέτοια απαλλαγή δικαιούνται µόνον οι Έλληνες υπήκοοι που κατοικούν µόνιµα στην Ελλάδα, αντίθετα αλλοδαποί δεν µπορούν να τύχουν αυτής, κατ” εξαίρεση, µόνον, οι οµογενείς από Τουρκία, Β. Ήπειρο, Ρωσία (Πόντιοι) και Κύπρο και οι υπήκοοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπό προϋποθέσεις. Ήδη, µε την κρινόµενη προσφυγή, οι προσφεύγοντες, ζητούν να ακυρωθεί η προσβαλλόµενη αρνητική απάντηση του Προϊσταµένου της ως άνω Δ.Ο.Υ., αφού γίνει δεκτή η ως άνω αίτηση ανάκλησής τους, να απαλλαγούν από τον ένδικο φόρο, λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας, να ακυρωθεί η επί της δήλωσης αυτής πράξη καταλογισµού του επίδικου φόρου και να επιστραφεί σε αυτούς, ως αχρεωστήτως καταβληθείς, ο ένδικος φόρος ύψους ……….. ευρώ. Υποστηρίζουν, µεταξύ άλλων, ότι δικαιούνται να τύχουν της εν λόγω απαλλαγής για την αγορά του ως άνω ακινήτου, καθόσον αυτό αποτελεί την πρώτη τους κατοικία και οι ίδιοι µαζί µε τα τρία τέκνα τους, διαµένουν µόνιµα στην Ελλάδα από το έτος 1992, η δε σχετική διάταξη του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 1078/1980 δεν θέτει την κτήση της ελληνικής ιθαγένειας ως προϋπόθεση χορήγησής της. Προς απόδειξη των ισχυρισµών τους, επικαλούνται και προσκοµίζουν, µεταξύ άλλων, τα εξής έγγραφα: α) φωτοαντίγραφο της µε αριθµ. …… Κάρτας Παραµονής περιορισμένης χρονικής διάρκειας από 24.03.1999 έως 23.03.2000 ΟΑΕΔ). Για τον προσφεύγοντα και τα προστατευόµενα µέλη της οικογένειάς του, ήτοι την προσφεύγουσα σύζυγό του και τα δύο τέκνα του µε τόπο κατοικίας επί της οδού …. αριθµ. …… στην Αθήνα και της από 22.08.2000 προσωρινής κάρτας παραµονής αλλοδαπού ΟΑΕΔ) µε ισχύ έως την έκδοση ανανεωµένης πράσινης κάρτας για τον ίδιο και τα ως άνω προστατευόµενα µέλη, β) την από … άδεια διαµονής αόριστης διάρκειας µε δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας επί του µε αριθµ. …… αλβανικού διαβατηρίου του ίδιου, γ) την από ………… άδεια διαµονής δεκαετούς διάρκειας µε δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας επί του µε αριθµ. ……….. αλβανικού διαβατηρίου της προσφεύγουσας, δ) φωτοαντίγραφα εκκαθαριστικών σηµειωµάτων φόρου εισοδήµατος της Δ.Ο.Υ. ΙΕ» ΙΓ”, Κ” Αθηνών, Γαλατσίου, οικονοµικών ετών 1999, 2007, 2011 και 2013, στα οποία εµφαίνεται το δηλωθέν εισόδηµα του προσφεύγοντος από µισθωτές υπηρεσίες και προστιθέµενη διαφορά δαπανών του ίδιου και της προσφεύγουσας, καθώς και δηλωθείσα διεύθυνση των ίδιων και των τέκνων τους, η οδός ……….. στην Αθήνα, ε) της από ……… άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση έως 31.07.2019 επί του µε αριθµ. ………. αλβανικού διαβατηρίου της κόρης των προσφευγόντων, της µε αριθµ. 143 τοµ. ………… ληξιαρχικής πράξης γέννησης – βάφτισης, από την οποία προκύπτει η ηµεροµηνία γέννησης και ονοµατοδοσίας της, στις 31.07.2001 και 15.01.2002, αντίστοιχα και κατοικία γονέων στην Αθήνα, και του ενθύµιου για το σχολικό έτος 2005 – 2006 από το …. Νηπιαγωγείο Αθηνών, του τίτλου προόδου της α” τάξης (σχολικό έτος 2007 – 2008) του …. 10/θεσιου Δηµοτικού Σχολείου Αθηνών, της δ” τάξης (σχολικό έτος 2010 – 2011) και απολυτήριο (σχολικό έτος 2012 -2013) του …. Δηµοτικού Σχολείου Αθηνών, στ) της από …….. άδειας διαµονής για οικογενειακή επανένωση έως 21.04.2013 επί του µε αριθµ. …………. αλβανικού διαβατηρίου του γιού των προσφευγόντων ……, γεννηµένος στις 21.04.1995 στο Las Kurbin, του απολυτηρίου από το ….Εσπερινό Γυµνάσιο Αθηνών στο οποίο φοίτησε κατά το σχολικό έτος 2012 – 2013, του απολυτηρίου του από το …. 10/θεσιο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, στο οποίο φοίτησε κατά το σχολικό έτος 2006 -2007, του τίτλου προόδου του ίδιου δηµοτικού σχολείου για το σχολικό έτος 2004-2005, 2001-2002 και του ενθυµίου φοίτησης κατά το σχολικό έτος 1999 – 2000 στο ……Νηπιαγωγείο Αθηνών, ζ) της από ……. αυτοτελούς άδειας διαµονή υπηκόου τρίτης χώρας µε δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας έως 18.12.2011 και από 17.02.2012 έως 18.12.2012 ………… όµοια, επί του µε αριθµ. ………… αλβανικού διαβατηρίου του γιού των προσφευγόντων ……, γεννηµένος στις 18.12.1991 στο Mamurras Kruje και της ……………… βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης για ανανέωση άδειας διαµονής του ίδιου, του από 27.02.2008 απολυτηρίου από το … Γυµνάσιο Αθηνών, του από 29.06.2010 Διπλώµατος επαγγελµατικής µαγειρικής και βεβαίωσης σπουδών κατά το έτος 2009 – 2010 των Εργαστηρίων Ελεύθερων Σπουδών Ξενοδοχειακών & Επισιτιστικών Επαγγλεµάτων «CHEF D” OEUVRE» και τίτλου προόδου για τα σχολικά έτη 1997 – 1998 και 2001 – 2002 από το … και ….. 10/θεσιο Δηµοτικό Σχολείο Αθηνών, η) φωτοαντίγραφο του προαναφερόµενου µε αριθµό …….2009 συµβολαίου αγοράς του ένδικου διαµερίσµατος της Συµβολαιογράφου Αθηνών Άννας Κωνσταντίνου Παντάλου συζύγου Μιχαήλ Σωπασουδάκη, σύµφωνα µε το οποίο το τίµηµα θα καταβληθεί από ισόποσο δάνειο του Ο.Ε.Κ., ο προσφεύγων ήταν κατά το χρόνο αυτόν, κάτοχος του υπό στοιχεία …….. αλβανικού διαβατηρίου, το οποίο ίσχυε έως 18.03.2013, στη 17η σελίδα του οποίου υπήρχε η υπό στοιχεία ……….. άδεια διαµονής αορίστου διάρκειας µε δικαίωµα πρόσβασης στην αγορά εργασίας και η προσφεύγουσα του υπό στοιχεία ……………. αλβανικού διαβατηρίου, το οποίο ίσχυε έως 18/3/2013 στη 14η σελίδα του οποίου υπήρχε η υπό στοιχεία ………… άδεια διαµονής για οικογενειακή επανένωση, και οι δύο µε Α.Φ Μ. …………… και ……………… της Δ.Ο.Υ. ΙΓ Αθηνών, αντίστοιχα, και θ) της µε αριθµ. πρωτ. ………..2008 απόφασης έγκρισης άτοκου δανείου προς τον προσφεύγοντα για αγορά κατοικίας µέχρι 160.000 ευρώ στο Νοµό Αττικής, µέσω προγράµµατος πολύτεκνων και δικαιούχων µε ανάπηρα µέλη του Οργανισµού Εργατικής Κατοικίας. Αντίθετα, το καθ ου, µε την από 28.03.2014 έκθεση απόψεων του Προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ. ΙΓ” Αθηνών, ζητεί την απόρριψη της κρινόµενης προσφυγής, προβάλλοντας ότι αλλοδαποί υπήκοοι- πλην των οµογενών και των υπηκόων κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης – όπως οι προσφεύγοντες, δεν απαλλάσσονται από το φόρο µεταβίβασης κατά την αγορά πρώτης κατοικίας.

4. Επειδή, όπως προκύπτει από το σύνολο των προσκοµιζόµενων αποδεικτικών στοιχείων, οι προσφεύγοντες, διαµένουν στην Ελλάδα µαζί µε τους δύο γιούς τους τουλάχιστον από το έτος 1999, ενώ η κόρη τους γεννήθηκε στην Αθήνα το έτος 2001, διατηρώντας, οικογενειακώς, µόνιµη κατοικία στην Αθήνα, σε σχολεία της οποίας φοίτησαν τα τέκνα τους, ο προσφεύγων (οικοδόµος) από το οικονοµικό έτος 1999 υποβάλει δηλώσεις φόρου εισοδήµατος, του εγκρίθηκε άτοκο στεγαστικό δάνειο από τον Ο.Ε.Κ. για την αγορά του ένδικου ακινήτου, ενώ, κατά το χρόνο της αγοράς του ένδικου ακινήτου, ήταν και οι δύο προσφεύγοντες κάτοχοι Α.Φ Μ. Σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα, προκύπτει, αφενός, η πραγµατική εγκατάστασή των προσφευγόντων στην Ελλάδα, αφετέρου, η πρόθεσή τους για µόνιµη εγκατάσταση στην ηµεδαπή, όπως επιβεβαιώνεται, και από συνέχιση χορήγησης αδειών διαµονής σε αµφότερους για αόριστο χρόνο, έως και σήµερα. Με τα δεδοµένα αυτά και λαµβάνοντας υπόψη, περαιτέρω, ότι σύµφωνα µε την προεκτεθείσα ερµηνεία του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 1078/1980, η απαλλαγή από το φόρο µεταβίβασης ακινήτων λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας παρέχεται, όχι µόνο σε Έλληνες υπηκόους, αλλά γενικώς σε φυσικά πρόσωπα, τα οποία κατοικούν µονίµως στην Ελλάδα, ανεξάρτητα από την ιθαγένειά τους, το Δικαστήριο κρίνει ότι οι προσφεύγοντες πληρούν την προϋπόθεση αυτή του νόµου. Συνεπώς, η προσβαλλόµενη αρνητική απάντηση του Προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ. Κ” Αθηνών, µε την οποία απορρίφθηκε η ταυτάριθµη αίτησή τους, περί ανάκλησης της µε αριθµ ……2009 κοινής δήλωσης φόρου µεταβίβασης ακινήτου, για το λόγο ότι ως αλλοδαποί δεν απαλλάσσονται από τον ένδικο φόρο ποσού ……… ευρώ για την αγορά του προαναφερόµενου ακινήτου και επιστροφής του, ως αχρεωστήτως καταβληθέντος, είναι µη νόµιµη και ακυρωτέα. Δεδοµένου, ωστόσο, ότι η φορολογική αρχή δεν έχει αποφανθεί σχετικά µε το εάν συντρέχουν, στην προκείµενη περίπτωση, οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις χορήγησης της ένδικης φοροαπαλλαγής, το Δικαστήριο κρίνει αναγκαίο να αναπέµψει την υπόθεση σε αυτήν προκειµένου να κρίνει περαιτέρω για την συνδροµή των λοιπών προϋποθέσεων.

5. Επειδή, κατ” ακολουθίαν των ανωτέρω, η κρινόµενη προσφυγή πρέπει να γίνει δεκτή, η προσβαλλόµενη …..2009 αρνητική απάντηση του Προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ. Κ” Αθηνών να ακυρωθεί και να γίνει δεκτή η ανάκληση της ……..2009 κοινής δήλωσης φόρου µεταβίβασης ακινήτου των προσφευγόντων. Κατά τα λοιπά, η υπόθεση πρέπει να αναπεµφθεί στη φορολογική αρχή , προκειµένου αυτή να κρίνει εάν συντρέχουν στην προκείµενη περίπτωση και οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις για τη χορήγηση στους προσφεύγοντες απαλλαγής από το φόρο µεταβίβασης ακινήτου, λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας και ακολούθως να προβεί σε νέα εκκαθάριση και επιστροφή στους προσφεύγοντες του τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντος φόρου µεταβίβασης. Τέλος, το καταβληθέν παράβολο πρέπει να αποδοθεί στους προσφεύγοντες (άρθρο 277 παρ. 9 του Κ Δ.Δ.).

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

Δέχεται την προσφυγή.

Ακυρώνει την ……….2009 αρνητική απάντηση του Προϊσταµένου της Δηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας Κ” Αθηνών, µε την οποία απορρίφθηκε η µε αριθ. πρωτ. …………2009 αίτηση των προσφευγόντων.

Δέχεται την ανάκληση της υποβληθείσας ενώπιον του Προϊσταµένου της Δ.Ο.Υ. Κ” Αθηνών µε αριθµ. …….2009 κοινής δήλωσης φόρου µεταβίβασης ακινήτου των προσφευγόντων.

Αναγνωρίζει ότι οι προσφεύγοντες, ως µόνιµοι κάτοικοι στην Ελλάδα, πληρούν τις νόµιµες προϋποθέσεις του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 1078/1980 περί απαλλαγής από το φόρο µεταβίβασης ακινήτου, λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας.

Αναπέµπει την υπόθεση στη Φορολονική Αρχή, προκειµένου να κριθεί εάν συντρέχουν, εν προκειµένω, και οι λοιπές νόµιµες προϋποθέσεις για τη χορήγηση στους προσφεύγοντες απαλλαγής από το φόρο µεταβίβασης ακινήτου, λόγω αγοράς πρώτης κατοικίας και να επιστρέψει, µετά από νέα εκκαθάριση, το φόρο που τυχόν καταβλήθηκε αχρεωστήτως από αυτούς.

Διατάζει την απόδοση του καταβληθέντος παραβόλου στους προσφεύγοντες.

Η απόφαση δηµοσιεύθηκε στο ακροατήριο του Δικαστηρίου κατά τη δηµόσια συνεδρίαση στις 30 Δεκεµβρίου 2014.