Άρθρα / Νομολογία

Επικαιρότητα

Αναγνώριση Μισθολογικού Κλιμακίου 2016-2017

Η διάταξη του άρθρου 26 του Ν. 4354/2015 ανέστειλε για όλους του δημόσιους υπαλλήλους την τη χορήγηση του Μισθολογικού τους Κλιμακίου για την περίοδο από 1-1-2016 έως και 31-12-2017. Προκειμένου λοιπόν να υπάρξει δικαστική διεκδίκηση των αποδοχών Σας για το νόμιμο χρονικό διάστημα μέχρι σήμερα αλλά και την μελλοντική αναγνώριση του, Σας ενημερώνουμε για τα εξής:  
 
1) Θα ασκηθούν αγωγές αφενός για τους/τις μόνιμους/ες εκπαιδευτικούς και δημόσιους υπαλλήλους στο Διοικητικό Πρωτοδικείο του τόπου υπηρέτησης τους αφετέρου για τους/τις αναπληρωτές/τριες και ΙΔΑΧ στο Ειρηνοδικείο Αθηνών.  Η κατάθεση και επίδοση των αγωγών θα γίνει το αργότερο μέχρι την 31/03/2023. 

2) Το συνολικό κόστος για τη συμμετοχής στην παραπάνω δικαστική ενέργεια ανέρχεται στο ποσό των είκοσι πέντε Ευρώ (25,00 €), με τη διευκρίνιση οτι μέχρι το τέλος της διαδικασίας δεν θα υπάρξει άλλη επιπλέον επιβάρυνσή. Στο ανωτέρω ποσό περιλαμβάνονται οι δαπάνες για την κατάθεση των δικογράφων (αμοιβή σύνταξης των δικογράφων, επιδόσεις προς το Δημόσιο, δικηγορικές προεισπράξεις, ΦΠΑ).     

3) Το χρηματικό ποσό της συμμετοχής (των 25,00 Ευρώ) μπορεί να κατατεθεί, το αργότερο μέχρι την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023, στους κάτωθι τραπεζικούς λογαριασμούς: 
1. Τράπεζα Πειραιώς: GR6001714550006455010032121
2. ALPHA BANK:  GR9001401300130002101326432
3. Εθνική Τράπεζα: GR2001104450000044574636690 
Δικαιούχος: Τζαμτζής Παναγιώτης
Αιτιολογία (οπωσδήποτε): ΕΠΩΝΥΜΟ – ΜΚ 2016-2017

4) Στο παρόν επισυνάπτονται ΤΡΙΑ αρχεία εκ των οποίων είναι αφενός (i) η εξουσιοδότηση και αφετέρου (ii) το εργολαβικό για την ποσοστιαία αμοιβή του γραφείου μετά την καταβολή, στον/στην κάθε ενάγοντα/ενάγουσα, όποιου ποσού αποζημίωσης επιδικάσει το Δικαστήριο. Τα έγγραφα αυτά τα τυπώνετε, τα συμπληρώνετε (μόνο τα προσωπικά Σας στοιχεία και τίποτε άλλο), τα υπογράφετε, με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής σας και εν συνεχεία μαζί με ένα τελευταίο Ενημερωτικό Σημείωμα Αποδοχών, μας τα αποστέλλετε, με απλή ταχυδρομική επιστολή και όχι courier και μέχρι 31/3/2023, στη διεύθυνση του γραφείου: 
Λεωφ.  Αλεξάνδρας αριθμός 142, 6ος όροφος, ΤΚ 11471, Αθήνα.

 ΠΡΟΣΟΧΗ!!: Στον φάκελο θα βάλετε μόνο αυτα τα έγγραφα, δηλαδή α) την εξουσιοδότηση (η οποία μπορεί να εκδοθεί και μέσω gov.gr), β) το εργολαβικό και γ) τελευταίο Ενημερωτικό Σημείωμα Αποδοχών και τίποτε άλλο. 

5) Επίσης στο παρόν επισυνάπτεται ένα αρχείο (iii) με τα στοιχεία του/της αιτούντος/σης, το οποίο αφού συμπληρώσετε το στέλνετε σε μορφή .doc στην ηλεκτρονική διεύθυνση του γραφείου μας: tzamtzislawoffice@gmail.com. Συμπληρώνετε όλα τα αιτούμενα στοιχεία και κυρίως την ένδειξη για την καταβολή του ποσού συμμετοχής (ημερομηνία και Τράπεζα). 
Θερμή παράκληση για καταβολή του ποσού πριν την αποστολή του εν λόγω αρχείου, προκειμένου να υπάρξει επίσπευση της διαδικασίας.

i) ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΚ 2016-2017

ii) ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΑΓΩΓΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΚ 2016-2017

iii) ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΚ 2016-2017