Άρθρα / Νομολογία

Επικαιρότητα

Εξώδικο επί πτυχίω φοιτητών

ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ –ΔΗΛΩΣΗ – ΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
Τον κον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, που κατοικοεδρεύει στο Αμαρούσιο Αττικής, οδός Αν. Παπανδρέου αριθμός 37 και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Υπουργό.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣ

Τον κον Πρύτανη του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Πανεπιστημίου αριθμός 30.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2014

——————————–

Είμαστε, άπαντες, φοιτητές, οι οποίοι εμπίπτουμε στις διατάξεις του άρθρου 80 παρ. 9α σε συνδ. με αρθρο 33 του Ν. 4009/2011, αναφορικά με την επαπειλούμενη διακοπή της φοίτησης μας λόγω της συμπληρώσεως του χρόνου φοίτησης όπως τουλάχιστον ορίζεται στο εν λόγω Νόμο.   Πριν λίγες ημέρες προς μεγάλη μας έκπληξη και απορία μέσω δημοσιευμάτων και αναρτήσεων στον ημερήσιο έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο πληροφορηθήκαμε την πρόθεση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων να προχωρήσει σε σχετική νομοθετική ρύθμιση και να διαγράψει όσους φοιτητές και φοιτήτριες εμπίπτουν στις ως άνω διατάξεις, χωρίς να λάβει υπόψη τη σύσταση Οργανισμών από το κάθε Εκπαιδευτικό Ίδρυμα, όπως ρητά προβλέπει ο ως άνω Νόμος.

Η καθυστέρηση σύστασης των Οργανισμών, δεν δικαιολογεί σε καμία περίπτωση την ενδεχόμενη κατάθεση ρύθμισης στο Ελληνικό Κοινοβούλιο για την οριζόντια και γενική διαγραφή μας, καθώς μια τέτοια ρύθμιση θα είναι σαφέστατα αντίθετη προς τις κείμενες διατάξεις του Συντάγματος, από τη στιγμή μάλιστα που θα παραβιάζει και την αρχή του  αυτοδιοίκητου των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων η οποία αρχή κατοχυρώνεται, επίσης, και στο άρθρο 1 παρ. 1 του ν.4009/2011 ως εξής: «…τα ΑΕΙ είναι νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, πλήρως αυτοδιοικούμενα. Η εποπτεία του κράτους ασκείται από τον Υπουργό Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Συντάγματος και τον παρόντα νόμο».

Η όποια διαγραφή «επί πτυχίω» φοιτητή θα πρέπει να γίνει με σχετική διαπιστωτική πράξη του Κοσμήτορα της κάθε Σχολής, αποκλειομένης κάθε άλλης δυνατότητας ή ρύθμισης, η οποία μάλιστα δεν είναι δυνατόν να προέλθει από κανένα άλλο όργανο της Διοίκησης, πολλώ μάλλον από το Υπουργείο, το οποίο ασκεί την εποπτεία επί των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, με τους περιορισμούς που ο ίδιος ο Συνταγματικός μας νομοθέτης αναφέρει στο άρθρο 16 παρ. 5. Ειδικότερα στην εν λόγω διάταξη ορίζεται ότι: «Η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση. Τα ιδρύματα αυτά τελούν υπό την εποπτεία του Κράτους, έχουν δικαίωμα να ενισχύονται οικονομικά από αυτό και λειτουργούν σύμφωνα με τους νόμους που αφορούν τους οργανισμούς τους.» Με την ανωτέρω συνταγματική διάταξη κατοχυρώνεται αφενός η πλήρης αυτοδιοίκηση των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) και αφετέρου η κρατική επ΄ αυτών εποπτεία (ΣτΕ 874/1992 Ολομ., 3519/1997, 438/1996, 3314/1995). Περιεχόμενο της κρατικής εποπτείας είναι, κατά την έννοια του Συντάγματος, η άσκηση ελέγχου νομιμότητας από κρατικό όργανο, επί των πράξεων των οργάνων των Α.Ε.Ι.

Σαφέστατα, δηλαδή, η εποπτεία δεν μπορεί να περιλαμβάνει και την υποκατάσταση του εποπτευόμενου οργάνου αλλά μόνο την προληπτική και κατασταλτική εποπτεία και μάλιστα σε ένα ζήτημα όπως το παρόν που επηρεάζει τη ζωή χιλιάδων φοιτητών και φοιτητριών της χώρας (καθώς και των οικογενειών τους) και των οποίων αντιπροσωπευτικό δείγμα είμαστε οι υπογράφοντες και υπογράφουσες το παρόν.

Η εφαρμογή του Ν. 4009/2011, προσκρούει σε πολλές διατάξεις του Συντάγματος όπως τις αρχές της αναλογικότητας και της ισότητας, ενώ οδηγεί σε μια απαράδεκτη αναδρομικότητα που δημιουργεί άνιση αντιμετώπιση των φοιτητών, στην οριζόντια διαγραφή τους, χωρίς να λύνει το παραμικρό πρόβλημα, αλλά με μία καθαρά και στενά λογιστική λογική και χωρίς ποσοτικά δεδομένα, και αιτιολόγηση προσπαθεί προσχηματικά να αντιμετωπίσει σημαντικά εκπαιδευτικά ζητήματα  υπό τις παρούσες μάλιστα κοινωνικές και οικονομικοπολιτικές συγκυρίες.

Σε κάθε περίπτωση ο Ν. 4009/2011 και κάθε ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση, όπως παρουσιάζεται από τα δημοσιεύματα, για τις προθέσεις της πολιτικής ηγεσίας, στον τύπο, δεν πρόκειται να αντιμετωπίσει συγκεκριμένα σημαντικά ζητήματα και τα οποία ενδεικτικά και επιγραμματικά συνίστανται στα εξής:

1) Οι διατάξεις των παραγράφων 9, α, β, και γ του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 προβλέπουν αφενός την οριζόντια «αυτοδίκαιη» διαγραφή (λόγω παρέλευσης της ανώτατης διάρκειας φοίτησης που ορίζει η συγκεκριμένη διάταξη) και αφετέρου τη ρύθμιση του θέματος από τους Οργανισμούς των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι, ωστόσο, δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί.

2) Δεν λαμβάνονται υπόψη οι ιδιαίτερες συνθήκες που μπορούν να οδηγήσουν σε καθυστέρηση των σπουδών, το ενδιαφέρον συνέχισης των σπουδών και άλλα δεδομένα.

3) Δεν δόθηκε στους παλιούς φοιτητές η δυνατότητα εφαρμογής άλλων ευνοϊκών προβλέψεων που ισχύουν για τους νεότερους συμφοιτητές τους (όπως π.χ. του άρθρου 33, παρ.3, περί εγγραφής φοιτητών μερικής φοίτησης, του άρθρου 33, παρ. 4, περί διακοπής φοίτησης, του άρθρου 35 περί συμβούλου σπουδών, του άρθρου 80, παρ. 9δ, περί δικαιώματος διακοπής των σπουδών «με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία της οικείας σχολής… για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη,επιθυμούν, και πάντως όχι περισσότερα από τον ελάχιστο αριθμό εξαμήνων που απαιτούνται για τη λήψη πτυχίου σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών»), λόγω μη ολοκλήρωσης των Οργανισμών (και ενδεχομένως και λόγω μη κατάρτισης του Κανονισμού των προπτυχιακών σπουδών, του άρθρου 34) και μάλιστα πολλοί φοιτητές αποτρέπονταν από το να δηλώσουν διακοπή σπουδών όταν το ζητούσαν στις γραμματείες των σχολών τους.

4) Δεν υπάρχουν στοιχεία που να επιβεβαιώνουν πιθανή επιβάρυνση των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τους επί πτυχίω φοιτητές, καθώς έχει καταργηθεί κάθε μέριμνα της πολιτείας προς αυτούς (συγγράμματα, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, σίτιση, στέγαση, εκπτώσεις στις μεταφορές, σε εισιτήρια, επιδόματα), εφόσον οι φοιτητές υπερβούν ορισμένη διάρκεια της φοίτησης.

5) Το μέτρο της διαγραφής, προσβάλλει ευθέως α) το συνταγματικό δικαίωμα της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας (Σ. 5 παρ.1). β) τη θεμελιώδη συνταγματική αρχή της ισότητας (Σ. 4 παρ. 1) γ) η αρχή της αναλογικότητας (Σ. 25 παρ. 1) δ) το δικαίωμα στην «ελευθερία της παιδείας» ( Σ16 παρ. 2 και 4).

6) Μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί η διαγραφή με κριτήριο την υποχρεωτική εγγραφή (εκτός λόγων ανωτέρας βίας) ανά εξάμηνο (παρ. 2 του άρθρου 33), που ουσιαστικά καθιστά τους ίδιους τους φοιτητές υπεύθυνους για τη συνέχιση ή μη των σπουδών τους, συνθήκη που θα συνέβαλλε στην εκκαθάριση των μητρώων των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

7) Ο αριθμός των επί πτυχίω φοιτητών δεν λαμβάνεται υπόψη για την έγκριση χρηματοδοτήσεων στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα (άρθ. 63 του ν.4009/2011).

8) Οι φοιτητές που υπερβαίνουν το όριο του ενδεικτικού προγράμματος σπουδών δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εκπροσώπηση των φοιτητών του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος (άρθ. 8 παρ. 6).

9) Στις τρέχουσες δυσχερέστατες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες των μνημονίων, ο νόμος λειτουργεί τιμωρητικά απέναντι σε μεγάλο ποσοστό φοιτητών που εργάζονται για να αντεπεξέλθουν σε αυτές, και με το πρόσχημα της οικονομικής ανακούφισης του φορολογούμενου πολίτη όχι μόνο δεν προστατεύει τη θέληση για παιδεία, αλλά πλήττει βαθιά το δικαίωμα του κάθε ανθρώπου στη μάθηση.

Ήδη δια του παρόντος σε συνέχεια των προφορικών μας διαμαρτυριών ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΟΜΑΣΤΕ ΕΝΤΟΝΩΣ σε κάθε απόφαση ή ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση πρόκειται να ληφθεί ή να κατατεθεί προς ψήφιση, με την οποία θα προβλέπεται η οριζόντια και αυτοδίκαιη διαγραφή δική μας και όλων γενικώς των «καθυστερούντων» επί πτυχίω  φοιτητών και φοιτητριών, κατά παρέκκλιση των Συνταγματικών διατάξεων περί αυτοδιοίκησης των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και περί εφαρμογής των αρχών της αναλογικότητας, ισότητας και ελεύθερης ανάπτυξης της προωπικότητας.

Επιπλέον, Σας γνωστοποιούμε με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας ότι προκειμένου να διαφυλάξουμε τα έννομα συμφέροντα μας προτιθέμεθα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων και Αρχών και κατά παντός υπευθύνου.

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός δικαιώματός μου, αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς αυτούς  στους οποία απευθύνεται και κοινοποιείται, προς γνώση τους και για τις έννομες συνέπειες, αντιγράφων αυτή ολόκληρη στην έκθεση επίδοσης.

Ο πληρεξούσιος δικηγόρος

ΤΖΑΜΤΖΗΣ Ν. ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ

ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 146Β – ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 11471

ΑΦΜ: 068830800 ΔΟΥ: Δ΄ΑΘΗΝΩΝ

ΤΗΛ./FAX:2103829463- ΚΙΝ:6945901805

e-mail: panostzamtzis@yahoo.gr