Άρθρα / Νομολογία

Επικαιρότητα

ΕΑ ΣτΕ 100/2022 -Δεκτή αίτηση αναστολής ανεμβολίαστου νοσηλευτή

Αριθμός 100/2022

Η Επιτροπή Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας

(άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989, όπως ισχύει)

___________________

Συνεδρίασε σε συμβούλιο στις 9 Αυγούστου 2022, με την εξής σύνθεση: ……

Για να αποφασίσει σχετικά με την από 17 Ιουνίου 2022 αίτηση:

του….,

κατά των: 1) Υπουργού Υγείας και 2) Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με την αίτηση αυτή η αιτούσα επιδιώκει να ανασταλεί η εκτέλεση: α) της υπ’ αριθ. Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, β) του υπ’ αριθ. 655/11.8.2021 εγγράφου του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, γ) της με αριθμ. …… απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου ……. «……….», καθώς και κάθε άλλης σχετικής πράξης ή παράλειψης της Διοικήσεως.

Κατά τη συνεδρίασή της η Επιτροπή άκουσε την εισηγήτρια, Πάρεδρο ……….

Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α

Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο ν Ν ό μ ο

1. Επειδή, η κρινόμενη αίτηση νομίμως ασκείται χωρίς καταβολή του προβλεπόμενου στον νόμο παραβόλου, εφόσον χορηγήθηκε στον αιτούντα ευεργέτημα πενίας με την …………. πράξη της Προέδρου του ………….. του Δικαστηρίου, σύμφωνα με το άρθρο 37 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ο αιτών, υπάλληλος του Γενικού Νοσοκομείου …… με την επωνυμία «……..» του κλάδου ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού και ειδικότητας μεταφορέων ασθενών, ζητεί την αναστολή εκτέλεσης: α) της Δ1α/Γ.Π.οικ.50933/13.8.2021 κοινής απόφασης του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας με τίτλο «Διαδικασία και λόγοι απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού» (Β’ 3794), β) του 655/11.8.2021 εγγράφου του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας προς τους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών, το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.) και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) με θέμα «Υποχρέωση εμβολιασμού του προσωπικού σε δομές παροχής υπηρεσιών υγείας και άμεση αναπλήρωση ανεμβολίαστου προσωπικού», γ) της με αριθμ. πρωτ. ………………… απόφασης του Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου …………… «……………………..» με την οποία επιβλήθηκε στον αιτούντα, από την 1η.9.2021, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων, χωρίς δικαίωμα καταβολής αποδοχών, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας και ειδικότερα για τον λόγο ότι κατά την ως άνω ημερομηνία ο αιτών δεν είχε λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοιού COVID-19, κατ’ επίκληση των διατάξεων του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 και δ) κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης προγενέστερης ή μεταγενέστερης. Κατά των ως άνω πράξεων ο αιτών έχει ασκήσει την με αριθμ. καταθ. …………………… αίτηση ακυρώσεως, δικάσιμος της οποίας έχει ορισθεί η …….2022.

3. Επειδή, στο άρθρο 52 του π.δ. 18/1989, όπως ισχύει, ορίζονται τα εξής: «1. … 2. Επιτροπή που συγκροτείται κάθε φορά από τον πρόεδρο του Συμβουλίου ή του αρμόδιου τμήματος …, μπορεί, μετά από αίτηση εκείνου που άσκησε αίτηση ακυρώσεως, να αναστείλει την εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης, με συνοπτικά αιτιολογημένη απόφαση η οποία εκδίδεται σε συμβούλιο. 3. … 6. Η αίτηση αναστολής εκτέλεσης γίνεται δεκτή, όταν κρίνεται ότι η άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης θα προκαλέσει στον αιτούντα βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αίτησης ακύρωσης. Η αίτηση όμως μπορεί να απορριφθεί, αν κατά τη στάθμιση της βλάβης του αιτούντος, των συμφερόντων τρίτων και του δημοσίου συμφέροντος κρίνεται ότι οι αρνητικές συνέπειες από την αποδοχή θα είναι σοβαρότερες από την ωφέλεια του αιτούντος. 7. Εάν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη, μπορεί να δεχτεί την αίτηση αναστολής, ακόμα και αν η βλάβη του αιτούντος από την άμεση εκτέλεση της προσβαλλόμενης πράξης δεν κρίνεται ως ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη. Αντίθετα, η αίτηση αναστολής μπορεί να απορριφθεί ακόμα και σε περίπτωση ανεπανόρθωτης ή δυσχερώς επανορθώσιμης βλάβης, αν η Επιτροπή εκτιμά ότι η αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως απαράδεκτη ή προδήλως αβάσιμη. 8. Η Επιτροπή, εκτός από την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, μπορεί να διατάξει και κάθε άλλο, κατά περίπτωση, κατάλληλο μέτρο, χωρίς να δεσμεύεται από τις προτάσεις των διαδίκων. 9. …». Σύμφωνα με την ως άνω διάταξη, αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης διατάσσεται, μεταξύ άλλων, και στην περίπτωση που η σχετική αίτηση ακυρώσεως παρίσταται προδήλως βάσιμη (Ε.Α. 303/2021 Ολομ., 250-252/2021 Ολομ., 101/2021 Ολομ., 177/2019, 322/2018, 180/2012 Ολομ. κ.ά.). Περίπτωση πρόδηλης βασιμότητας του κυρίου ενδίκου βοηθήματος συντρέχει, ιδίως, όταν αυτό βασίζεται σε πάγια νομολογία ή νομολογία της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας και πάντως όχι όταν πιθανολογείται απλώς η ευδοκίμησή του (Ε.Α. 8-13/2022, 303/2021 Ολομ., 250-252/2021 Ολομ., 101/2021 Ολομ., 343/2019, 232/2019 Ολομ., 161/2019 Ολομ., 58/2018 κ.ά.). Εξάλλου, η αποδοχή αιτήσεως αναστολής λόγω πρόδηλης βασιμότητας της ασκηθείσας αιτήσεως ακυρώσεως προϋποθέτει, πάντως, την έλλειψη αμφιβολιών ως προς το παραδεκτό της αιτήσεως ακυρώσεως (Ε.Α. 250-252/2021 Ολομ., 184/2019, 163/2019, 201/2018, 247/2017).

4. Επειδή, κατά τα παγίως γενόμενα δεκτά, η αναστολή εκτέλεσης κανονιστικής πράξης ή η διαταγή άλλου κατάλληλου μέτρου σε σχέση με κανονιστική πράξη προς αποτροπή βλάβης του αιτούντος δεν είναι κατ’ αρχήν επιτρεπτή. Συγχωρείται κατ’ εξαίρεση στην περίπτωση που η ασκηθείσα αίτηση ακυρώσεως είναι προδήλως βάσιμη, καθώς και στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος επικαλείται και αποδεικνύει ότι από την εφαρμογή της κανονιστικής πράξης θα υποστεί ευθεία και άμεση βλάβη, δυσχερώς επανορθώσιμη σε περίπτωση ευδοκίμησης της αιτήσεως ακυρώσεως, οπότε – και εφόσον δεν συντρέχει λόγος δημοσίου συμφέροντος περί του αντιθέτου – χορηγείται αναστολή της εκτέλεσης μόνο ως προς τον αιτούντα (Ε.Α. 8-12/2022, 303/2021 Ολομ., 84/2021 Ολομ., βλ. και Ε.Α. 101/2021 Ολομ., 241-245/2018, 146/2017, 79/2016, 122/2015 κ.ά.).

5. Επειδή, περαιτέρω, οι διοικητικές πράξεις που αναφέρονται στην υπηρεσιακή κατάσταση των υπαλλήλων, όπως εν προκειμένω η πράξη επιβολής στον αιτούντα του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, συνάπτονται άμεσα προς την ομαλή λειτουργία της δημόσιας υπηρεσίας και, ως εκ τούτου, λόγοι δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν την άμεση εκτέλεσή τους. Συνεπώς, οι πράξεις αυτές δεν υπόκεινται, καταρχήν, σε αναστολή εκτέλεσης, η οποία μόνο σε όλως εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να χορηγηθεί, μετά από συνεκτίμηση της βλάβης του αιτούντος και του δημόσιου συμφέροντος (Ε.Α. 13/2022, βλ. και Ε.Α. 133/2021 Ολομ.).

6. Επειδή, στο άρθρο 205, υπό τον τίτλο «Υποχρέωση επίδειξης πιστοποιητικού ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης», του ενταγμένου στο Κεφάλαιο Γ´ «Επείγουσες ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού COVID-19», του ν. 4820/2021 «Οργανικός Νόμος του Ελεγκτικού Συνεδρίου και άλλες ρυθμίσεις» (Α΄ 130/23.7.2021), όπως ίσχυε πριν την αντικατάσταση του πρώτου εδαφίου του με το άρθρο 64 παρ. 3 του ν. 4872/2021 (Α΄ 247/10.12.2021), ορίζονται τα εξής: «Οι εργαζόμενοι στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τον εμβολιασμό απέναντι στον κορωνοϊό COVID-19 ή έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου, υποχρεούνται, όπως επιδεικνύουν στον προϊστάμενο της οργανικής μονάδας όπου υπηρετούν ή στον εργοδότη τους, αντίστοιχα, Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α΄ 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου-κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α΄ 256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ’ αρ. 2650/10.4.2020 (Β΄ 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, εφόσον υφίστανται. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α΄ 118), τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου. Η υποχρέωση επίδειξης ισχύει έως τις 31.12.2021». Η ισχύς του άρθρου 205 παρατάθηκε αρχικά έως την 31η.3.2022 με το άρθρο 1 παρ. 1 του ν. 4876/2021 (Α’ 251/23.12.2021), στη συνέχεια έως την 30η.6.2022 με το άρθρο δεύτερο παρ. 1 του ν. 4917/2022 (Α’ 67/31.3.2022) και, τέλος, έως την 30η.9.2022 με το άρθρο 3 παρ. 1 του ν. 4950/2022 (Α’ 128/2.7.2022). Περαιτέρω, στο άρθρο 206 του αυτού νόμου, όπως αυτό ίσχυε πριν από την αντικατάστασή του από το άρθρο 36 του ν. 4829/2021 (Α’166/10.9.2021) και το άρθρο τεσσαρακοστό του ν. 4839/2021 (Α’ 181/2.10.2021), ορίζεται ότι: «1α. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων και φροντίδας ατόμων με αναπηρία (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό προσωπικό), ήτοι: … 2. Για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας, εμβολιάζεται υποχρεωτικά κατά του κορωνοϊού COVID-19 όλο το προσωπικό (ιατρικό, παραϊατρικό, νοσηλευτικό, διοικητικό και υποστηρικτικό) σε ιδιωτικές, δημόσιες και δημοτικές δομές υγείας (διαγνωστικά κέντρα, κέντρα αποκατάστασης, κλινικές, νοσοκομεία, δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, μονάδες νοσηλείας, Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας και Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας). 3. Ως προσωπικό των δομών των παρ. 1 και 2 νοείται κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει προς τον φορέα λειτουργίας τους υπηρεσίες ή εκτελεί έργο με επαχθή αιτία ή εθελοντικά με φυσική παρουσία εντός των δομών αυτών, καθώς και κάθε φυσικό πρόσωπο που παρέχει υπηρεσίες, με φυσική παρουσία εντός των ίδιων δομών, σε νομικό πρόσωπο, με το οποίο είναι συμβεβλημένος ο φορέας λειτουργίας των δομών. 4. Δεν υπέχουν την υποχρέωση των παρ. 1 και 2 όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι (6) μηνών από τη νόσηση και όσοι έχουν αποδεδειγμένους λόγους υγείας που εμποδίζουν τη διενέργεια του εμβολίου. Οι λόγοι υγείας του πρώτου εδαφίου, στη βάση ειδικής λίστας εξαιρέσεων που προσδιορίζει η Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών, εγκρίνονται από τριμελείς επιτροπές ανά υγειονομική περιφέρεια, οι οποίες αποτελούνται από ιατρούς του Εθνικού Συστήματος Υγείας και πανεπιστημιακούς ιατρούς. 5. Για την εφαρμογή των παρ. 1 και 2 απαιτείται η επίδειξη Ψηφιακού Πιστοποιητικού COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α` 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή βεβαίωσης εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α` 256), ή βεβαίωσης θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ` αρ. 2650/10.4.2020 (Β` 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, ή ισοδύναμου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης τρίτης χώρας. Το πιστοποιητικό ή η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου ελέγχεται από τον εργοδότη ή τον υπεύθυνο της μονάδας μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 33 του ν. 4816/2021 (Α` 118), τηρουμένων και των λοιπών διατάξεων του ανωτέρω άρθρου. 6. Ο εκάστοτε εργοδότης ή υπεύθυνος μονάδας οφείλει να ενημερώνει τους εργαζόμενους με κάθε πρόσφορο μέσο για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν άρθρο. Στην περίπτωση της παρ. 1, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως τις 16 Αυγούστου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση της παρ. 2, το υπόχρεο προσωπικό πρέπει να έχει λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση έως την 1η Σεπτεμβρίου 2021, η δε ολοκλήρωση του εμβολιαστικού κύκλου πρέπει να γίνει σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στην περίπτωση μη τήρησης της υποχρέωσης αυτής, επέρχονται οι ακόλουθες συνέπειες: α) Ειδικώς στην περίπτωση εργαζομένων σε φορείς του δημοσίου τομέα, υπό την έννοια της περ. (α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α` 143), που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος, με απόφαση του επικεφαλής του φορέα επιβάλλεται, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας. Κατά τον χρόνο αναστολής καθηκόντων, ο οποίος δεν λογίζεται ως χρόνος πραγματικής δημόσιας υπηρεσίας, δεν καταβάλλονται αποδοχές. Με την πραγματοποίηση της πρώτης ή της μοναδικής δόσης η αναστολή αίρεται με όμοια απόφαση του φορέα, υπό την προϋπόθεση της ολοκλήρωσης του εμβολιαστικού κύκλου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες και στον προβλεπόμενο χρόνο. Στους εργαζόμενους, στους οποίους έχει επιβληθεί το μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων και μέχρι την άρση αυτού δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε υπηρεσιακής μεταβολής, η άσκηση ή η χορήγηση άδειας για την άσκηση ιδιωτικού έργου με αμοιβή, καθώς και η χορήγηση πάσης φύσεως αδειών. Στους εργαζόμενους αυτούς, για το χρονικό διάστημα που τελούν σε αναστολή, ισχύουν οι περιορισμοί και τα ασυμβίβαστα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία [όπως τα δύο τελευταία εδάφια της περίπτωσης α’ προστέθηκαν και η περίπτωση α’ διαμορφώθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 67 του ν. 4886/2022 (Α’ 12/24.1.2022), η οποία, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου, ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία επιβολής του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής άσκησης καθηκόντων σε κάθε εργαζόμενο και οι διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί κατά παράβαση αυτής ανακαλούνται]. β) Σε κάθε άλλη περίπτωση πλην της περ. (α), ο εργοδότης υποχρεούται να μην κάνει δεκτή την παροχή της εργασίας του εργαζομένου και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών για το χρονικό διάστημα μη παροχής εργασίας λόγω εφαρμογής του παρόντος. To προηγούμενο εδάφιο εφαρμόζεται και σε συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, καθώς και σε συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας δανειζόμενου προσωπικού ή προσωπικού που συμβάλλεται με εργολάβο. Στον εργοδότη που απασχολεί προσωπικό κατά παράβαση του παρόντος, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο βα) δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ και, ββ) σε περίπτωση υποτροπής, που διαπιστώνεται σε επανέλεγχο, είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ για κάθε παράβαση και έως διακοσίων χιλιάδων (200.000) ευρώ. 7. α) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του κατά περίπτωση συναρμόδιου Υπουργού, δύνανται να εξειδικεύονται και να επεκτείνονται οι κατηγορίες των προσώπων που υποχρεούνται σε εμβολιασμό, να καθορίζονται η διαδικασία και ο χρόνος διενέργειας του εμβολιασμού, καθώς και τυχόν προτεραιοποίηση, η παρακολούθηση και ο τρόπος ελέγχου της συμμόρφωσης με την υποχρέωση, οι ειδικότεροι όροι προστασίας των προσωπικών δεδομένων και προβλέπεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος. β) Με απόφαση του Υπουργού Υγείας εξειδικεύονται οι περιπτώσεις και η διαδικασία απαλλαγής από την υποχρέωση εμβολιασμού για ιατρικούς λόγους και καθορίζονται άλλες αναγκαίες λεπτομέρειες για την εφαρμογή της παρ. 4. 8. Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογείται έως τις 31.10.2021». Με το άρθρο 94 του ν. 4850/2021 (Α΄ 208/5.11.2021), η αμέσως προηγούμενη παράγραφος 8 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 διαμορφώθηκε ως εξής: «Η εφαρμογή του παρόντος άρθρου επαναξιολογείται έως την 31η.12.2021», ακολούθως η ισχύς της ίδιας παραγράφου 8 περί επαναξιολόγησης της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού παρατάθηκε έως την 31η.3.2022 με την παράγραφο 2 του άρθρου 1 του ν. 4876/2021 (Α’ 251/23.12.2021) και, στη συνέχεια, έως την 31η.12.2022 με την παράγραφο 2 του άρθρου δεύτερου του ν. 4917/2022 (Α’ 67/31.3.2022). Εξάλλου, στο άρθρο 207 του ίδιου ν. 4820/2021, υπό τον τίτλο «Προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου», προβλέπεται ότι: «Σε περίπτωση εφαρμογής της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 [επιβολής, δηλαδή, του ειδικού διοικητικού μέτρου της αναστολής καθηκόντων] δύναται να προσλαμβάνεται για τους φορείς που εντάσσονται στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου σύμφωνα με το άρθρο 36 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6) προσωπικό με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων. Ο ανώτατος αριθμός του προς πρόσληψη προσωπικού δεν δύναται να υπερβαίνει τον αριθμό του προσωπικού, που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων κατ’ εφαρμογή της περ. (α) της παρ. 6 του άρθρου 206 και υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις και όρους: α) Το προσωπικό που προσλαμβάνεται κατ` εφαρμογήν του παρόντος οφείλει κατά τον χρόνο πρόσληψης να προσκομίσει: αα) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α` 87), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 (Α` 95) με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού COVID-19 ή βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α` 256), ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η συμπλήρωση δεκατεσσάρων ημερών από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού, αβ) είτε Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate – EUDCC) του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/953 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2021 και του άρθρου πρώτου της από 30.5.2021 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4806/2021 με πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του φυσικού προσώπου – κατόχου του όσον αφορά στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19 ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ` αρ. 2650/10.4.2020 (Β` 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας, από όπου προκύπτει η παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης. Στην περίπτωση αυτή η λήξη της σύμβασης ορισμένου χρόνου δεν μπορεί να είναι μεταγενέστερη των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία της θετικής διάγνωσης. β) Οι σχετικώς συναπτόμενες συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου δεν δύναται να διαρκούν πέραν των τριών (3) μηνών, με δυνατότητα παράτασης έως τρεις (3) μήνες ακόμα». Τέλος, με το άρθρο 57 του ν. 4921/2022 (Α’ 75/18.4.2022) ορίστηκαν τα εξής: «Η ισχύς των συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου που έχουν συναφθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 207 του ν. 4820/2021 (Α’130), περί προσλήψεων προσωπικού ορισμένου χρόνου, παρατείνεται από τη λήξη της έως την άρση της αναστολής καθηκόντων του προσωπικού το οποίο αντικαθιστούν και όχι πέραν της 31ης.12.2022».

7. Επειδή, μετά τη θέση σε ισχύ του ν. 4820/2021 ο Αναπληρωτής Υπουργός Υγείας απέστειλε στους Διοικητές των Υγειονομικών Περιφερειών, το ΕΚΑΒ-ΚΕΠΥ και τον ΕΟΔΥ το 655/11.8.2021 έγγραφο, με θέμα «Υποχρέωση εμβολιασμού του προσωπικού σε δομές παροχής υπηρεσιών υγείας και άμεση αναπλήρωση ανεμβολίαστου προσωπικού». Με το έγγραφο αυτό, μεταξύ άλλων, έγινε αναφορά στο περιεχόμενο των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 σχετικά με τον υποχρεωτικό εμβολιασμό κατά του κορωνοιού COVID-19 όλου του προσωπικού των ιδιωτικών, δημόσιων και δημοτικών δομών παροχής υπηρεσιών υγείας, κλήθηκαν τα αρμόδια επιστημονικά όργανα των δομών υγείας (επιστημονικό συμβούλιο, επιτροπή λοιμώξεων) να προβούν στην ενημέρωση του προσωπικού τους σχετικά με τον εμβολιασμό κατά του κορωνοιού COVID-19, προκειμένου όσοι είναι ανεμβολίαστοι να ενθαρρυνθούν να προχωρήσουν σε αυτόν και, τέλος, κλήθηκαν οι αποδέκτες του εγγράφου αυτού να ολοκληρώσουν χωρίς καθυστέρηση όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την αναπλήρωση του προσωπικού που θα τεθεί, από την 1η.9.2021, σε αναστολή καθηκόντων λόγω του μη εμβολιασμού του, προκειμένου να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία των δομών υγείας. Περαιτέρω, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 206 παρ. 7 περ. β’ του ν. 4820/2021, εκδόθηκε η Δ1α/Γ.Π.οικ. 50933/13.8.2021 κοινή απόφαση του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας σχετικά με τη διαδικασία και τους λόγους απαλλαγής από την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Η έκδοση της απόφασης αυτής, κατόπιν της από 27.7.2021 γνώμης της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών (37η συνεδρίαση) στην οποία περιγράφονται αντενδείξεις για τον εμβολιασμό κατά του κορωνοϊού και συστάσεις προς τους επαγγελματίες υγείας, υπαγορεύθηκε από την ανάγκη να εξειδικευθούν οι περιπτώσεις και η διαδικασία απαλλαγής από τον υποχρεωτικό εμβολιασμό, καθώς και οι λόγοι εξαίρεσης, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοιού COVID – 19. Η κοινή αυτή απόφαση εφαρμόζεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα που υπόκεινται σε υποχρεωτικό εμβολιασμό σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν. 4820/2021, ως προς τα οποία συντρέχουν οι περιοριστικά προβλεπόμενοι λόγοι εξαίρεσης του άρθρου 2 αυτής (άρθρο 1). Ειδικότερα, στο άρθρο 2 της απόφασης καθορίζονται οι ιατρικοί λόγοι απαλλαγής από τον εμβολιασμό, τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία για τη λήψη της σχετικής απόφασης, ορίζεται δε αποκλειστική προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων απαλλαγής κατά την οποία αναστέλλεται η επιβολή κυρώσεων στους υπόχρεους εμβολιασμού.

8. Επειδή, η ατομική διοικητική πράξη με την οποία επιβλήθηκε στον αιτούντα, μόνιμο υπάλληλο του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «………………..», το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων, ανήκει κατ’ αρχήν ανεκκλήτως στη αρμοδιότητα του Διοικητικού Εφετείου (άρθρο 1 παρ. 1 εδαφ. α΄ και άρθρο 5Α εδάφιο πρώτο του ν. 702/1977, Α΄ 268), ως αφορώσα την υπηρεσιακή κατάσταση μονίμου υπαλλήλου ν.π.δ.δ., ωστόσο, δεν είναι πρόδηλο ότι η πράξη αυτή δεν θα δικασθεί από το Δικαστήριο, δεδομένου ότι αυτή είναι συναφής με τις δύο άλλες ρητώς προσβαλλόμενες διοικητικές πράξεις εφόσον όλες έχουν εκδοθεί κατ’ εφαρμογή του ίδιου άρθρου 206 του ν. 4820/2021 και ρυθμίζουν ενιαίως ζητήματα που ανακύπτουν επί της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού του προσωπικού σε δομές παροχής υπηρεσιών υγείας, με την δε εκκρεμή αίτηση ακυρώσεως αμφισβητείται, μεταξύ άλλων, και η συμφωνία του ανωτέρω άρθρου 206, που αποτελεί ευθέως έρεισμα όλων των προσβαλλόμενων πράξεων, προς συνταγματικές διατάξεις. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή Αναστολών, λαμβάνοντας υπόψη τη δυνατότητα αυτή του Δικαστηρίου να κρατήσει προς εκδίκαση την υπόθεση και κατά το μέρος που αφορά την ως άνω ατομική διοικητική πράξη (βλ. άρθρο 34 παρ. 1 του ν. 1968/1991, Α΄ 150, καθώς και Σ.τ.Ε. 2770-2775/2020 Ολομ., 192/2022 Ολομ.) και την ανάγκη έγκαιρης χορήγησης προσωρινής δικαστικής προστασίας, κρίνει ότι δεν κωλύεται από τη διάταξη του άρθρου 5 του ν. 2479/1997 (Α΄ 67) – με την οποία ορίζεται ότι αρμόδιο να διατάξει αναστολή εκτέλεσης διοικητικής πράξης είναι αποκλειστικά και μόνον το δικαστήριο στη δικαιοδοσία του οποίου ανήκει η ακύρωση της πράξης αυτής – να επιληφθεί της κρινόμενης αίτησης κατά το μέρος αυτής που αφορά την αναστολή εκτέλεσης της ατομικής διοικητικής πράξης με την οποία τέθηκε ο αιτών σε καθεστώς αναστολής άσκησης καθηκόντων (Ε.Α. 13/2022, βλ. και Ε.Α. 133/2021 Ολομ., 292/2018, 54/2017, 329/2016, 168/2016, 205/2015 κ.ά.).

9. Επειδή, ο αιτών ζητεί την αναστολή των ανωτέρω διοικητικών πράξεων, προβάλλει δε ότι η ένδικη αίτηση αναστολής πρέπει να γίνει δεκτή λόγω πρόδηλης βασιμότητας της αιτήσεως ακυρώσεως. Ειδικότερα, με την αίτηση ακυρώσεως προβάλλεται ότι η ατομική διοικητική πράξη με την οποία επιβλήθηκε στον αιτούντα, από την 1η.9.2021, το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων για τον λόγο ότι κατά την ως άνω ημερομηνία ο αιτών δεν είχε λάβει την πρώτη ή τη μοναδική δόση εμβολιασμού κατά του κορωνοιού COVID – 19 έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 206 παρ. 4 του ν. 4820/2021 σύμφωνα με το οποίο δεν υπέχουν υποχρέωση εμβολιασμού όσοι έχουν νοσήσει και για διάστημα έξι μηνών από τη νόσηση, στη συγκεκριμένη δε περίπτωση ο αιτών κατείχε, κατά τον χρόνο έκδοσης της ως άνω ατομικής διοικητικής πράξης, πιστοποιητικό νόσησης από τον κορωνοιό COVID -19 με διάρκεια ισχύος μέχρι ………………… Περαιτέρω, προβάλλεται ότι η ως άνω ατομική διοικητική πράξη, έχουσα ως έρεισμα το άρθρο 206 του ν. 4820/2021 με το οποίο θεσπίζεται ο υποχρεωτικός εμβολιασμός του συνόλου του προσωπικού στις δομές υγείας, παραβιάζει την αρχή της προστατευομένης εμπιστοσύνης του πολίτη στη Διοίκηση όσον αφορά τον εκ των προτέρων καθορισμό των κριτηρίων διορισμού σε δημόσια υπηρεσία δεδομένου ότι με τη ρύθμιση αυτή τίθεται μία πρόσθετη προϋπόθεση όσον αφορά την κατάσταση υγείας του αιτούντος ως υπαλλήλου ν.π.δ.δ. που δεν ίσχυε κατά τον χρόνο διορισμού του. Επίσης, προβάλλεται ότι η ίδια ως άνω πράξη παραβιάζει την αρχή της αναλογικότητας διότι στηρίζεται σε νομοθετική διάταξη (περί υποχρεωτικού εμβολιασμού) που παραβιάζει ευθέως την αρχή της αναλογικότητας, καθώς ο νομοθέτης επέλεξε την κυρωτική ρύθμιση της υποχρεωτικής άνευ αποδοχών άδειας σε περίπτωση μη εμβολιασμού του προσωπικού των δομών παροχής υπηρεσιών υγείας, μέτρο το οποίο οδηγεί σε πλήρη αποστέρηση κάθε μέσου βιοπορισμού των μη εμβολιασμένων εργαζομένων και σε οικονομική εξαθλίωση αυτών, παραλείποντας να υιοθετήσει ηπιότερα αλλά εξίσου πρόσφορα μέτρα για την αποφυγή της διασποράς της πανδημίας, όπως τη μετακίνηση του μη εμβολιασμένου προσωπικού σε άλλες υπηρεσίες προκειμένου να μην έρχεται σε επαφή με ασθενείς σε δημόσιες δομές υγείας. Τέλος, προβάλλεται παραβίαση της απορρέουσας από το άρθρο 4 παρ. 1 του Συντάγματος αρχής της ισότητας, πρωτίστως διότι θεσπίζεται μια ιδιαίτερα βαρεία προσβολή των δικαιωμάτων του αιτούντος, όπως η υποχρέωση εμβολιασμού, την ίδια στιγμή που αντίστοιχη υποχρέωση προστασίας της δημόσιας υγείας δεν θεσπίζεται για άλλες κατηγορίες εργαζομένων και, μάλιστα, κατηγορίες που άμεσα συνάπτονται με χώρους υπερμετάδοσης της νόσου και, ως εκ τούτου, αποτελούν κίνδυνο για τη δημόσια υγεία λόγω πιθανής διασποράς του COVID -19, όπως είναι τα μέλη των σωμάτων ασφαλείας και οι εκπαιδευτικοί.

10. Επειδή, ο ισχυρισμός του αιτούντος ότι η αίτηση αναστολής πρέπει να γίνει δεκτή λόγω της πρόδηλης βασιμότητας της συναφούς αιτήσεως ακυρώσεως είναι απορριπτέος, διότι οι προβαλλόμενοι με την αίτηση ακυρώσεως λόγοι, ανεξαρτήτως της εκτελεστότητας της δεύτερης προσβαλλόμενης με την αίτηση αυτή πράξης (υπ’ αριθ. 655/11.8.2021 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας), δεν παρίστανται προδήλως βάσιμοι. Τούτο διότι οι λόγοι αυτοί δεν στηρίζονται σε πάγια νομολογία ή απόφαση της Ολομέλειας του Δικαστηρίου, ενώ, περαιτέρω, οι κρίσιμες διατάξεις του ν. 4820/2021 δεν έχουν τύχει νομολογιακής επεξεργασίας (Ε.Α. 303/2021 Ολομ., 250-252/2021 Ολομ.). Άλλωστε, ο εμβολιασμός του προσωπικού των δομών υγείας κατά το άρθρο 206 παρ. 2 του ν. 4820/2021 – ο οποίος κατά την απολύτως κρατούσα στη διεθνή επιστημονική κοινότητα άποψη επιβάλλεται για την αντιμετώπιση της πανδημίας – υπαγορεύθηκε από λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνίστανται: α) στην προστασία της δημόσιας υγείας από την εξάπλωση του κορωνοϊού COVID -19 και την αποφυγή εξάπλωσής του στα ιδιαιτέρως ευπαθή, κατά κοινή πείρα, άτομα που νοσηλεύονται και με τα οποία το ανωτέρω προσωπικό έρχεται σε συχνή και άμεση επαφή λόγω της απασχόλησής του και β) στην εύρυθμη λειτουργία των ως άνω δομών και μονάδων, η οποία θα διαταραχθεί αν νοσήσουν οι υπόχρεοι σε εμβολιασμό, δοθέντος ότι οι ίδιοι, καθώς και όσοι εντός των εν λόγω μονάδων και δομών έχουν έρθει σε επαφή με αυτούς πρέπει να τεθούν σε απομόνωση (Ε.Α. 8-13/2022, 339-344/2021, 303/2021 Ολομ., 250-252/2021 Ολομ.).

11. Επειδή, περαιτέρω, προβάλλεται ότι η άμεση εκτέλεση της ατομικής διοικητικής πράξης με την οποία επιβλήθηκε στον αιτούντα το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων άνευ δικαιώματος καταβολής αποδοχών θα του προκαλέσει ανεπανόρθωτη οικονομική βλάβη διότι η πλήρης στέρηση των αποδοχών του, κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής άσκησης καθηκόντων, του στερεί συγχρόνως και την ικανότητα βιοπορισμού, ……………….., αποτελούν τη μοναδική πηγή εισοδήματος των ιδίων και της οικογένειάς τους. Περαιτέρω, ο αιτών προβάλλει ότι είναι πατέρας ……… τέκνων, …………… το οποίο σπουδάζει στο Πανεπιστήμιο και εξαρτάται οικονομικά από τους γονείς του, ότι αυτός και η σύζυγός του πρέπει να καταβάλλουν μηνιαίως μίσθωμα ύψους ………. ευρώ για μίσθωση κατοικίας στην ……….., η ισχύς δε της μίσθωσης αυτής έχει ήδη λήξει από τις ………, ότι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ……………, τη Δ.Ε.Η. και τον Ε.Φ.Κ.Α., καθώς και ότι αναγκάζονται, προκειμένου να διασφαλίσουν αξιοπρεπή διαβίωση κατά τον χρόνο της αναστολής άσκησης καθηκόντων, να αναλαμβάνουν δανειακές υποχρεώσεις έναντι τρίτων ιδιωτών. Προς απόδειξη των ισχυρισμών του ο αιτών προσκόμισε: α) ………………………………………………… Υπό τα ανωτέρω δεδομένα, η Επιτροπή κρίνει ότι συντρέχει, εν προκειμένω, εξαιρετική περίπτωση που δικαιολογεί τη χορήγηση μερικής αναστολής της ατομικής διοικητικής πράξης με την οποία επιβλήθηκε στον αιτούντα το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής άσκησης καθηκόντων ως προς τη μη καταβολή των αποδοχών του αιτούντος (Ε.Α. 13/2022). Τούτο δε, ενόψει του ότι το ειδικό διοικητικό μέτρο της αναστολής καθηκόντων, που επιβλήθηκε σε βάρος του αιτούντος λόγω του μη εμβολιασμού του, συνεπάγεται τη διακοπή της μισθοδοσίας του, δηλαδή την πλήρη στέρηση των αποδοχών του, η οποία έχει ως περαιτέρω συνέπεια για τον αιτούντα όχι απλώς οικονομική βλάβη δυναμένη να αποκατασταθεί αν η εκκρεμής αίτηση ακυρώσεως ευδοκιμήσει, αλλά την ολοσχερή στέρηση των μέσων βιοπορισμού του ίδιου και της ………… οικογένειάς του, δεδομένου ότι, κατά τα προσκομιζόμενα κατά τα ανωτέρω στοιχεία, ο μισθός του ίδιου ……………., αποτελούν τη μοναδική πηγή εισοδήματος αυτών και της οικογένειάς τους, στην οποία συμπεριλαμβάνονται ……… ανήλικα τέκνα. Ενόψει αυτών, η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της βλάβης που υφίσταται ο αιτών από τη στέρηση του μοναδικού μέσου βιοπορισμού του, η οποία επιτείνεται άλλωστε από τον μακρύ διαδραμόντα χρόνο από την έναρξη της αναστολής καθηκόντων (από την 1η.9.2021 έως και σήμερα) και τον οδηγεί, συνεκτιμωμένων και των ανωτέρω υποχρεώσεων και αναγκών αυτού και της οικογένειάς του, σε οικονομική ένδεια, θέτοντας σε κίνδυνο την αξιοπρεπή διαβίωση και τον ίδιο τον βιοπορισμό του, και συνεκτιμώντας το δημόσιο συμφέρον προστασίας της δημόσιας υγείας, κρίνει ότι πρέπει, προς αποφυγή ανεπανόρθωτης βλάβης του αιτούντος και της οικογένειάς του, να διαταχθεί ως κατάλληλο μέτρο (κατ’ άρθρο 52 παρ. 8 του π.δ.18/1989) η καταβολή σε αυτόν μέρους των αποδοχών του και, συγκεκριμένα, του ημίσεος (1/2) των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του, καθ’ όλον τον χρόνο που τελεί σε αναστολή άσκησης καθηκόντων, λαμβανομένης υπόψη της επελθούσης, καθ’ όλο το χρονικό αυτό διάστημα, βλάβης του αιτούντος λόγω πλήρους στέρησης βιοποριστικών μέσων (συσσώρευση χρεών κ.λπ..), από την έκδοση της παρούσας απόφασης και έως την έκδοση της οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως, κατά μερική αποδοχή της κρινόμενης αίτησης (Ε.Α. 13/2022).

12. Επειδή, κατόπιν αυτών, η υπό κρίση αίτηση πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή.

Δ ι ά τ α ύ τ α

Δέχεται εν μέρει την αίτηση αναστολής, κατά τα εκτιθέμενα στο αιτιολογικό.

Διατάσσει την καταβολή στον αιτούντα του ημίσεος (½) των καθαρών μηνιαίων αποδοχών του, καθ’ όλον τον χρόνο που τελεί σε αναστολή καθηκόντων, από την έκδοση της παρούσας απόφασης και έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της αιτήσεως ακυρώσεως.

Κρίθηκε και αποφασίσθηκε στην Αθήνα στις 9 Αυγούστου 2022 και η απόφαση εκδόθηκε στις 10 Αυγούστου του ίδιου έτους.

Η Προεδρεύουσα ΣύμβουλοςΗ Γραμματέας